سقف تیرچه و بلوک  چیست ؟

سقف تیرچه و بلوک چیست ؟

کد مطلب : 291

سقف تیرچه و بلوک :

سقف تیرچه بلوک تشکیل یافته است از :

 1- تیرچه هایی که معمولا به فاصله محور تا محور50 سانتیمتر به موازات یکدیگر روی تیر های باربر قرار می گیرند.

2- بلوکهابی توخالی که مابین تیرچه ها قرار می گیرند .

3- بتن کهفضای روی تیرچه و بلوک را پر می کند و ضخامت آن روی بلوک ها معمولاٌ 5 تا 10سانتیمتر می باشد .

این نوع سقف در واقع دال یک طرفه ای می باشد که در آن برای کاستن بار مرده ازبلوک های سفالی یا بتنی توخالی برای پر کردن حجم استفاده می شود.

مراحل اجرای سقف تیرچه بلوک :

1- حمل وانبار کردن مصالح تشکیل دهنده سقف

2- نصبتیرچه ها

3- نصبتکیه گاه های موقت ( بسته به طول دهانه ، نقاط وسط و ثلث زیر تیرچه ها با استفادهاز

چهارتراش و جک بسته می شود ) .

4- نصببلوک ها

5-آرماتوربندی ( میلگرد های حرارتی که غالباٌ با قطر 6 میلیمتر و با فاصله 25سانتیمتر در 2 امتداد می باشند ).

6- قالببندی

7- بازدیدسقف و آماده سازی آن برای بتن ریزی

8- ساختنبتن

9- انتقالبتن

10- بتنریزی و متراکم کردن آن

11-پرداخت سطح بتن

12- عملآوردن

13-بازکردن قالب ها و جمع آوری تکیه گاه های موقت

or
or
A password will be send on your post
Registration