تبديل مقاومت  مکعبی به مقاومت استوانه اي استاندارد بتن

تبديل مقاومت مکعبی به مقاومت استوانه اي استاندارد بتن

کد مطلب : 146

در استاندارد ايران و آئين نامه آبا و ساير مشخصات فني عمومي و مقررات ملي در ايران، آزمونه هاي استوانه اي به قطر150 ميل متر و ارتفاع 300 ميلي متر بصورت استاندارد معرفي شده است.

اگر آزمونه ها از نظر شكل يااندازه، متفاوت با استاندارد باشد لازم است تبديل هاي زير انجام گيرد و سپس ازنتايج حاصله استفاده گردد.

 

تبديلمقاومت آزمونه هاي مكعبي 150 ميلي متري به مقاومت استوانه اي استاندارد

اگر مقاومت آزمونه مكعبي مساوييا كمتر از 25 مگاپاسكال باشد آنرا در 8/0 ضرب مي كنيم. اگر مقاومت آزمونه مكعبيمساوي يا بيشتر از 25 مگاپاسكال باشد، مقدار 5 مگاپاسكال از آن كم مي كنيم.

بدين ترتيب مقاومت استوانه اياستاندارد بدست مي آيد.

 

 تبديلمقاومت آزمونه هاي مكعبي به مكعبي 150 ميلي متري

درصورتيكه ابعاد آزمونه مكعبي برابر 150 ميلي متر نباشد طبق جدول زير اين تبديلانجام مي شود و مقاومت مكعبي 150 ميلي متر از تقسيم مقاومت مكعبي غيراستاندارد بهاين ضريب بدست مي آيد.

 

ابعاد آزمونه مكعبي (م.م)

100

150

200

250

300

ضريب

05/1

00/1

00/1

95/0

9/0

 

تبديلمقاومت آزمونه هاي استوانه اي غير استاندارد

 از تقسيم مقاومت آزمونه هاي آزمونه هاي استوانهاي غير استاندارد به ضريب مندرج در جدول زير، مقاومت آزمونه استوانه اي استانداردبدست مي آيد.

نسبت ارتفاع به قطر اين آزمونه هابرابر 2 مي باشد.

قطر آزمونه استوانه اي (ميلي متر)

75

100

150

200

250

300

450

ضريب

05/1

02/1

00/1

97/0

95/0

91/0

85/0


 تبديلمقاومت آزمونه هاي استوانه اي با 2>H/D به آزمونهبا نسبت 2=D/H

درصورتيكه قرار باشد مقاومت چنين استوانه هائي به مقاومت استوانه هاي عادي با نسبتارتفاع به قطر برابر 2 تبديل شود، ضريب مندرج در جدول زير در مقاومت موجود ضرب مي شود.براي نسبت ارتفاع به قطر كمتر از 1 ضريب ارائه نشده است و نمي توان تبديل را انجامداد. اگر نسبت ارتفاع به قطر كمتر از 94/1 باشد تصحيح لازم است. اين ضرائب برايبتن هائي با چگالي خشك بيش از 1600 كيلوگرم بر مترمكعب و بتن هاي معمولي قابلكاربرد است. ضمناً مقاومت بتن بايد در محدوده 14 تا 42 مگاپاسكال باشد.

براي نسبت ارتفاع به قطر 94/1تا 10/2 تصحيح لازم نيست و ارتفاع مازاد بايد بريده شود.

بديهي است اين موارد براي مغزههاي استوانه اي حاصله از بتن سخت شده كاربرد دارد. براي ساير نسبت هاي ارتفاع بهقطر، ضريب تبديل با درون يابي بدست مي آيد.

 

نسبت ارتفاع به قطر

75/1

5/1

25/1

1

ضريب

98/0

96/0

93/0

87/0

 


or
or
A password will be send on your post
Registration