عوامل  انتخاب روش کیورینگ ، عمل اوری و مراقبت بتن

عوامل انتخاب روش کیورینگ ، عمل اوری و مراقبت بتن

کد مطلب : 389

عواملمؤثر در مراقبت از بتن

عواملی نظیر سرعت باد، میزان تبخیر سطحی، دمای مخلوط بتنهنگام ریختن، رطوبت محیط و دمای آن، عواملی میباشند که روی یکدیگر اثر متقابل خواهندداشت. چنانچه میزان تبخیر سطحی بیش از 1 کیلوگرم بر متر مربع در ساعت باشد، پیمانکارباید تدابیر لازم را برای جلوگیری از تبخیر اتخاذ نماید. تبخیر بیش از میزان فوقالذکر،باعث به وجود آمدن ترکهای خمیری در سطح بتن خواهد شد. سرعت آبگیری سیمان با تغییر دماتغییر میکند، به طوری که در 10 درجه سلسیوس، سرعت آبگیری بسیار کند و در 100 درجه سلسیوس،بسیار سریع است و اصولاً در دمای پایینتر از 10 درجه سلسیوس، عمل گیرش اولیه دچار اختلالمیگردد . در دمای کمتر از 5 خصوصاً حدود صفر درجه سلسیوس، گیرش دچار اختلال شدید شدهو سرعت آن بسیار کم میشود . دمای بتن در فاصله زمانی گیرش اولیه، تحت تأثیر عواملینظیر دمای محیط، گرمای آزاد شده طی فرآیند آبگیری سیمان، و بالاخره دمای اولیه مصالحمتشکله بتن میباشد. تبخیر آب مخلوط بتن یا آب به کار رفته برای مراقبت از بتن باعثسرد شدن سطح بتن میشود. 

or
or
A password will be send on your post
Registration