فوق روان کننده های بتن

فوق روان کننده های بتن   

کد مطلب : 333

فوق‌روان‌کننده‌‌ها كه دومين گروه كاهنده‌هاي آب هستند و از دهه 1950 مورد استفاده قرار گرفته‌اند با عنوان بساكاهنده‌هاي آب شناخته مي‌شوند.

روان کننده های بتن

روان کننده های بتن   

کد مطلب : 328

افزودني‌هاي كاهنده آب مواد آلي و يا تركيبي از مواد آلي و معدني هستند كه براي افزايش رواني بتن در مقدار آب معين، يا كاهش مقدار آب مصرفي با حفظ رواني، و يا هر دو به كار مي‌روند.