مقدار سیمان مصرفی در انواع ملات و سیمانکاری

مقدار سیمان مصرفی در انواع ملات و سیمانکاری

کد مطلب : 473

مقدار سیمان مصرفی در انواع ملات و سیمانکاری

استفاده از انواع ملات در کارهای ساختمانی کاربرد روز افزودنی دارد. از جمله این موارد می توانبه آخر کاری ، پلاستر و سیمانکاری ، نصب کاشی و سرامیک ، نصب سنگ و نما ، شیب بندیو ... می باشد. هر یک از این ملات ها دارای مشخصات و طرح اختلاط های متفاوتی می باشد. در این طرح متن سعی شدهبه کلیه ابهامات و سئوالات از جمله مقدار بتن مصرفی در هر مترمربع ، مقدار سیماندر سیمان کاری ، مقدار مصرف بتن در هر مترمربع ، عیار سیمان در ملات دیوار چینی ،مقدار سیمان در ملات ، مقدار ملات در یک مترمربع بلوک چینی ، مقدار سیمان در بتن ،ملات ماسه سیمان 1 تا 6 ، استاندارد ملات ماسه سیمان ، مقدار سیمان در یک مترمربع دیوار ، مقدار ملات در یک مترمربع دیواربلوکی ، نسبت سیمان به ماسه در بتن ، هر فرغون ماسه چقدر سیمان می خواهد ، وزنمخصوص ملات ماسه سیمان ، طرح اختلاط بتن دستی با بیل ، طرح اختلاط بتن با بیل ،حجم فرغون و بیل ، هرمترمکعب ماسه چند تن است ، وزن یک بیل ماسه ، نسبت ماسه بهسیمان در ملات پرداخته شود.

 

 آشنایی با انواع ملات های ساختمانی

ملات های ساختمانی از نظر موارد استفاده‌ای که دارند به دودسته ملات‌ های بنایی و ملات های اندود کاری تقسیم بندی می‌شوند.

ملات های بنایی آن دسته از ملات های ساختمانیهستند که وظیفه پخش و انتقال نیرو را در ساختمان انجام می‌دهند. متداول ترین انواعملات های بنایی، ملات ماسه سیمان، ماسه آهک و باتارد است.

در ملاتهای اندود کاری مسئله تحمل بار مطرح نیست.این ملات ها برای ایجاد سطوح صاف، سطوح شیب دار و یا برایتزئینات ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرند. ملات ماسه سیمان، گچ، گچ و خاک، کاهگل، موزائیک، خاک سنگ و سیمان، پودر سنگ و سیمان، پودر سنگ-خاک سنگ و سیمان ازمتداول ترین انواع ملات های ساختمانی اندودکاری به شمار می‌روند.

 

روش تعیین میزان مصالح مصرفی در یک متر مکعب ملات

آگاهی از میزان مصالح مصرف شده در هر واحد کار،از اساسی ترین مراحل تهیه آنالیز قیمت ها است. به طوریکه تجربه نشان می‌دهد،بهترین روش برای این کار اندازه گیری مستقیم از کارهای در دست اجرا است. در مورد ملات های ساختمانی روش اندازه گیری مستقیم این امکانرا می‌دهد که اولاً مقادیر به دست آمده با شرایط واقعی کار مطابقت داشته باشد وثانیاً برآورد هزینه کار با دقت کافی انجام شود.

روش ساخت ملات ها

ملات های ساختمانی را می‌توان با مخلوط کن‌های مکانیکی ویا با دست ساخت. استفاده از مخلوط کن‌های مکانیکی هنگامی اقتصادی است که اولاً حجمکار بسیار زیاد باشد و ثانیاً ملات ها پس از ساخته شدن بلافاصله مصرف شوند. اماطبق تجربه، چنین حالتی کمتر پیش می‌آید و غالباً کارها به نحوی است که استفاده ازمخلوط کن مکانیکی مقرون به صرفه نیست. لذا ساخت ملات ها عملاً بیشتر به وسیله دست صورت می‌گیرد و از ایننظر برای آنالیز قیمت ها نیز ساخت ملات به وسیله دست ملاک عمل قرار می‌گیرد.

محل تهیه ملات ها

ملات های ساختمانی را بسته به حجم کار و مشخصات ملات ازنظر سرعت گیرش به دوصورت پای کار و در خارج از ساختمان می‌سازند.

ملات گچ، گچ و خاک و دوغاب گچ را به علت سرعتگیرش زیاد و دوغاب‌های ماسه سیمان، سیمان و خاک سنگ، دوغاب آهک و را بعلت اینکه در حجم های کم ساخته می‌شوند، در پایکار می‌سازند. ذکر این نکته ضروری است که دوغاب آهک با شیره آهک تفاوت دارد. شیره آهکبرای تهیه ملات های باتارد و یا ماسه آهک مورد استفاده قرار می‌گیرد و اکثراً درحجم های زیاد و با مشخصات استاندارد شده تهیه می‌شود. در حالیکه دوغاب آهک را برایاندودهای استثنایی و بطور خیلی محدود مورد استفاده قرار می‌دهند از اینرو در حجمهای بسیار کم تهیه می‌شود.

به غیر از ملات های ذکر شده در بالا، بقیه ملات های ساختمانی بستهبه مقدار مصرف در حجم های مختلف و در خارج از ساختمان تهیه می شود و سپس به پایکار حمل می‌شود.

 

افت مصالح

در متره مقادیر مصالح مورد نیاز همواره بایددرصدی را برای افت و دور ریز مصالح در نظر گرفت. برای گروه‌های مختلف مصالح عواملگوناگونی در افت دخیل است. در ادامه، این عوامل برای تهیه ملات های ساختمانی آورده شده است.

برای ماسه و سنگ موزائیک، حمل و نقل، مخلوط شدنبا خاک در اثر تخلیه روی زمین خاکی و نوسان حجم و یا وزن به علت ناقص بودن وسایلاندازه گیری عامل اصلی افت به شمار می‌رود. برای مواد چسبنده ملات مانند سیمان، گچ، خاک، خاکسنگ و پودر سنگ، پاره شدن کیسه، پراکنده شدن در اثر باد، مخلوط شدن با خاک است. برای کشتن سنگ آهک و تهیه پودر آهک، نوسانوزن سنگ آهک به علت ناقص بودن وسایل اندازه گیری، نپختن کامل سنگ آهک در کوره ، ازبین رفتن آهک در اثر حل شدن مقداری از آن در آب، باقی ماندن مقداری از سنگ آهکنشکفته بصورت دانه های ریز روی الک، را می‌توان نام برد. در جدول زیر مقادیر افتمصالح به درصد ارائه شده است.

مصالح

درصد

ماسه

۲

سیمان

۳

پودر سنگ

۳

خاک سنگ

۳

خاک رس سرند نشده برای تهیه کاه گل

۳

خاک رس سرند نشده برای تهیه گچ و خاک

۱۰

سنگ موزائیک

۲

کاه

۱۰

گچ

۳

سنگ آهک برای تهیه پودر آهک

۳۰

پودر آهک برای تهیه ملات

۳

آب

۵

مقدار مصالح مصرفی در ملات های ساختمانی

در جدول زیر مقدار مصالح مصرفی در ملات ها و دوغاب های ساختمانی با استفاده از روش اندازه گیریمستقیم، محاسبه و آورده شده است. در مورد ملات هایی که از آهک استفاده می‌کنند، آبمورد نیاز برای ساخت ملات و همچنین شکفتن آهک به صورت جداگانه محاسبه شده است.شایان ذکر است برای تهیه هر کیلوگرم آهک شکفته میزان ۱/۴۳ کیلوگرم سنگ آهک و ۱/۲لیتر آب نیاز است. ملات ماسه بادی سیمان برای بندکشی مورد استفاه قرار می‌گیرد،بعضاً این ملات را رنگی یا سیاه می‌کنند که در این صورت از رنگ یا دوده استفاده می‌شود،مقدار رنگ و دوده مودر نیاز نیز در جدول زیر داده شده است.

مقدار مصالح مصرفی برای ساخت ملات ها و دوغاب ها

نوع ملات

مصالح مصرفی

واحد

مقدار بدون در نظر گرفتن افت

مقدار با در نظر گرفتن افت

ملات ماسه سیمان ۱:۶

ماسه شسته

متر مکعب

۱/۰۳۳

۱/۰۵

 سیمان

کیلوگرم

۱۹۸

۲۰۴

آب

لیتر

۲۵۶

۲۶۹

ملات ماسه سیمان ۱:۵

ماسه شسته

متر مکعب

۱/۰۰

۱/۰۲

 سیمان

کیلوگرم

۲۲۷

۲۳۴

 آب

لیتر

۲۶۵

۲۷۸

ملات ماسه سیمان ۱:۵

ماسه کفی (خاکدار)

متر مکعب

۱/۰۵

۱/۰۷

 سیمان

کیلوگرم

۲۴۱

۲۴۸

 آب

لیتر

۲۵۴

۲۶۷

ملات ماسه سیمان ۱:۴

 ماسه شسته

متر مکعب

۰/۹۹

۱/۰۱

 سیمان

کیلوگرم

۲۸۵

۲۹۳

 آب

لیتر

۲۶۱

۲۷۴

ملات ماسه سیمان ۱:۳

ماسه شسته

متر مکعب

۰/۹۴

۰/۹۶

سیمان

کیلوگرم

۳۶۰

۳۷۱

 آب

لیتر

۲۵۴

۲۶۷

ملات باتارد ۱:۲:۸

 ماسه شسته

متر مکعب

۰/۹۱

۰/۹۳

 سیمان

کیلوگرم

۱۳۱

۱۳۵

پودر آهک شکفته

کیلوگرم

۱۳۱

۱۳۵

 آب برای ساخت ملات

لیتر

۲۸۰

۲۹۴

آب برای شکفتن آهک

لیتر

۱۵۷

۱۶۵

ملات باتارد ۱:۲:۱۰

 ماسه شسته

متر مکعب

۰/۹۶

۰/۹۸

 سیمان

کیلوگرم

۱۱۰

۱۱۳

پودر آهک شکفته

کیلوگرم

۱۱۰

۱۱۳

آب برای ساخت ملات

لیتر

۲۷۵

۲۸۹

آب برای شکفتن آهک

لیتر

۱۳۲

۱۳۸

ملات ماسه آهک ۱:۳

ماسه

متر مکعب

۰/۹

۰/۹۲

پودر آهک شکفته

کیلوگرم

۱۷۴

۱۷۹

آب برای ساخت ملات

لیتر

۲۹۰

۳۰۵

آب برای شکفتن آهک

لیتر

۲۰۹

۲۲۰

ملات موزائیک

 سنگ موزائیک

کیلوگرم

۸۶۷

۸۸۴

سیمان

کیلوگرم

۱۶۸

۱۷۳

پودر سنگ

کیلوگرم

۸۰۹

۸۳۳

آب

لیتر

۲۹۵

۳۰۹

ملات سیمان و پودر سنگ و خاک سنگ با آب کم

سیمان

کیلوگرم

۲۸۲

۲۹۰

پودر سنگ

کیلوگرم

۲۸۲

۲۹۰

خاک سنگ

کیلوگرم

۱۰۴۳

۱۰۷۴

آب

لیتر

۳۹۵

۴۱۵

ملات سیمان و پودر سنگ و خاک سنگ با آب زیاد

سیمان

کیلوگرم

۲۳۳

۲۴۰

پودر سنگ

کیلوگرم

۲۳۳

۲۴۰

خاک سنگ

کیلوگرم

۸۶۴

۸۹۰

آب

لیتر

۴۹۵

۵۲۰

ملات گچ خالص

گچ پاکتی

کیلوگرم

۶۱۲

۶۳۰

آب

لیتر

۷۷۷

۸۱۶

ملات گچ و خاک

گچ پاکتی

کیلوگرم

۵۶۸

۵۸۵

خاک رس سرند شده

متر مکعب

۰/۵۰۷

۰/۵۶۰

آب

لیتر

۵۶۸

۵۹۶

ملات کاه گل

 کاه

کیلوگرم

۴۱

۴۷

خاک رس سرند شده

متر مکعب

۱/۰۸

۱/۱۹

آب

لیتر

۴۶۰

۴۸۳

دوغاب ماسه سیمان ۱:۴

ماسه

متر مکعب

۰/۹۶

۰/۹۸

سیمان

کیلوگرم

۲۷۵

۲۸۳

آب

لیتر

۳۳۰

۳۴۶

دوغاب سیمان و پودر سنگ

سیمان

کیلوگرم

۴۰۰

۴۱۲

 پودر سنگ

کیلوگرم

۹۵۹

۹۸۸

آب

لیتر

۴۸۳

۵۰۷

دوغاب سیمان و خاک سنگ

 سیمان

کیلوگرم

۲۱۹

۲۲۵

 خاک سنگ

کیلوگرم

۱۰۰۲

۱۰۳۲

 آب

لیتر

۵۲۷

۵۵۳

دوغاب گچ

 گچ پاکتی

کیلوگرم

۹۲۰

۹۴۸

آب

لیتر

۶۵۷

۶۹۰

ملات ماسه بادی و سیمان

ماسه بادی خشک

مترمکعب

۱/۰۰

۱/۰۲

 سیمان

کیلوگرم

۲۸۸

۲۹۷

 آب

لیتر

۳۸۴

۴۰۳

 دوده یا رنگ

کیلوگرم

۱۵

۱۵

برای ملات ماسه سیمان ۱:۵ دو نوع ماسه آورده شده است، علت ایناست که، برای برخی از کارها از قبیل فرش کف با موزائیک، تقسیم و انتقال نیروی زیادیمورد نظر نیست. بنابراین می‌توان از ماسه کفی (خاکدار) نیز جهت تهیه این ملات استفادهکرد.

برخی از ملات ها نیز امروزه، عملاً از نظر فنی واقتصادی مناسب نیستند و از این رو برای این ملات ها، اندازه گیری صورت نگرفته ومقدار مصالح ارائه نشده است.

در محاسبات فوق وزن مخصوص مواد به صورت متعارف(نه به صورت متراکم) در نظر گرفته شده است. برای مثال وزن مخصوص سیمان ۱۱۵۰ و وزنمخصوص آهک ۵۷۵ کیلوگرم در متر مکعب است.مجموعه کلینیکفنی و تخصصی بتن ایران، سعی نموده است با بهره گیری از کارشناس و تجربیات چندین ساله ، فضایی علمی ،مشاوره و مهندسی در زمینه تکنولوژی های روز ، بازرگانی ، مهندسی و مقالات بتن  جهت دسترسی سریع ، آسان و کاربردی مهندسان ،اساتید ، کارفرمایان، کارخانجات بتن آماده ، کارخانجات بتن پیش ساخته و دانشجویانمرتبط با صنعت بتن فراهم آورد. شما می توانید با انتخاب و کلیک بر هریک از مباحثزیر به شرح موضع و کسب اطلاعات مورد نظر از طریق سایت به روز و کاربردی کلینیکفنی و تخصصی بتن ایراندسترسی یابید :

ترمیم کننده بتن ، آب بندی استخر ، آب بندی بتن ، ترمیم بتن ، روان کننده بتن ، فوق روان کننده بتن ، ماستیک پلی یورتان ، مقاوم سازی بتن ، واتراستاپ بتن ، گروت ، گروت اپوکسی ، ژل میکروسیلیس ، پودر آب بندی استخر ، عایق آب بندی استخر ، چسب و رزین آب بندی استخر ، بتن سبک و سنگین ، دیرگیر کننده بتن ، دستورالعمل بتن ریزی در کارگاه ، مقاومت الکتریکی بتن ، بتن اکسپوز ،  چسب بتن ، مواد کیورینگ بتن ، واتراستاپ بتن ، الیاف بتن ، روغن قالب بتن ،چسب کاشت میلگرد و آرماتور در بتن ،  رنگ بتن ، چسب کاشی ، پاور ژل میکروسیلیس ، ترمیم کننده بتن ، روان کننده بتن ، افزودنی بتن ، گروت ، آب بندی بتن ، ترمیم بتن ، ترمیم کننده بتن ، ژل میکروسیلیس ، واتراستاپ بتن ، انواع واتراستاپ بتن ،  آب بندی استخر ، ضد یخ بتن ، فوق روان کننده بتن ، مقاوم سازی بتن ، مقاوم سازی ساختمان ها ، ماستیک پلی یورتان ، کف پوش اپوکسی ، فوق روان کننده بتن ، افزودنی های بتن چیست ، انواع افزودنی های بتن ، لیست قیمت افزودنی های بتن ، روش مصرف افزودنی های بتن ، بتن ریزی در هوای سرد ، بتن ریزی در هوای گرم ، ترمیم بتن ، انواع روش های ترمیم بتن ، ترمیم بتن ترک خورده ، بتن گوگردی ، ترمیم کننده بتن ، چسب بتن چیست ، انواع چسب بتن ، چسب اپوکسی بتن چیست ، چسب های آب بندی بتن ، روان کننده بتن چیست ، انواع فوق روان کننده بتن ، قیمت انواع چسب بتن ، لیست قیمت چسب های بتن ، انواع روش کیورینگ بتن ، مواد کیورینگ بتن ، لیست قیمت کیورینگ بتن ، آب بندی بتن چیست ، انوع روش های آب بندی بتن ، آب بندی بتن به روش تزریق رزین پلییورتان ، ماستیک پلی یورتان چیست ، لیست قیمت ماستیک های پلی یورتان ، ماستیک های سرد اجرا ، ماستیک های گرم اجرا ، ترمیم بتن یخ زده ، راهنمای طرح اختلاط بتن ،طرح مخلوط بتن چیست ، طرح اختلاط بتن سبک ، کرگیری بتن چیست ، آزمایش التراسونیک بتن ، آزمایش های غیرمخرب بتن ، انواع آزمایش های غیرمخرب بتن ، اسکن میلگرد و آرماتور، کاشت آرماتور در بتن چیست ، آزمایش گالواپالس چیست ، چسب کاشت آرماتور هیلتی ، خمیر کاشت بولت چیست ، لیست قیمت خمیر کاشت آرماتور و بولت ، روش اجرای گروت ریزی ، واتراستاپ بتن چیست ، انواع واتراستاپ بتن ، انتخاب واتراستاپ بتن ، واتراستاپ بنتونیتی ، واتراستاپ های هیدورفیلی چیست ، روش ترمیم بتن های ترک خورده ، سوپر روان کننده بتن ، لیست قیمت واتراستاپ بتن ، رنگ بتن ، بتن خودتراکم ، طرح اختلاط بتن خودتراکم ، بتن غلطکی چیست ، روش اجرای بتن غلطکی یا RCC ، آزمایش های بتن خود تراکم، روش آب بندی مخازن بتنی ،لیست قیمت واتراستاپ های هیدروفیلی ، کف پوش اپوکسی ، فاصله نگهدار یا اسپیسر بتن ، کف پوش پلی یورتان ، میکروسیلیس ، فوق روان کننده بتن ، ژل میکروسیلیس ، میکروسیلیس چیست، لیست قیمت ژل میکروسیلیس ،  اسپیسر بتن چیست ، روغن قالب چیست ، روش مقاوم سازی ساختمان ، مقاوم سازی ساختمان و ساز های بتنی باالیاف FRP ، گروت چیست ، گروت اپوکسی چیست ، لیست قیمت انواع گروت اپوکسی، الیاف پلی پروپیلن چیست ،پرداخت سطح بتن چیست ، بتن حجیم چیست ، روش ساخت بتن حجیم ، ترمیم ترک های بتن ، مقاوم سازی بتن ، خوردگی بتن در سواحل خلیج فارس ، التراسونیک بتن چیست بتن ترمی ، بتن پلیمری چیست،  بتن ریزی زیر تراز آب ، بتن گوگردی ، طرح اختلاط بتن گوگردی ، بتن پلیمری ، آزمایش هافسل بتن چیست ،روش انجام آزمایش پتانسیل خوردگی ، ابرروان کننده بتن چیست ، سوپر روان کننده بتن چیست ، میزان مصرف روان کننده بتن ، روش آب بندی استخر ، اسلامپ بتن چیست ، میزان روانی مجاز بتن ، زمان بازکردن قالب های بتن پس از بتنریزی ، زمان حمل مجاز بتن ، روش ساخت و اجرای بتن در کارگاه ، عیار بتن چیست ، روش مصرف الیاف بتن PP ، بتن مگر چیست ، پوشش فایبرگلاس چیست ، انواع بتن های خاص ، بتن خاص چیست ، مواد آب بندی بتن ، آب بندی سازه های بتنی ، حداکثر زمان حمل بتن ، قالب لغزنده بتن ، بتن آماده ، گروت ساختمانی ، بتن پیش ساخته، عوامل موثر در کیفیت بتن آماده ، ضدیخ بتن ، انواع ضد یخ بتن ، قالب بندی بتن چیست ، روش قالب بندی بتن ، روش بتن ریزی خاص ، انواع مواد آب بندی سازه های بتنی ، روش های تراکم بتن ، روش های حمل بتن، روش های مقاوم سازی بتن ، مقاوم سازی بتن ، ضوابط پذیرش بتن کم مقاومت ، روش پرداخت سطح بتن ، انواع کف پوش های صنعتی بتن ، پوشش های ضد حریق ، فایرپروف بتن چیست ، فلای اش چیست ، روش اجرای آب بندی استخر ، نانو سیلیس چیست ، روش ترمیم بتن کرمو ، بتن اکسپوز چیست ، روش ساخت بتن اکسپوز ، ترمیم بتن اکسپوز ، افزودنی حباب زا چیست ، افزودنی دیرگیر بتن چیست ، افزودنی زودگیر بتن چیست ، منبسط کننده بتن چیست ، پنترون چیست ، پنکریت چیست ، پوشش نفوذگر چیست ، فایبرگلاس چیست ، پوشش آب بندی الاستومری چیست ، روش آب بندی با پوشش سوپر الاستومری ، درز اجرایی بتن چیست ، لیست قیمت افزودنی های بتن،  ترمیم کننده ویژه بتن، مصالح ترمیم بتن، روان ساز بتن ، جلوگیری از کرمو شدن بتن ،رنگ نمای بتن ، سوپر روان کننده بتن ، حداقل زمان کیورینگ و عمل آوری بتن ، کیورینگ بتن با بخار ، دلیل جداشدگی بتن ، تست التراسونیک بتن چیست ، لیست قیمت انواع گروت ، روش اجرای پوشش ضد حریق یا فایرپروف ،

 

 
or
or
A password will be send on your post
Registration