اسلامپ های مجاز و استاندارد بتن

اسلامپ های مجاز و استاندارد بتن

کد مطلب : 55

عدد اسلامپ ، عددی است که به وسیله آزمایش اسلامپ بتن بدست می آید که نشانگرمیزان افت بتن در هنگام ساخت آن می باشد .

ميزان اسلامپ بر اساس روش مندرج در استاندارد (دت 505) كنترل مي‌شودو پيمانكاران موظفند بتن موردنظر را بر اساس اسلامپهاي خواسته شده در مشخصات فنيخصوصي و نقشه‌هاي اجرايي تهيه نمايند.

 

بتن‌هايي كه به هنگام ريختن، اسلامپ‌شان با مشخصات خواسته شده مطابقتننمايد مردود بوده و بايد از مصرف آن خودداري شده و از كارگاه خارج گردند.

اضافه نمودن آب براي بالا بردن اسلامپ بتن‌هاي سفت شدهپس از ساخت، به هيچ وجه مجاز نمی باشد و انجام اين امر باعث تغييرات كلي درمشخصات بتن ساخته شده خواهد شد.

 

بسته به ميزان اسلامپ و نوع كاربرد، بتن به 4 گروه سفت، خميري، شل وآبكي تقسيم مي‌شود که ميزان اسلامپ براي اعضا و قطعات مختلف بر اساس جدول زیرتوصيه مي‌ گردد :

 

 

ردیف

نوع عضو یا قطعه بتنی

حدآقل اسلامپ - mm

حدآکثر اسلامپ - mm

1

شالوده ها و پی دیوارهای بتن آرمه

25

75

2

شالوده های بتن ساده و دیوارهای زیر سازه ها

25

75

3

تیرها و دیوارهای بتن آرمه

25

100

4

ستونها

25

100

5

دالها و پیاده روهای بتنی

25

75

6

بتن حجیم

25

50

 

در صورتی که لرزش و ارتعاش با روشهای دستی انجام گردد ، به مقدارحدآکثر اسلامپ می توان 25 میلیمتر اضافه کرد .

 

or
or
A password will be send on your post
Registration