ارزیابی و کنترل دوره ای سازه های بتنی ، تشکیل و ارائه شناسامه سازه ای سازه های استراتژیک

ارزیابی و کنترل دوره ای سازه های بتنی ، تشکیل و ارائه شناسامه سازه ای سازه های استراتژیک

کد مطلب : 134

امروزه بتن به علت خصوصیات منحصر به فرد خودجایگاه ویژه ای در پروژه های عمرانی و صنعت ساخت و ساز در سطح دنیا به خود اختصاصداده است تا جایی که از ان به عنوان پر مصرف ترین مصالح ساختمانی یاد می شود.

با این وجود ساخت و بهره برداری از سازه هایبتنی دارای معایب و مشکلاتی می باشد که برای بهره مندی حداکثری از آن نیازمندآگاهی کامل از آن ، شناخت کامل معایب ، دلایل آن ، راه ها و تمهیدات جلوگیری یاکاهش حداکثری آن می باشد.

از جمله معایب و مشکلات ساخت و بهره برداری آنمی توان به اشتباهات طراحی ، خطاهای اجرایی ، خوردگی ، کربناته شدن بتن ، سولفاتهشدن بتن ، واکنش قلیایی سنگدانه ها ، تخریب اسیدی بتن ، تخریب ناشی از ضربه ، سایش، فرآیند تبلور نمک ، فرآیند ذوب و یخ آب ، کاویتاسیون ، تاثیر مواد شیمیایی بربتن و ... اشاره کرد.

تجربه نشان داده که بسیاری از فرآیندهای تخریبناشی تاثیر دوامان دو یا چند عامل از عوامل موثر در تخریب بتن می باشد. که بهرهبرداری بهینه و کامل از سازه های بتنی در دوام پیش بینی شده نیازمند شناخت کاملطراحان ، سازندگان و بهره برداران می باشد.

 از جمله شایع ترین و  موثرترین عواملتخریب سازه های بتنی به خصوص در سواحل جنوبی ایران ( سواحل خلیج فارس ) فرآیندتشدید شده خوردگی به علت تاثیر عواملی مانند تبلور نمک ، سولفاته شدن بتن ،کربناته شدن بتن ، فرآیند ذوب و ِخ ، مشکلات اجرایی و ساخت و ... می باشد. این امربه علت وقوع و گسترش نسبتا پنهان و به اصطلاح کارشناسان سرطان گونه ، زمانی بهعرصه ظهور و لمس توسط بهره برداران می انجامد که به تخریب و نمایان شدن شهوددیداری یا  همان مرحله تخریب منتهی میشود.

 

بدیهی است که در حال حاضر این رویه ( شناسایی پساز تخریب بتن ) به علت افزایش حجم و اهمیت سازه های بتنی در پروژه های مخنلف ازمنظر اقتصادی و استراتژیک در صنایع مختلف مانند صنایع نفت ، پتروشیمی ، صنایع آب وفاضلاب ، انتقال آب ، سد سازی و حتی ساختمان های اداری و مسکونی ، می تواند به تحمیلمشکلات عدیده و بعضا غیر قابل جبرانی مانند خروج از مدار بهره برداری موقت و یادائمی سازه ها  بیانجامد.

در این چارچوب امروزه در بسیاری از کشور هایپیشرفته و پیشرو ی دنیا ، اقدام به انجام ویزیت و ارزیابی سازه های بتنی پر اهیمتدر بازه های زمانی معیین شش یا یک ساله با استفاده از تیم کارشناسی متخصص و انجامآزمایش های غیرمخرب بتن ، با هدف تشخیص زود هنگام آسیب های احتمالی وارده و انجامتدابیر پیشگیرانه لازم پیش از وقوع  هرگونه تخریب و تحمیل هزینه های سنگیناقتصادی و استراتژیک، می نمایند.

 

در همین راستا ، مجموعه کارشناسی کلینیک فنی وتخصصی بتن ایران ، با در اختیار داشتن تیم کارشناسی کارآزموده ، تجربه چندین سالهحضور در پروژه های مختلف تعمیراتی و کارشناسی و بهره گیری از تجهیزات لازم ، اقدامبه ارائه این خدمات می نماید. امید است که این امر بتواند علاوه بر تامین خواستههای کارفرمایان محترم ، به گامی موثر در حفظ نگهداری سازه های بتنی به عناون بخشبزرگی از سرمایه ملی بیانجامد. 

 

www.clinicbeton.com


or
or
A password will be send on your post
Registration