روش ترمیم و مقاوم سازی پدستال ، فونداسیون و ستون های بتنی

روش ترمیم و مقاوم سازی پدستال ، فونداسیون و ستون های بتنی

کد مطلب : 158

روش بازسازی و تعمیرات سازه بتنیپدستال و فونداسیون های بتنی :

تقسیم بندی انواع آسیب های موجود : آسیبهای وارده به سازه ها در حال حاضر دارای شدت های مختلفی می باشد که این امر را میتوان  ناشی از میزان نفوذپذیری بتن و جهت وموقعیت قرار گیری ستونها و تراز آب و تراکم خاک مجاور آنها دانست. بدیهیاست که روش های مناسب تعمیرات برای هر یک از انواع شدت تخریب ( ناشی از پیشرفتفرآیند خوردگی ) مختلف می باشد.

 

·      ترمیمو مرمت ستو نهای تیپ یک ، پدستال و فونداسیونهای دارای پوسته شدگی سطحی و تخریبهای موضعی ، فاقد ترک خوردگی و طبله شدگی ناشی از خوردگی : ایننوع سازه ها دارای پتانسیل تخریب در بازه زمانی دو تا سه سال می باشند از این روبا لحاظ تعمیر در این مرحله و انجام تدابیر پیشگیرانه می تواند باعث حفظ دوام سازهدر بازه زمانی حداقل بیست و پنج سال گردید. برای این امر ابتدا می بایست سطحمتخلخل و کرمو و شکستگی های کم عمق موجود را با ملات ترمیم کننده پایه سیمانی ویژهعمق های پایین و صاف کاری سطوح بتنی Repamerk 02 محصول شرکت Beumerk ترکیه اقدام نمود. از مزایای این ملاتمی توان به قابلیت اجرای در ضخامت های پایین ، چسبندگی خوب ، بدون ترک خوردگی وجمع شدگی ، بدون پوسته شدن ، ضریب حرارتی منطبق با بتن ، بدون جداشدگی در زمان ،مقاومت فشاری و شیمیایی خوب و نفوذپذیری پایین اشاره کرد. در مرحله بعد باید سطحکار از پنجاه سانتیمتر زیر تراز بستر مجاور تا ارتفاع 1.2 متر بالاتر از تراز زمینمجاور با استفاده از پوشش محافتظی chimex 125 یا Crystal 25 و یا Epocol 110 محصول شرکت Beumerk  ترکیه اجرا گردد. از مزایای اینپوشش می توان به چسبندگی عالی بتن ، انعطاف پذیری بالا ، عدم پوسته و ترک خودرگی ،مقاوم در برابر مواد خوردنده ، محافظت بتن در برابر کلر ، سولفات ، کربناتاسیون و... ، دوام بالا ، مقاومت در برابر UV ، تنوع رنگ ، تحمل تنش حرارتی و انبساط وانقباض در تغییرات حرارتی منطقه اشاره کرد. پس از اجرا این پوشش می توان نسبت بهعملیات بک فیل و باز گرداندن خاک اقدام نمود.

 

 

·      ترمیمو بازسازی ستون های تیپ دو ، پدستال و فونداسیون های دارای دارای خوردگی میلگردها، طبله شدگی و ترک های با عرض کم و محدود که باعث جداشدگی بتن از هم نگردیده استترمیم در این تیپ از سازهها شامل چهار بخش می باشد . با توجه به اینکه، بتن در این تیپ ستونها هنوز دارایاستحکام کافی بوده و به طور کامل و موثر جدا نشده ، به استفاده از روش های فیزیکیبرای جدا کردن بتن صحیح نبوده و می توان منجر به بروز حادثه، گسترش ریز ترک ها وافزایش ترک در مناطق سالم گردد. از این رو برای ترمیم ترک ها در این سیستم ها ازتزریق رزین اپوکسی EPOXIN 25  استفاده نمود. برایاین امر ابتدا درون ترک با استفاده از فشار باد پاکسازی و سپس رزین تزریقی  EPOX IN 25  بااستفاده از پمپ تزریق درون ترک ، اعمال می گردد. از مزایای این رزین محافظت ازآرماتور در  برابر خوردگی ، پر کردن کل ترک، مقاومت فشاری و شیمیایی خوب و بدون جمع شدگی می باشد. در گام بعد اقدام به ترمیمبتن های کرمو و شکسته شده کم عمق با استفاده از ملات ترمیم کننده پایه سیمانی ویژه  REPAMERK 301  ترمیم می گردد. در گام سوم به منظور باز گرداندنتوان باربری ستون در برابر تنش های وارده یک لایه الیاف Wrap کربنبه وزن 200 گرم در مترمربع بر روی سطوح بتن در مقاطع ترک خورده با استفاده از چسباپوکسی EPOX 700مربوطه اجرا می گردد ( این عملیات صرفا در ارتفاع و مقاطعی که بتن دارای ترک خودگیمی باشد نیاز به اجرا دارد ). در گام آخر سطح باقیمانده از ارتفاع پنجاه سانتیمترپایین تر از تراز خاک مجاور تا 1.2 متر بالاتر از تراز با استفاده از پوشش محافتظیchimex 125یا Crystal 25و یا Epocol 110  محصول شرکت Beumerk  ترکیه پوشش داده می شود. پس ازاین مرحله می توان به انجام بک فیل و بازگرداندن خاک اقدام نمود.

 

·      ترمیمو بازسازی ستون های تیپ سه ،  پدستال وفونداسیون های دارای خوردگی شدید ، همراه به ترک ها با عرض و عمق زیاد ، طبلگیکامل و جداشگی بتن ، ریختگی بتن :  در این تیپ سازه ها که وضعیت از سایر مواردحادتر می باشد ابتدا می بایست بتن های تخریب شده تا حصول بستر سالم و بتن مقاومتخریب گردد. اگر این حجم بیش از سی درصد از سطح مقطع سازه باشد می بایست پیش ازتخریب نسبت به اجرای مهاربندی اقدام گردد. پس از تخریب آرماتورها زنگ زادیی میگردد. اگر خوردگی به حدی باشد که بیش از ده درصد از قطر آرماتور کسر شده باشد میبایست آرماتور تقویتی متناسب ( سایز 12 آرماتور ها چسب مخصوص کاشت میلگرد اپوکسی در بتن موجود گیردار شود )  تعبیه گردد.  در گام بعد بتن موجود باید با چسباپوکسی اتصال قدیم به جدید DEZODOND P-3300 آغشته ، آرماتور ها با پوشش پایه سیمانی محافظتی Repamerk 325 پوشش داده شدهو محل با استفاده از ملات پایه سیمانی اصلاح شده و  مقاوم در برابر خوردگی پر گردد. از خصوصیات اینملات می توان به فاقد جمع شدگی و ترک خوردگی ، نفوذ پذیری کم ، مقاومت شیمیایی ومکانیکی بالا ، تغییرات حرارتی منطبق با بتن بستر ، محافظت در برابر مواد خوردندهو کربناتاسیون اشاره کرد. در مرحله بعد اقدام به ترمیم بتن های کرمو و شکسته شدهکم عمق با استفاده از ملات ترمیم کننده پایه سیمانی ویژه   REPAMERK 02 ترمیم می گردد. در مرحله بعد به منظور باگرداندن توان باربری ستون در برابر تنش های وارده یک لایه الیاف FRP   کربن به وزن 200 گرم در مترمربع بر روی سطوحبتن در مقاطع ترک خورده و تخریب شده با استفاده از چسب اپوکسی EPOX 700  مربوطه اجرا می گردد ( این عملیات صرفا درارتفاع و مقاطعی که بتن دارای ترک خوردگی بوده نیاز به اجرا دارد ). در گام آخرسطح باقیمانده از ارتفاع پنجاه سانتیمتر پایین تر از تراز خاک مجاور تا 1.2 متربالاتر از تراز با استفاده از پوشش محافتظی chimex 125 یا Crystal 25 و یا Epocol 110 محصولشرکت Beumerk  ترکیه پوشش داده می شود. پس از این مرحله میتوان به انجام بک فیل و بازگرداندن خاک اقدام نمود.


or
or
A password will be send on your post
Registration