اثر دوده سيليسي بر دوام بتن

اثر دوده سيليسي بر دوام بتن

کد مطلب : 128

      qاثر دوده سيليسي بر دوام بتن

استفادهاز دوده سيليسي در بتن منجر به ايجاد ساختاري با حفره‌هاي ريزتر مي‌گردد كه باعثكاهش نفوذپذيري مي‌شود. از طرف ديگر، حذف پديده آب افتادگي باعث پيوستگي بهتر درناحيه انتقال خمير سيمان  و سنگدانه مي‌شودو در نتيجه افزايش مقاومت بتن را به دنبال دارد. علاوه بر اين، جايگزين نمودنمقداري از اين ماده به جاي سيمان بعلت افزايش مقاومت الكتريكي بتن باعث كاهشنفوذپذيري در مقابل نفوذ يون كلريد مي‌گردد. بايد توجه كرد كه استفاده از اين مادهدر محيط‌هاي در معرض سولفات ‌منيزيم عملكرد مطلوبي ندارد.

درتحقيقات صورت گرفته ، مقدار جايگزيني 6 - 8 درصد اين ماده به جاي سيمان نتايج مطلوبي داشته است. نكته بسيار مهمي كه درمورد استفاده از اين ماده وجود دارد، اين است كه، قبل از استفاده بايد كاملاً بهصورت دوغاب درآيد. دوغاب بايد كاملاً روان و عاري از ذرات بهم چسبيده دوده سيليسيباشد. بدين منظور لازم است كه از بهم‌زن مكانيكي با دور تند استفاده نمود. چسبيدناين مواد به يكديگر با توجه به ريزي بسيار زيادي كه دارد، به عنوان سيليس فعال درواكنش با قلياييها عمل كرده و باعث خرابي ناشي از واكنش سيليسي قليايي مي‌گردد.


or
or
A password will be send on your post
Registration