روان کننده بتن پودری بر پایه لیگنو سولفانات کلسیم چیست ؟

روان کننده بتن پودری بر پایه لیگنو سولفانات کلسیم چیست ؟

کد مطلب : 302

لیگنو سولفانات کلسیم

این ماده به رنگ قهوه ای و به شکل پودری جهت روان کنندگی بتن مورد استفادهمیباشد.

لیگنو کلسیم آفریقای جنوبی برای مصرف بسیار مناسب میباشد.

ترکیبات اصلی و فعال روان کننده های بتن، موادی با سطح فعال (surface active) هستند که درفصل مشترک دو فاز غیر قابل اختلاط (immiscible) جمع می شوند و نیروهای فیزیکی شیمیایی را در این سطح تماسداخلی تغییر میدهند.

این مواد (surface active agent ) روی دانه های سیمان جذب شده و به آنها بار منفی میدهد که سبب دفعشدن (دور شدن) این ذرات از هم و تثبیت حالت پخش شدگی آن ها میشود، حباب های هوانیز دفع شده و نمیتوانند به ذرات سیمان بچسبند.

علاوه بر این، بار منفی سبب بوجود آمدن پوسته ای منظم از مولکولهای آب دور هرذره شده در نتیجه موجب جداشدگی ذرات از هم میشود. چون آزادی بیشتری برای حرکت ذراتوجود دارد و آبی که در اثر سیستم فولکوله شدن تحت قید است آزاد میشود و برایروانسازی مخلوط در دسترس قرار میگیرد و در نتیجه کارپذیری افزایش میابد.


or
or
A password will be send on your post
Registration