دلايل و علت هاي خرابي جداول بتني

دلايل و علت هاي خرابي جداول بتني

کد مطلب : 112

دلايل و علت هاي خرابي جداول بتني

علل خرابيجداول بتني را مي توان عمدتاً در ذيل مشاهده كرد.

الف) تري و خشكي مكرر و پي در پي

ب) يخبندان و آبشدگي مكرر و پي در پي

ج) انبساط و انقباض هاي حرارتي پي در پي و قرار گيري دردماهاي خيلي زياد مانند آتش

د) حركت نم و افزايش ميزان بلورهاي بر جامانده و ايجادتنش هاي بسيار زياد ـ حركت آب و خروج آهك

ه) نفوذ نمك هاي زيان آور و حملات شيميايي آن ها به ويژهسولفات ها و انبساط مخرب

و) نفوذ آب هاي اسيدي مربوط به بارندگي يا فاضلاب هايسطحي و صنعتي و شهري

ز) انبساط ناشي از واكنش برخي سنگدانه ها با قليايي هايموجود در بتن

ح) ساير عوامل مانند ضربه، سايش و يا تركيب عوامل فوق

      مسلماًحداقل يكي از اين عوامل در شهرهاي ايران وجود دارد و گاه در طول بهره برداري ازاين جداول چند عامل در زمان هاي مختلف موجب خرابي مي شوند و يا حتي همزمان به كمكهم به خرابي منجر مي گردند.

     استعدادخرابي را بايد در كيفيت بتن جستجو نمود چون نمي توان عامل را حذف كرد، بنابر اينبايد استعداد خرابي را در بتن به حداقل رسانيد. به عبارتي بايد جدول بتني با دوامتوليد نمود و براي دستيابي به اين هدف، شناخت عوامل موثر بر دوام، ضروري است. البتهشناخت نمي تواند به تنهايي كافي باشد و لازم است در اجرا از اين شناخت بهره گرفت وعوامل موثر بر افزايش دوام را در نظر داشت و برخي از آن ها را عملاً بكار برد.


or
or
A password will be send on your post
Registration