کیورینگ بتن چیست ؟

کیورینگ بتن چیست ؟

کد مطلب : 152

کیورینگ و عمل آوری بتن

از جمله مهمترین بخشهای فرآیند ساخت و احداث سازههای ، کیورینگ یا عمل اوری بتن می باشند. بتن برای هیدارتاسیون کامل و کسب حداکثرمشخصات مقاومتی و دوام نیازمند کیورینگ کامل می باشد. در بسیاری از آیین نامه اینزمان 7 روز از تاریخ بتن ریزی ذکر گردیده است. کیورینگ بتن علاوه بر تاثیر مستقیمبر کسب مقاومت نگهداری تاثیر زیادی بر دوام سازه بتنی دارد.

از جمله مهمترین مشکلات و عواقب کیورینگ ناقص ویا عدم عمل آوری بتن اجرایی ایجاد ترک های سطحی و عمقی در بتن می باشد. این امر بهخصوص در آب و هوای گرم شدت بیشتری می یابد. بهترین زمان برای شروع کیورینگ 15 تا30 دقیقه پس از بتن ریزی می باشد.

روش های مختلفی برای فرآیند کیورینگ بتن وجوددارد که در زیر به آنها اشاره می گردد:

·       آب پاشی و نگهداری بتن با استفاده از مرطوبنگهداشتن بتن

·       استفاده از سیستم بخار

·       استفاده از قالب

·       استفاده از نایلون

·       استفاده از گونی چیتایی

·       استفاده از ترکیبات کیورینگ و عمل اوری بتن

بدیهی است که هر یک از این سیتم ها دارای مزایا ومحدودیت هایی می باشند که باید در انتخاب روش عمل آوری مد نظر قرار گیرد. از جملهاین موارد می توان به عوامل زیر اشاره کرد :

1.     مبحث اقتصادی

2.     منابع آب در اختیار

3.     در اختیار داشت آب مناسب

4.     تجهیزات در اختیار به خصوص در کیورینگ با بخار

5.     شرایط و دمای محیط

6.      نوع و ابعاد سازه

 

از جمله راه های عمل اوری و کیورینگبتن و سیمان استفاده از ترکیبات کیورینگ می باشد. شما می توانید برای مشاوره ،دریافت کیورینگ بتن و خرید انواع کیورینگ بتن با بخش فروش و بازرگانی بتن (44618462-44618379 ) تماس حاصل فرمایید.

 

نکات در خصوص انتخاب روش کیورینگ و عمل آوری بتن :

-سیستم آب دادن به عنوان سنتی ترین روش دارایمشکلاتی می باشد. از جمله این مشکل عدم امکان کنترل دقیق و مداوم نوبت های آب دهیو کیفیت کامل آبدهی توسط نیروی انسانی

-سیستم بخار روشی بسیار کار آمد به خصوص در سازههایی که نیاز به کسب مقاومت سریع می باشد .اما این سیستم نیاز مند تجهیزات ثابت وگران قیمتی می باشد که در بسیاری از پروژه و سازه ها امکان پذیر نیست. این سیستمبیشتر برای قطعات پیس ساخته بتنی مناسب می باشد.

-محصور بودن سازه با قالب یکی از روش هایی است کهدر زمان هایی که محدودیتی برای باز کردن قالب نباشد کارا می باشد. این امر دربسیاری از پروژه ها به علت محدودیت های قالب و مبحث اقتصادی امکان استفاده ندارد.این روش برای سازه هایی که عمده سطح با قالب پوشیده شده مناسب می باشد مانند ستونو دیوارهای بتنی.

-استفاده از سیتم نایلون و محصور نمودن کانل سطحبتن جهت ممانعت از تبخیر و خروج آب روشی کارآمد در عمل آوری بتن می باشد. از معایباین امر می توان به هزینه بالای آن به خصوص در بتن هایی که سطح آن زیاد می باشدمانند دال ها ، کف سازی ها و کانالهای انتقال آب اشاره کرد.

- استفاده از گونی چیتایی مرطوب نیز روشی کارآمددر نگهداری و کیورینگ بتن می باشد. از معایب این امر می توان به هزینه بالای آن بهخصوص در بتن هایی که سطح آن زیاد می باشد مانند دال ها ، کف سازی ها و کانالهایانتقال آب اشاره کرد.

-ترکیبات کیورینگ کامپاند روشی بسیار کارآمد درعمل آوری سازه های می باشد. در این سیتم با استفاده از ترکیبات عمل آوری و اعمالآن بر سطح بتن غشایی نفوذ ناپذیر بتن سطح بتن ایجاد تا مانع خروج آب از بتن گردیم.این سیتم علاوه بر صرفه اقتصادی به علت کاهش دخالت نیروی انسانی و حذف اشتباهاتکارگری روشی کارآمد در اغلب سازه های می باشد. این امر باعث صرفه جویی در مصرف آببه خصوص در سازه هایی باسطح زیاد و پروژه هایی که محدودیت منابع آب وجود داردمناسب می باشد. در حال حاضر با توجه به محدودیت های منابع آب در کشور این امر میتواند مورد توجه کارشناسان و مهندسین مربوط قرار گیرد.این روش به خصوص در سازه هاییکه دارای سطح آزاد زیادی می باشند بسیار توصیه می گردد.

 

شما می توانید برای مشاوره در زمینهروش مصرف و تهیه محصولات کیورینگ کامپاند با بخش فروش و  بازرگانی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران (44618462-44618379-021) تماس حاصل فرمایید.


or
or
A password will be send on your post
Registration