تواتر نمونه برداري از ديدگاه آبا، مقررات ملي، مشخصات فني عمومي كارهاي ساختماني و راه

تواتر نمونه برداري از ديدگاه آبا، مقررات ملي، مشخصات فني عمومي كارهاي ساختماني و راه

کد مطلب : 145

درآبا (براي ساختمانهاي متعارف) تواتر نمونه برداري موردبحث قرار گرفته است و در تفسير آبا نكاتي بدان اضافه شده است. در صورتيكه حجم هراختلاط (نوبت ساخت) بتن بيشتر از يك مترمكعب باشد (مانند بتن تراك ميكسر) از هر 30مترمكعب بتن دال و ديوار يا از هر 150 مترمربع سطح آن يك نوبت نمونه برداري لازماست. هم چنين از هر 100 مترطول تير و كلافي كه جدا از ساير قطعات بتن ريزي مي شوديا از هر 50 متر طول ستون يك نوبت نمونه برداري لازم است. بهرحال حداقل يك نوبتنمونه برداري از هر رده بتن در هر روز الزامي است (مگر در موارد استثنائي برايكمتر از 30 مترمكعب بتن در يك پروژه به تشخيص دستگاه نظارت). حداقل 6 نوبت نمونهبرداري نيز از يك سازه (براي يك نوع بتن) الزامي است.

در آباگفته شده است كه اگر حجم هر نوبت اختلاط بتن كمتر از يك مترمكعب باشد مي تواناحجام و سطوح فوق را به همان نسبت تقليل داد. براي مثال اگر حجم هر نوبت اختلاطبتن در يك بتونير، يك سوم مترمكعب باشد مي توان از هر 10 مترمكعب بتن دال و ديواريا از هر 50 مترمربع سطح آن و يا از هر 33 متر طول تير و كلاف و از هر 17 متر طولستون يك نوبت نمونه برداري نمود.

بديهياست اگر حجم قطعات مانند شالوده ها زياد باشد و حجم هر نوبت ساخت بتن نيز بمراتببيش از يك مترمكعب باشد مي توان احجام و سطوح فوق را افزايش داد.

درتفسير آبا فعلاً توصيه شده است براي حجم بتن 2 مترمكعب در هر نوبت اختلاط، از هر60 مترمكعب بتن يك نوبت نمونه گيري شود كه در مورد سطح دال و ديوار يا طول تير وكلاف و ستون نيز مي توان اعداد مزبور را دو برابر نمود.

منطقيبنظر ميرسد كه براي نمونه گيري از بتن وقتي تراك ميكسر با حجم بتن 5 مترمكعب بكار           مي رود از هر 150 مترمكعب بتن (براي ساختمانهايمتعارف) يك نوبت نمونه برداري شود.

درايران براي بتن حجيم نيز ضابطه 200 مترمكعب بتن حاكم است كه تابع حجم هر نوبتاختلاط نيست. بديهي است اگر طبق آبا يا نشريه 55 يا 101 و يا مقررات ملي قرار باشداز هر 30 مترمكعب بتن در يك شالوده 200 مترمكعبي كه در يك روز بتن ريزي مي شودنمونه برداري نمائيم، 7 نوبت نمونه برداري لازم است كه امري شاق و غير منطقي بنظرمي رسد بويژه اگر در هر نوبت 5 يا 6 مترمكعب بتن با تراك ميكسر حمل و ريخته شود.

مسلماًاگر در يك روز دو نوع بتن در يك پروژه ريخته شود نمونه برداري جداگانه از هر يك درهر روز الزامي است و ضوابط فوق براي هر يك كاربرد دارد.


or
or
A password will be send on your post
Registration