آزمايش تعيين درصد هواي بتن

آزمايش تعيين درصد هواي بتن

کد مطلب : 143

اينآزمايش معمولاً در مواردي انجام مي شود كه از مواد حبابزا براي توليد حباب ريز هوادر بتن (هواي عمدي) استفاده شده است هر چند در ساير موارد نيز مي تواند براي تعييندرصد هواي غير عمدي (ناخواسته) اقدام كرد. گاه اين آزمايش براي كنترل يكنواختي بتنانجام مي شود.

درصد هوايبتن با سه روش اندازه گيري مي شود. روش فشاري، روش حجمي و روش وزني. در ايرانمعمولاً از روش فشاري با شيوه A يا B استفاده مي شود و استاندارد ASTM C231  يا   ISIRI 3520 كاربرد دارد.روش حجمي طبق ASTM C173 يا ISIRI2823  و روش وزنيبا اندازه گيري وزن مخصوص بتن و بازدهي آن طبق ASTM C138 يا ISIRI 3821 انجام ميگردد.


or
or
A password will be send on your post
Registration