استاندارد نفوذ پذیری بتن

استاندارد نفوذ پذیری بتن

کد مطلب : 210

 بكارگيريكلمه " مناسب استاندارد جهت تعيين نفوذپذيري"چندان جالب نيست. استانداردهاي مربوط به نفوذ دربتن داراي تقسيم بنديهاي مختلفي استكه براي نفوذ سيالات اعم از گاز و مايع تهيه شده است. هم چنين اين استانداردهابراي تعيين عمق نفوذ، نفوذپذيري، انتشارپذيري، جذب و جذب آب موئينه تهيه گرديدهاست. تعداد زيادي نيز آزمايش هاي غير استاندارد براي آزمايشگاه و بويژه برايآزمايش درجا بر روي بتن درون سازه وجود دارد كه مورد استفاده قرار مي گيرد. خواستههاي ما درارتباط با بتن و نوع بكارگيري و هدف بكارگيري از بتن در پروژه مورد نظر،ايجاب مي كند كه از آزمايش يا آزمايشهاي خاصي استفاده شود.

بنابراين با توجه به موارد فوق، درانتخاب آزمايش ها بايد دقت شود. بطور مثال اگر بحث نفوذ يون كلريد مطرح است بهتراست از آزمايش هاي مربوط به نفوذ و انتشار پذيري يون كلريد استفاده شود و آزمايشهاي مربوط به نفوذپذيري آب، كاربرد چنداني ندارد. اما بهرحال در بحث خوردگيميلگردها ممكن است نفوذ رطوبت و اكسيژن نيز مطرح و مهم باشد بنابراين با اينديدگاه ممكن است آزمايش هاي عمق نفوذ آب يا جذب آب موئينه و نفوذپذيري در برابراكسيژن نيز بكار گرفته شود. گاه نشت آب و ميزان آن در بتن مهم است اگر فشار مايعدر پشت قطعه بتني وجود داشته باشد، عمق نفوذ آب يا نفوذپذيري، كاربرد دارد.

چنانچه فشار خاصي موجود نباشد،آزمايش هاي جذب آب مناسب است و حتي در صورتيكه قطعه در بالاي سطح آب و در تماس بارطوبت از كف يا ساير جهات است، آزمايش جذب موئينه مي تواند بكار رود. بهرحال طراحمحترم پروژه معمولاً يك يا دو مورد از آزمايش ها را براي كنترل بتن بعنوان يك روشممكن براي تعيين كيفيت بتن بهمراه معيار مورد نظر انتخاب مي كند و لازم است درپروژه مربوطه مورد استفاده قرار گيرد.

or
or
A password will be send on your post
Registration