آزمایش دوام بتن در برابر سولفات ها

آزمایش دوام بتن در برابر سولفات ها

کد مطلب : 155

برای بررسی دوام بتن در برابر سولفات ها آزمایشاستاندارد خاصی در ASTM و EN مشاهده نمی شود. همچنین روشن است که معیارخاصی نیز وجود ندارد. پس از سالهای طولانی که از تشخیص خرابی بتن در اثر حملهسولفات ها گذشته است هنوز آزمایش خاص و معیار دوام بتن در برابر حمله سولفات ها ویا در برابر سولفات خاصی ارائه نشده است.

سعی می شود با استفاده از سیمان مناسب، محدودیت نسبتآب به سیمان و یا عیار سیمان و یا استفاده از افزودنی های خاصی مانند پوزولان ها وسرباره ها و یا حباب­زا و مواد آب­بند کننده، دوام بتن را بالا برده اما نحوهتشخیص این افزایش دوام روشن نیست.

سعی شده است آزمایش هایی بر روی سیمان یا ملات درمحلول سولفات دار انجام گردد و انبساط آنها اندازه گیری شود و با تعیین معیارهایی،کیفیت سیمان از نظر مقابله با حمله سولفات ها مشخص گردد .

آزمایش هایی برای نفوذ و انتشار سولفات در بتن پیشبینی شده است اما هنوز استاندارد نشده است. با این حال نفوذ سولفات در بتن دقیقانمی تواند دوام بتن در برابر سولفات ها را به نمایش گذارد.


or
or
A password will be send on your post
Registration