استاندارد آزمایش مقاومت فشاری گروت اپوکسی ( گروت جی 3 ) و بتن پلیمری

استاندارد آزمایش مقاومت فشاری گروت اپوکسی ( گروت جی 3 ) و بتن پلیمری

کد مطلب : 220

روش های استاندارد آزمایشمقاومت فشاری ملات، گروت، رویه های یکپارچه و بتن های پلیمری مقاوم در برابر موادشیمیایی[1]

این استاندارد با شناسه C 579 منتشر شده است.عددی که بلافاصله پس از شناسه مذکور می آید، نشان دهنده نخستین سال تنظیم و درصورت بازبینی، آخرین سال بازبینی است. عدد داخل پرانتز، آخرین سال تجدیدنظر رانشان می دهد. اندیس اپسیلون  نشان دهنده تغییراتویرایشی از زمان آخرین بازبینی یا تجدیدنظر است.

این استاندارد برایاستفاده نهادهای وابسته به وزارت دفاع تصویب شده است.

                                                                                                                 

1. هدف

1.1. از این آزمایشات برای تعیینمقاومت فشاری ملات، گروت، رویه های یکپارچه و بتن های پلیمری مقاوم در برابر موادشیمیایی استفاده می شود. این مواد می توانند از جنس رزین، سیلیکات، سیلیس یابیندرهای گوگردی باشد.

2.1. در روش A، فرآیندی کهممعولا در سیستم هایی با سنگدانه های کوچک تر از 0.0625 in (1.6 mm) به کار می رود توضیح داده می شود. در روش B، فرآیند آزمایشسیستم هایی که اندازه سنگدانه های آن، بین 0.0625 in تا 0.4 in (1.6mm  تا 10mm) باشد تشریح میگردد. از روش C نیز برای سیستم هایی با سنگدانه های بزرگ تر از 0.4 in، استفاده می شود.

3.1. در این آزمایشات، دو روش مختلفبرای کنترل سرعت آزمایش ارائه شده است.

4.1. در ایناستاندارد در صورت بیان مسائل ایمنی مربوط به آزمایشات کلیه موارد مطرح نمی شود.مسئولیت طرز کار ایمن و بهداشتی، بر عهده استفاده کننده از ایناستاندارد بوده و باید پیش از آزمایش، درباره محدودیت های لازم، تصمیم گیری شود.

5.1. مقادیر بیانشده در واحدهای پوند اینچ، استاندارد هستند. واحدهای SI نشان داده شدهدر پرانتز، تنها برای اطلاع آورده شده است.

2. مدارک مرجع

1.2. استانداردهای ASTM:

C 470 مشخصات قالب ها برای ساخت استوانه های بتنی قائم[2]

C 904 واژه شناسی مربوط به مواد غیر فلزی مقاوم در برابر مواد شیمیایی[3]

E4 دستور کار صحت سنجی نیرویی دستگاه های آزمایش[4]

3. واژه شناسی

تعاریف برای مشاهده تعریف اصطلاحاتاستفاده شده در این آزمایش، به واژه شناسی C 904 رجوع شود.

4. اهمیت وکاربرد

1.4. این روش هایآزمایش، ابزای برای تعیین مقاومت فشاری ملات، گروت، رویه های یکپارچه و بتن هایپلیمری مقاوم در برابر مواد شیمیایی به شمار می آیند.

5. وسایل آزمایش

1.5. تجهیزات برایتوزین مواد و نمونه ها با دقت

2.5. قالب های نمونه

1.2.5. روش A

قالب ها، استوانههایی قائم به قطر  ( )  و ارتفاع  هستند. قالب ها را می توان به هر صورتی که امکانتهیه نمونه های آزمایشگاهی با ابعاد دلخواه میسر شود، ساخت. قالب ها شامل یک صفحهپلاستیکی مسطح به ضخامت  هستند که در آن، سوراخ هایی با لبه هایی صاف وبه قطر  برش داده شده است. در قسمت تحتانی آنها، نیز یکصفحه پلاستیکی مسطح به ضخامت  ( ) (با سوراخهایی غیر منطبق) با استفاده از پیچ یا بولت اتصال یافته است. قالب ها، به طور یک درمیان، از لوله ها یامیله های پلاستیکی گرد با قطر داخلی و طول  - به طوری که هنگام قالب گیری، از ضخامت جداریکافی برای حفظ صلبیت و پایداری ابعادی برخودار باشند و نیز یک صفحهپلاستیکی مسطح به ضخامت  که انتهای آزاد هر مقطع روی آن قرار می گیرد،تشکیل شده اند. بخش لوله ای شکل باید با استفاده از موادی مانند ترکیبات درزگیرییا روغن ترمز محکم شود. در اغلب قالب ها، کافی است تنها بخش لوله ای شکل با استفادهاز یک نوار پوششی، درزگیری شود.

تذکر1- در صورت کاربا ملات های گوگردی، باید از یک صفحه پلاستیکی مسطح دیگر با ضخامت دست کم  ( ) و یک سوراخ باقطر  ( ) و نیز یک مقطع لولهای یا میله ای به قطر  (25mm) و ارتفاع  استفاده شود. از آنها برای برای ساخت دریچه ریزشو مخزن جهت آماده سازی نمونه ملات های گوگردی استفاده می شود.

2.2.5 روش B

قالب نمونه های مکعبی  (50 mm)باید گیردار و بدون درز باشد. قالب ها نباید از بیش از سه بخش مکعبی تشکیل شده وهم چنین، نباید به بیش از سه بخش قابل تقسیم باشند. هنگامی که این بخش ها در کنار هم قرار میگیرند، حتما باید یکدیگر را نگه دارند. قالب ها باید از موادی ساخته شوند که تحت حمله ماده موردآزمایش قرار نگیرند. سطوح جانبی قالب ها باید به اندازه ای صلب باشد که مانعگسترش یا انحراف نمونه ها نشود. وجوه داخلی قالب ها باید به گونه ای ساخته شود کهمقدار تغییر مکان مجاز سطوح صفحه ای به میزان  ( ) میسر شود.فاصله بین وجوه مقابل    ( ) می باشد.ارتفاع لازم قالب که برای هر بخش مکعبی شکل، جداگانه اندازه گیری می شود  است. زاویه بین وجوه داخلی مجاور و نیز زاویهبین وجوه داخلی و سطوح فوقانی و تحتانی قالب  می باشد که در نقاطیبا اندکی فاصله از محل تقاطع وجوه اندازه گیری می شود.

3.2.5. روش C

قالب ها باید به صورتاستوانه هایی قائم و از فلزات سنگین و یا سایر مواد صلب غیرجاذب ساخته شوند. قطراستوانه باید چهار برابر حداکثر اندازه اسمی سنگدانه های موجود در مخلوط باشد.حداقل قطر استوانه  ( ) است. ارتفاعاستوانه باید دو برابر قطر آن باشد. صفحه لبه قالب عمود بر محور بوده و مقدار خطای مجاز آن  است. قالب نیز بایددارای زاویه قائم نسبت به محور بوده و خطای مجاز آن نیز  می باشد. اختلاف قطر قالب و ارتفاع آن نسبت بهمقادیر تعیین شده، نباید به ترتیب بیش از  ( ) و  ( ) باشد. در قالبهای فلزی با قابلیت استفاده مجدد، از یک صفحه مسطح با زاویه قائم نسبت به محور استوانه و نیزابزاری جهت اتصال آن استفاده می شود. برای قالب های غیرفلزی، از یک فلز مسطح بااتصال مکانیکی یا یک کرجی ته پهن[5]و یکپارچه با قالب، و از جنسی مشابه با جنس سطوح جانبی استفاده می شود. خصوصیاتقالب های یک بار مصرف باید منطبق با مشخصات C470 باشد.

تذکر 2- جنس قالبباید از نظر شیمیایی بی اثر و دارای خاصیت ضد چسبندگی باشد. پلی اتیلن[6]،پلی پروپیلین[7]، پلیتترافلوئوراتیلن[8] و یاقالب های فلزی با اندود متخلخل تترافلوئورواتیلن یا دارای عامل رهاساز[9]سازگار با ماده مورد آزمایش، مناسب هستند. با توجه به مقاومت حرارتی بهتر، در صورتاستفاده از مواد گوگردی، تنها باید از قالب هایی با عامل رهاساز تری فلوئوروکلرواتیلنو تترافلوئورواتیلن استفاده شود.

3.5. دستگاه آزمایشباید ظرفیت کافی برای سرعت بارگذاری تعیین شده را داشته باشد. هم چنین، می بایست بر اساسدستور کار E4،دقت  و یا بهتر آن، دربازه زمانی دوازده ماهه به کارگیری، صحت سنجی شود. دستگاه باید دارای دو بلوکفولادی با سطوح سخت شونده باشد. یکی از آنها، کروی شکل بوده که صفحه باربر فوقانیبر آن تکیه دارد و دیگری یک بلوک مسطح صلب است که تکیه گاه صفحه باربر زیرین میباشد. قطر بلوک کروی باربر باید حداقل  عرض نمونه باشد.انحراف وجوه باربر از یک صفحه نباید از  (0.025 mm) در هر  ( ) قطر دایرهتجاوز کند.

6. نمونه های آزمایش

1.6. کلیه نمونه هابرای یک هدف واحد را از یک مخلوط تهیه نمایید.

2.6. روش A

مطابق با توضیحات 5.6، نمونه هایلازم برای روش Aرا آماده نمایید. نمونه های آزمایش، به صورت استوانه هایی قائم با قطر    ( ) و ارتفاع  (25 ) هستند. اگرسطوح نمونه، هموار، یکنواخت و عمود بر محور استوانه نباشد، باید مشخصات آن باسمباده زدن، خرد کردن یا تراشیدن اصلاح شود. بایستی دقت شود حرارت ناشی از اصطکاک هنگامچنین عملیاتی، آسیبی به نمونه ها وارد نکند.

3.6. روش B

مطابق با توضیحات 5.6، نمونه هایلازم در روش Bرا آماده نمایید. نمونه ها، به صورت مکعب هایی به ابعاد  ( ) هستند. اگرسطوح مکعب، هموار، یکنواخت و عمود بر یکدیگر نباشد، باید مشخصات آن با سمباده زدن،خرد کردن یا تراشیدن اصلاح شود. دقت شود حرارت ناشی از اصطکاک، هنگام چنین عملیاتی، آسیبیبه نمونه ها وارد نکند.

4.6. روش C

مطابق با توضیحات 5.6، نمونه هایلازم در روش Cرا آماده نمایید.

1.4.6. در صورتی کهاختلاف قطر یکی از استوانه ها با استوانه مشابه، بیش از  باشد، از آن نمونه استفاده نشود. هنگام آزمایش،نمونه در هیچ یک از راستاهای خود نباید بیش از  از حالت عمود بر محورمنحرف شود (تقریبا معادل   در  یا  در ). مطابق باتوضیحات 6.6، نمونه هایی که در طول  (0.05 mm) هموار نیستند را تراشیده یا خرد کنید. با میانگین گیری از دو قطرعمود بر هم در میانه ارتفاع نمونه، قطر لازم برای محاسبه سطح مقطع نمونه را باتقریب   ( ) تعیین نمایید.

5.6. آماده سازینمونه در روش های Aو B

1.5.6. مواد رزینی،سیلیکاتی و سیلیسی

مقدار کافی از مواد مختلف را بر اساس نسبت و روش تعیین شده از سویتولیدکننده با یکدیگر مخلوط کنید. قالب ها را تا نیمه پر کرده و با استفاده ازکاردک یامیله ای با انتهای گرد و تکان های ضربه ای و برشی، هوای به دام افتاده را خارجنمایید. باقیمانده قالب را پر کنید. پس از قالب گیری، قسمت فوقانی نمونه، بایداندکی بالاتر از قالب باشد. پس از آنکه قالب ها پر شدند، مواد اضافی، حتی دربالای قالب را تکان دهید. نمونه باید تا زمانی در قالب باشد که خود را گرفته وخارج کردن آن، بدون تغییر شکل یا شکست امکان پذیر باشد.

1.1.5.6. مواد سیلیکاتی

برخی از سیلیکات ها در طول زمان عمل آوری نیاز به پوشش دارند. پس از خارجکردن نمونه ها از قالب، در صورت لزوم و بر اساس توصیه تولید کننده، با اسید تیمار کنید. هیچ نوععملیات دیگری جایز نیست. نوع عملیات را در قسمت 8.1.9 ثبت کنید.

2.5.6. موارد گوگردی:

1. 2.5.6. ملات گوگردی

حداقل  (900 gr) از این ماده را در یک ظرفمناسب و در دمای265  تا  (130 تا ) ذوب کرده و آن را هم بزنید. بدون آنکه هوا وارد مواد مذاب شود، سنگدانه هارا با آن مخلوط کنید. تکه ای از صفحهپلاستیکی با یک سوراخ به قطر  (6 ) رویوجه باز قالب قرار دهید؛ به طوری که سوراخ در مرکز آن قرار گیرد. روی صفحهپلاستیکی و اطراف سوراخ، لوله یا میله ای به قطر 1in ( ) و ارتفاع 1in قرار دهید. ماده مذاب را از طریق سوراخ،درون قالب ریخته تا زمانی که لوله یا میله، کاملا پر شود. ماده اضافی موجود درسوراخ ورق پلاستیکی، به صورت یک مخزن عمل کرده و کاهش حجم ماده هنگام سرد شدن راجبران می کند.

2.2.5.6 .اجازه دهید نمونه در قالب بماند تا کاملا سفت شود.هنگام خارج کردن نمونه، سطح را سوهان کاری یا خرد و یا سمباده زده و ماده اضافیموجود در دریچه ریزش را از بین ببرید.

3.2.5.6 . بتن گوگردی

مقدار کافی از سنگدانه ها و سیمان گوگردی را بر اساس نسبت و روش توصیه شدهاز سوی تولید کننده تا دمای265  تا  (130 تا ) حرارت داده و مخلوط کنید. قالب ها را تا نیمه پر نمایید. با یکمیله گرد به قطر  ( ) 25 ضربه به آن وارد کنید. ضربات باید به طور یکنواخت در سطح مقطعقالب وارد شود. این فرآیند را برای دو بخش دیگر نیز تکرار کنید؛ به طوری که میله  (12mm) در لایه زیرین نفوذ کند. پساز تحکیم، سطح نمونه ها باید اندکی بالاتر از قالب باشد. سطح بالایی را با ضربهزدن به ماده اضافی، پرداخت کنید. اجازه دهید نمونه در قالب باقی مانده تا بهاندازه کافی سرد شده و امکان خارج کردن آن، بدون تغییر شکل یا شکست میسر شود.

3.5.6. تعداد نمونه های آزمایش

برای هر نوع ماده، شش نمونه آزمایشگاهی تهیه کنید.

6.6. آماده سازی نمونه برای روش C

نمونه ها را مطابق قسمت 5.6 و با در نظر گرفتن موارد زیر تهیه کنید:

1.6.6. معمولا استفاده از ویبراتور در بتن های گوگردی الزامی نیست؛ ولیممکن است به کارگیری آن، در موادی دیگر و با روش آزمایش C لازم باشد. نوع و روش ارتعاش،از سوی تولید کننده، توصیه شده و در گزارش آزمایش مشخص می شود.

2.6.6. قالب گیری و پوشش نمونه هایرزینی، سیلیسی و سیلیکاتی

جز مواد گوگردی، لایه فوقانی مواد اندکی پایین تر از لبه فوقانی قالب قرارمی گیرد. مواد گوگردی را اندکی بیشتر از لبه فوقانی قالب ریخته و با ضربه، لبهفوقانی آن را تراز نمایید. سطح نهایی نمونه، حتی الامکان باید عمود بر محور نمونهپرداخت شود. مقدار مجاز ناهمواری سطح  (0.25 mm) است. در صورتی که ناهمواری سطح از این مقدار بیشتر باشد، باید با دستگاهصاف شده و یا در صورت اعمال بار می بایست از زیرسری استفاده شود.

1.2.6.6. پوشش مورد استفاده باید بسیارنازک و باریک بوده و پیش از خارج کردن بتن پلیمری از قالب ها، مورد استفاده قرار میگیرد.

2.2.6.6. در صورت استفاده از ملات یا چسب پلیمری به عنوان پوشش، بهتر استاز پلیمر به کار رفته در ساخت نمونه ها استفاده شود. فیلر[10]مورد استفاده نیز می تواند ریزدانه موجود در بتن پلیمری یا پودر معدنی دیگری باشد.

3.2.6.6. در ساخت پوشش قالب، ملاتپلیمری، ترکیب مناسبی به شمار می رود. پس از آنکه ملات سخت شد، سطح بتن پلیمری راتمیز کرده و سپس از ملات یا چسب پلیمری، همراه با فیلر مناسب استفاده می شود. سپس،با استفاده از صفحه زیرسری و به طور یکنواخت تا لبه فوقانی قالب فشرده می شود.برای جلوگیری از چسبیدن صفحه زیرسری به ملات یا چسب، سطح زیرین آن باید با یک عاملرهاساز آغشته شود.

4.2.6.6. در صورت استفاده از پوشش پساز خارج کردن قالب، باید از یک ملات یا چسب پلیمری سخت یا آلیاژی با نقطه ذوبپایین  استفاده شود. هم چنین، باید از یکوسیله مناسب برای حفظ حالت موازی پوشش نمونه استفاده شود.

تذکر 3- برای اطمینان از مقاومت کافی پوشش و جلوگیری از گسیختگی زودهنگامآن در صورت آزمایش با بتن های پلیمری با مقاومت فشاری بالا، باید ترکیب پوشش مورداستفاده، مورد آزمایش قرار گیرد. گسیختگی پوشش می تواند باعث کاهش قابل ملاحظه درنتایج مقاومت فشاری شود.

7. عمل آوری

1.7. مواد رزینی و سیلیسی

نمونه ها را در یک دوره 7 روزه، شامل زمان قرارگیری در قالب پیش از انجامتست و در هوای آزاد  ( ) عمل آورید.

2.7. مواد سیلیکاتی

همانند قسمت 1.7 عمل کرده؛ با این تفاوت که رطوبت نسبی هوای پیرامون باید هموارهکمتر از  باشد.

3.7. مواد گوگردی

نمونه ها را حداقل 24 ساعت، شامل زمان قرارگیری در قالب پیش از انجام تستو در هوای آزاد  ( )  عمل آورید.

8. روش آزمایش

1.8. اندازه گیری نمونه ها

1.1.8. روش A و روش C

بلافاصله پس از مرحله آماده سازی، با استفاده از یک میکرومتر، قطر آنها رابا دقت  ( )  اندازه گیری کنید. فاصلهبین زوایای قائم در میانه ارتفاع را دو بار اندازه گیری کرده و میانگین آن دو رابه عنوان قطر یادداشت کنید.

1.1.1.8. بلافاصله پس از اندازه گیری، آزمایش را مطابق با بند 2.8 ادامه دهید.

2.1.8. روش B

بلافاصله پس از مرحله آماده سازی، با استفاده از یک میکرومتر، ابعاد مقطعکلیه نمونه ها را با دقت  ( ) اندازه گیری کنید. برای هر بعد، دو بار در میانه ارتفاع و عمودبر محور بارگذاری، اندازه گیری کرده و میانگین آن دو را به دست آورید.

2.1.1.8. بلافاصله پس از اندازه گیری، آزمایش را مطابق با بند 2.8 ادامه دهید.

2.8. آزمایش فشاری

1.2.8. آزمایشات فشاری باید در دمای  انجام شود.

2.2.8. کارگذاری نمونه

بلوک باربر را روی میز یا میز تراز دستگاه آزمایش و مستقیما در زیر بلوکباربر (بالایی) نشیمن گاه[11]کروی قرار دهید؛ به طوری که سطح آن رو به بالا سفت شده باشد. سطوح اتصال بلوک هایباربر فوقانی و تحتانی و نیز سطح نمونه های آزمایش را تمیز کرده و نمونه هایآزمایش را روی بلوک باربر تحتانی قرار دهید. هنگامی که بلوک نشیمن گاه کروی برایاتصال به نمونه حرکت می کند، با دست قسمت متحرک آن را به آرامی بچرخانید تا نشیمنگاه یکنواختی به دست آید.

3.2.8. سرعت بارگذاری:

1.3.2.8. سرعت بارگذاری I

بارگذاری را به طور پیوسته و بدون وارد کردن ضربه، اعمال کنید. آزمایش رابا سرعت  ( ) انجام دهید. در صورتی که نمونه به سرعت تسلیم و بلافاصله پس ازآن گسیخته شد؛ تغییری در کنترل دستگاه آزمایش ایجاد نکنید.

2.3.2.8. سرعت بارگذاری II

سرعت کراس هد[12]دستگاه،  برابر ارتفاع نمونه بهاینچ (  برابر ارتفاع نمونه بهسانتی متر) در حالی که دستگاه بدون بارگذاری فعال است، تنظیم می شود.

تذکر 4- روش های کنترل سرعت کراس هد دستگاه، یکسان نبوده و ممکن است مقدارمقاومت فشاری متفاوتی به دست آید.

 4.2.8. نمونه آزمایش را تا لحظهگسیختگی بارگذاری کرده و مقدار بار ماکزیمم را ثبت کنید.

3.8. محاسبات:

1.3.8. روش های A و C:

1.1.3.8. مقاومت (های) فشاری را بهصورت زیر محاسبه نمایید:

که:

S = مقاومت فشاری، psi (MPa)

W = بار ماکزیمم،  (N) و

D = قطر اندازه گیری شده در بند 1.1.in (mm).

2.3.8. روش B:

1.2.3.8. مقاومت (های) فشاری را بهصورت زیر محاسبه نمایید:

که:

S = مقاومت فشاری، psi (MPa)

W = بار ماکزیمم،  (N) و

  و  =  ابعاد مقطع مکعب که در بند 2.1.8 اندازه گیری شده اند in (mm).

9. گزارش

1.9. اطلاعات زیر را گزارش کنید:

1.1.9. مشخصات مواد و تاریخ

2.1.9. نسبت اختلاط،

3.1.9. استفاده از روش A، روش B و یا روش C

1.3.1.9. استفاده از سرعت بارگذاری I یا II

4.1.9. ماده پوشش و روش مربوطه در صورت استفاده

5.1.9. ابعاد نمونه

6.1.9. توصیف گسیختگی شامل نوعگسیختگی، ظاهر نمونه و آیا سنگدانه ها نیز شکسته شده اند یا خیر.

7.1.9. عیوب نمونه

8.1.9. فرآیند عمل آوری

9.1.9. شرایط آزمایش (دما و رطوبت)

10.1.9. سرعت بارگذاری

11.1.9. بار ماکزیمم که دستگاه آزمایشنشان می دهد و

12.1.9. مقاومت فشاری هر یک از نمونهها و میانگین آنها.

10. دقت و انحراف

1.10 . نمونه هایی که به طور آشکار معیوب هستند رد شده و در تعیین مقاومتفشاری در نظر گرفته نمی شوند.

2.10. اگر اختلاف بین مقدار (های)مقاومت و میانگین بیش از  باشد، مقداری که بیشترین اختلافرا با میانگین دارد حذف و   میانگین مجددامحاسبه می شود. اگر هم چنان، اختلاف بین مقدار (های) مقاومت و میانگین، بیش از 15% باشد، مجددا مقداری کهبیشترین اختلاف را با میانگین دارد حذف کرده و میانگین جدیدی محاسبه می شود.

11. واژه های کلیدی

1.11. ملات آجر؛ مقاوم در برابرمواد شیمیایی؛ مقاومت فشاری؛ گروت ماشینی؛ رویه های یکپارچه؛ بتن پلیمری؛ موادرزینی؛ مواد سیلیکاتی؛ مواد گوگردی؛ گروت کاشی.

انجمن سنجش و مصالح ساختمانی آمریکا، هیچ گونهدیدگاهی در خصوص ادعای حق ثبت اختراع در ارتباط با اقلام ذکر شده در این استانداردندارد. این انجمن، صراحتا به اطلاع می رساند مسئولیت تعیین صحت اعتبار و نیز نقضاحتمالی این حقوق، به طور کامل بر عهده استفاده کننده آن می باشد.

این استاندارد می تواند در هر زمانی توسط کمیتهفنی مسئول، مورد تجدید نظر قرار گیرد و می بایست در دوره های زمانی پنج ساله بررسیشده و در صورت عدم تجدید نظر، مجددا تصویب و یا لغو می شود. ضمن استقبال از نظراتشما در خصوص تجدیدنظر این استاندارد و یا در تدوین استانداردهای بیشتر، تقاضا میشود نظرات خود را به مقر ASTM ارسال نمایید. در صورتی که احساس می کنید دیدگاه شما مورد توجهقرار نگرفته است، با کمیته استانداردهای ASTM به نشانی زیر مکاتبه نمایید.

کلیه حقوق چاپ و انتشار این استاندارد نزد ASTM به نشانی زیر محفوظ است:

100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, WestConshohocken, PA 19428-2959, United States

برای تکثیر اختصاصی (یک یا چند نسخه) از ایناستاندارد، به نشانی بالا مراجعه و یا با تلفن 610-832-9585، دورنگار610-832-9555، ایمیل service@astm.org تماس گرفته و یااز طریق وبسایت ASTM (www.astm.org) اقدام شود.[1] این آزمایشات در صلاحیتکمیته C03 ASTM در خصوص مواد غیرفلزی مقاوم در برابر مواد شیمیایی بودهو مسئولیت مستقیم آن با کمیته C03.01روش های آزمایش می باشد.

این ویرایش در 10 می 2001 تصویب و در ژولای 2001 منتشر شده است. نسخه اولیه با شناسه C 579-68 و ویرایش پیشین آن نیز با شناسه C 579-96 منتشر شده است.

[2] کتاب سالیانه استانداردهای ASTM، جلد 02-04

[3] کتاب سالیانه استانداردهای ASTM،جلد 05-04

[4] کتاب سالیانه استانداردهای ASTM،جلد 01-03

[5] Flat bottom

[6] polyethylene

[7] Polypropylene

[8] polytetrafluorethylene

[9] Releasing agent

[10] filler

[11] seating

[12] Head cross


or
or
A password will be send on your post
Registration