تلرانس و رواداریها در بریدن و کارگذاشتن میلگردها ( آرماتورها ) در بتن

تلرانس و رواداریها در بریدن و کارگذاشتن میلگردها ( آرماتورها ) در بتن

کد مطلب : 432

رواداریها در بریدن و کارگذاشتن میلگردها

تمام میلگردها باید بر اساس اندازه و اشکال مشخص شدهدر نقشهها و دستورالعم لها بریده شده و دقیقاً در محلهای موردنظر به نحوی نصب گردندکه در طول عملی ات بتنریزی و تراکم هیچگونه تغییری در محل آنها حادث نشود. بریدن وکار گذاردن آرماتور باید در حد رواداریهای مندرج در مشخصات فنی خصوصی و سایر مدارکقرارداد صورت گیرد. در صورت نبود این دستورالعملها، رعایت مندرجات این قسمت الزامیاست.

الف: رواداریهای بریدن میلگردها

ـ طول میلگرد 25 ±میلیمتر

ـ مجموعه ابعاد خاموت 12 ±میلیمتر

ـ خمها 25 ±میلیمتر

ب: رواداریهای بستن و کار گذاشتن میلگردها کاهش صخامتپوشش بتن نسبت به مقادیر تعیین شده در نقشهها ، حداکثر 8 میلیمتر است و در 3 هیچ موردنباید ضخامت پوشش از میزان تعیین شده کمتر شود.

ـ انحراف موقعیت میلگردها نسبت به محلهای تعیین شدهدر نقشهها ، برای قطعات خمشی، و دیوارها و ستونها به شرح زیر است:

·       برای 200 h میلیمتر 8 ±میلیمتر

·       میلیمتر± 12 میلیمتر 600 > h > 200 برای

·       برای 600 h میلیمتر 20 ±میلیمتر

ـ انحراف فاصله جانبی بین میلگردها نسبت به فاصلهمشخص شده، 30 ±میلیمتر

ـ انحراف موقعیت طولی خمها و انتهای میلگردها، 50±میلیمتر

ـ انحراف موقعیت طولی خمها و انتهای میلگردها در انتهایناپیوسته قطعات، 20 ±میلیمتر

 

بازرسی و نظارت آرماتور بندی

قبل از شروع عملیات نصب و جا گذاشتن آرماتورها دستگاهنظارت قال بها را از نظر ابعاد، محل و رقوم، مورد بازرسی و کنترل قرار خواهد داد. قبلاز اجرای بتنریزی، عملیات بستن و کارگذاشتن آرماتورها از نظر قطر، تعداد، شکل، فواصلو استحکام با توجه به ضوابط و رواداری های مندرج در این دستورالعملها کنترل میشود.پس از اطمینان از اجرای صحیح، دستور بتن ریزی صادر خواهد شد . رعایت مندرجات آییننامهبتن ایران در مورد بازرسی و نظارت بر عملیات تهیه، حمل و نصب آرماتورها در بتنآرمه، اجباری است.


or
or
A password will be send on your post
Registration