آزمایش ها و مشخصات سیمان براساس آیین نامه پایایی

آزمایش ها و مشخصات سیمان براساس آیین نامه پایایی

کد مطلب : 130

2-2-2- دستورالعمل‌‌هاي كلي

 

      qلازم است، آزمايشهاي لازم روي سيمانهاي مصرفي به منظورتعيين ويژگيهاي شيميايي و فيزيكي آنها قبل از استفاده و تطابق آنها با ضوابطاستاندارد صورت بگيرد.

 

      qسيمان نبايد بعد از 4 ماه از تاريخ توليد در كارخانه مصرفگردد. همچنين طول دوره مجاز براي انبار كردن سيمان 2 ماه مي‌باشد. در طول دورهمجاز نيز تنها در صورتي كه آزمايشهاي لازم روي آن انجام گيرد و مشخصات آن باويژگيهاي استاندارد مطابقت داشته باشد، قابل استفاده است. شرايط انبار كردن سيمانبايد مطابق با الزامات استاندارد ايران باشد.

 

      qبه علت شرايط آب و هوايي گرم و مرطوب حاشيه خليج فارس، سيمانبسرعت فاسد و كلوخه شده و خواص خود را از دست مي دهد بدين منظور لازم است كه انبارسيمان داراي سيستم خنك‌كننده بصورت خشك باشد.

 

      qدرصورت تصميم و تشخيص براي استفاده از هر نوع پوزولانبخصوص پوزولانهاي توليدي در ايران بايد آثار و خواص آن بر روي بتن در آزمايشگاهمورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد تا عملكرد آن تأييد شود يا عملكرد مطلوب آنها درسازه، در درازمدت، بايد به اثبات رسيده باشد. 

 

      q سيمانهاي پاكتي بايد در انبار سرپوشيده كه كف و ديوارهايآن داراي عايق رطوبتي است، نگهداري شود. كيسه‌ها بهتر است روي تخته‌هاي چوبي كه اززمين مقداري فاصله دارند چيده شوند. كيسه‌ها به صورت چسبيده بهم انبار گردد و باديوار در تماس نباشند. ارتفاع چيدن كيسه‌ها رويهم نبايد بيش از 2/1 متر باشد .همچنين بايد روي آنها با نايلون و پوشش‌هاي ضد رطوبت پوشانده شود.

 

      qدر صورتي كه دماي سيمان بيشتر از  oC60  باشد، ممكن است مشكلاتي در كيفيت بتن بهوجود آيد . بنابراين دماي سيمان هنگام مصرف نبايد بيش از  oC60 باشد.  لذا انبار سيمان بايد مسقف باشدتا از تابش مستقيم نور خورشيد محافظت شده باشد. در صورت استفاده از سيلوهاي فلزيبهتر است اين سيلوها داراي سايبان باشند و با رنگ روشن پوشش داده شوند.

 

qاگر در آزمايش واكنش قليايي سنگدانه‌هاي مصرفي، مستعد بودنآنها به واكنش‌زايي تأييد شود، مقدار قليايي معادل نهايي سيمان (Na2O+0.658 K2O) نبايد از6/0  درصد تجاوز كند.

 

2-2-3 - توصيه هاي خاص

 

      qاستفاده از سيمانهاي زود سخت شونده تنها در موارد خاص وتحت نظر مهندسان و تأييد آنان مجاز است.

 

      qاز مصرف سيمان ضد سولفات براي بتن مسلح در محيط‌هاي روياروبا يون كلريد اجتناب گردد. در مناطقي كه عوامل خورنده املاح سولفاتي و كلريديهستند استفاده از سيمان نوع 2 با C3Aبين 5 تا 8 درصد توصيه مي‌گردد.

 

      qدر صورت تصميم بر استفاده از دوده سيليسي، ميزان 6-8  درصد وزني جايگزين سيمان به همراه سيمان نوع2  به عنوان محدوده پيشنهادي پس از تأييدنتايج آزمايشهاي لازم توصيه مي شود.

 

      qدوده سيليسي مورد استفاده بايد طبق ويژگيهاي استانداردباشد. براي توزيع همگن مخلوط، توصيه‌ مي‌شود دوده سيليسي را قبل از اضافه نمودنتوسط مقداري از آب لازم و يا با مقداري روان‌كننده يا  فوق‌روان‌كننده در طرح به صورت دوغاب درآورد وسپس به مخلوط اضافه نمود.

 

      qدر صورتيكه كنترل مقدار آب و كاهش مقداري از آب كه برايدوغاب كردن دوده‌سيليسي بكار رفته، از كل مقدار آب لازم در طرح، امكان نداشت، بهتراست دوده‌سيليسي را با مقداري از روان‌كننده و يا فوق‌روان‌كننده مصرفي بصورتدوغاب درآورد و بقيه افزودني را هنگام ساخت مخلوط به آن اضافه نمود.

 

      qاستفاده از سيمانهاي آميخته با دوده‌ سيليسي (توليدي در كارخانه)‌به علت مشكلات كمتر در اجرا و در مخلوط كردن توصيه مي‌شود.

 

      qاستفاده از سيمانهاي پرتلند روباره‌اي (در صورتي كه طبقويژگيهاي استاندارد باشد) به همراه  5 درصددوده‌ سيليسي نيز از لحاظ كاهش ميزان نفوذپذيري و كنترل واكنش قليايي سيليسي نتايجخوبي داشته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 2-3- سيمان‌هاي پرتلند طبق استاندارد ايران

 

ويژگيهاي شيميايي استاندارد 389 ايران

آزمايشهاي شيميايي

نوع 5

نوع 4

نوع 3

نوع 2

* نوع 1

حدود تعيين شده

-

-

-

-/20

حداقل (%)

SiO2

-

-

-

-/6

-

 

 

 

حداكثر (%)

Al2O3

-

5/6

-

-/6

-

حداكثر (%)

Fe2O3

-/5

-/5

-/5

-/5

-/5

حداكثر (%)

MgO

-

-

-

-

-

 

CaO

 

 

 

 

 

حداكثر (%)

SO3

30/2

30/2

5/3

-/3

-/3

 

C3A < 8

-

-

5/4

-

5/3

 

C3A > 8

-/3

5/2

-/3

-/3

-/3

حداكثر (%)

كسر وزن بر اثر سرخ شدن

75/0

75/0

75/0

75/0

75/0

حداكثر (%)

باقي‌مانده نامحلول

-

-/35

-

-

-

حداكثر (%)

C3S

-

-/40

-

-

-

حداقل (%)

C2S

-/5

-/7

-/15

-/8

-

حداكثر (%)

C3A

 

 

 

 

 

 

2C3A C4AF + يا

-/25

-

-

-

-

حداكثر (%)

C2F C4AF +

-

-

-

-

-

(%)

آهك آزاد

6/0

6/0

6/0

6/0

6/0

حداكثر (%)

Na2O + 0.658 K2O

* براي هر سه رده 325-1 ، 425-1 و 525-1

 

ويژگيهاي فيزيكي استاندارد 389 ايران

آزمايشهاي فيزيكي

نوع 5

نوع 4

نوع 3

نوع 2

نوع

525-1

نوع

425-1

نوع

325-1

حدود

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

حداقل

سطح مخصوص(بلين)cm2/gr

80/0

80/0

80/0

80/0

80/0

80/0

80/0

حداكثر (%)

انبساط در آزمايش اتوكلاو

 

 

 

 

 

 

 

 

زمان گيرش به وسيله سوزن ويكات

45

45

45

45

45

45

45

حداقل

ابتدايي          دقيقه

6

6

6

6

6

6

6

حداكثر

انتهايي         ساعت

 

 

 

 

 

 

 

 

مقاومت فشاري   kg/cm2

-

-

125

-

-

-

-

حداقل

يك روزه

85

-

240

100

-

-

120

حداقل

3 روزه

150

70

-

175

-

-

200

حداقل

7 روزه

270

180

-

315

525

425

325

حداقل

28 روزه

 

 

 

 

 

 

 

 

هيدراتاسيون Cal/gr   

-

60

-

70

-

-

-

حداكثر

7 روزه

-

70

-

-

-

-

-

حداكثر

28 روزه

 

 

or
or
A password will be send on your post
Registration