خاکستر بادی ( فلای اش )

خاکستر بادی ( فلای اش )

کد مطلب : 129

      ¨       خاكستر بادي [1]

     خاكستر باديماده‌اي است كه از سوختن زغال‌سنگ حاصل مي‌گردد و توسط فيلترهاي مخصوص، به صورتغبار جمع‌آوري مي‌شود. حدود 85  درصد ذراتاين ماده از اكسيدهاي سيليسيم، آلومينيم، آهن، كلسيم و منيزيم تشكيل مي‌شود. آثارمطلوب اين ماده در بهبود خواص بتن تازه و سخت شده باعث مصرف روزافزون آن در دنياشده است.

مصرف اين ماده باعث افزايش كارايي بتن تازه مي‌گردد.همچنين افزايش دماي اوليه بتن به ميزان قابل توجهي كاهش مي‌يابد. لذا مصرف آن دربتن ريزيهاي حجيم رايج است. همچنين عملكرد اين ماده در افزايش دوام بتن درمقابلمحيط‌هاي مهاجم اثبات شده است. نفوذپذيري كمتر، عملكرد مناسب در برابر پديدهكربناتاسيون، مقاومت در برابر سولفات و كلريد و نيز كنترل واكنش قليايي سنگدانه‌هااز مزاياي استفاده از اين ماده به جاي سيمان است. گر چه تمام مزاياي ذكر شده تحتتأثير انتخاب مناسب نسبت آب به سيمان، عمل آوري كافي، كيفيت مطلوب خاكستر بادي وميزان مناسب جايگزين اين ماده به جاي سيمان است. در صورت انطباق مشخصات اين مادهبا الزامات استاندارد مقدار جايگزيني 20 تا 50 درصد انتخاب مناسبي است، گرچه دربعضي موارد جايگزيني با مقادير بيشتر نيز بكار ميرود.

در كشور ما نيز با توجه به وجود معادن زغال سنگ پتانسيلخوبي براي توليد اين ماده وجود دارد و در آينده نزديك كاربرد خواهد داشت.

امروزهاستفاده از انواع سيمانهاي آميخته و مواد جايگزين سيمان در بهبود ويژگيهاي مربوطبه دوام بتن با تحقيقات و مطالعات متعددي كه در سطح جهان و در مراكز علمي وتحقيقاتي و دانشگاهي معتبر صورت گرفته است، تا حدي روشن گشته است.[1]- Fly ash

or
or
A password will be send on your post
Registration