افزودنی های نوین بتن

افزودنی های نوین بتن   

کد مطلب : 496

امروزه با توجه به اهمیت دوام سازه های بتنی از یک سو و از سوی دیگر تاثیر مستقیم و غیر مستقیم کاهش نفوذپذیری بتن بر دوام بتن باعث گردیده است