آزمایش های سایش بتن

آزمایش های سایش بتن

کد مطلب : 156


در استاندارد ASTM برای بتن چهار آزمایش سایش ارائه شده است و برای برخی قطعات بتنینیز از این آزمایش ها و یا آزمایش های دیگری استفاده می شود.

               -ASTM C944 برای سایش بتنیا ملات (روش سمباده چرخان) [21]

               -ASTM C418 برای سایش بتن(روش ماسه پاشی) [22]

               -ASTM C779 برای سایش سطوحافقی بتنی (سه روش صفحه مدور سمباده ای چرخان، چرخ استوانه ای دندانه دار، بلبرینگچرخان) [23]

               -ASTM C1138 برای سایش بتن(روش زیر آب) [24]

به نظر می رسد در آزمایش های سایش دقت زیادی شده استتا نزدیکی بیشتری با واقعیت موجود داشته باشد که تنوع آزمایش ها را سبب گشته است.

در موارد مختلف برای هر نوع قطعه یا سطح در هر پروژهیا کاربرد خاص، معیاری ارائه می شود که نشانه دوام بتن در برابر سایش است. در برخیاستانداردهای دیگر آزمایش سایش چرخ عریض و آزمایش سایش Bohme پیش بینی شده است. برای مثال در استاندارد جداول بتنی (EN 1340) این دو آزمایش پیش بینی شده است و معیارخاصی در هر مورد ارائه شده است [7].

جدول 1-تقسیم بندی کیفیت سایشی جداول بتنی طبق EN 1340 [7]

رده از نظر سایش*

نتیجه آزمایش سایش چرخ پهن (حداکثر)

نتیجه آزمایش سایش Bohme (حداکثر)

متوسط

23 میلی­متر

کمتر از mm25000/mm320000

خوب

20 میلی­متر

کمتر از mm25000/mm318000

* در مورد رده ضعیف هیچ ضابطه ای ارائه نمی شود.


or
or
A password will be send on your post
Registration