ترمیم و آب بندی حوضچه، ولوپیت و پست های برق بتنی

ترمیم و آب بندی حوضچه، ولوپیت و پست های برق بتنی

کد مطلب : 159

روش بازسازی ، ترمیم و آب بندی پستبرق:

با توجه به ماهیت آب بندی در حالت فشار منفیدر سازه ها هر یک از انواع آسیب ها ، بسته به شرایط موجود ، برای تعمیر نیازمند بهکار گرفتن تکنیک ، مصالح و روش های متنوعی می باشد. در زیر به شرح هر یک از آسیبهای و مواد و روش های اجرایی ترمیم و آب بندی آن بسته به نوع آسیب و نیز شرایطموجود پرداخته می شود.

 

انتخاب روش ترمیم و آب بندی : روش های انتخابی در بازسازی از دو منظر ایجاد شرایط لازمجهت بهره برداری از یک سو و از سوی دیگر راهکار عدم تکرار و کنترل ایجاد آسیب قابلانجام می باشد.

بدیهی است که در عملیات بازسازی امکان استفاده از محصولاتبر پایه های مختلف  مانند بتن های اصلاحشده با پلیمر ، ملات های رزینی ، رزین های اپوکسی ، رزین های پلی یورتان ،سیلوکسان ها و ... ،   و روش ها متنوع  از جله شاتکریت ، روش دستی ، روش تزریق ، روشترمی، بتن با سنگ دانه پیش آکنده و ... وجود دارد .

استفاده از هر یک از روش ها و مواد به شرایط و محدودیت هایکار بستگی دارد . از جمله این محدودیت ها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

·      محدودیت های زمانی اجرایی

·      محدودیت ها و شرایط مالی

·      شرایط بهره برداری

·      محل اجرا

·      زمان اجرا از منظر فصول سال و شرایط دمایی

·      لوازم و تجهیزات

·      در اختیار داشتن نیروهای تخصصی

·      نیاز های کارفرما

·      مدت زمان مورد نیاز برای پاسخگویی تعمیرات

·      دسترسی به محل سازه مورد تعمیر

·      ابعاد و حجم کار تعمیراتی

·      مشخصات شیمیایی بهره برداری

·      مشخصات PHبهره برداری

·      میزان ترافیک وارده به محل تعمیر

·      در معرض یا نبودن آفتاب

·      ...

بدیهی است که انتخاب روش اجرا ممکن است به همهموارد به یک میزان و در وضعیت تعادل نگریسته شود و یا هر یک از موارد فوق دارایاهمیت بیشتری باشد.

این بدان معنی است که در یک سازه می تواند محدودیت هایزمانی در انتخاب مصالح و روش بازسازی تعیین کننده باشد و در یک سازه ها و عملیاتبازسازی زمان اجرا از نظر دمای محیطی دارای اهمیت باشد( چرا که بسیاری از موارد ازنظر دمای اجرا ، شرایط عمل آوری و شرایط بهره برداری دارای محدودیت و ضوابط خاصیمی باشد ). ممکن است یک سازه در شرایطی باشد که صرفا امکان استفاده از روش شاتکریتوجود داشته باشد و در سازه ای دیگری با توجه به ابعاد و محدودیت فضایی صرفا روشدستی ممکن باشد.

گاهی اوقات ممکن است کارفرما قصد داشت باشد که مشکل به صورتموقتی حل شود و نخواهد هزینه زیادی انجام شود و گاهی ممکن است اهمیت سازه به نحویباشد که کارفرما بخواهد عملیات تعمیرات تا مدت ها بدون مشکل باشد.

انتخاب روش بازسازی مناسب و موثر تا حدود زیادی به ارزیابی درست محیطیکه سازه در آن قرار دارد بستگی دارد. ترکیبات آب بندی و پوشش محافظتی سازه هایبتنی  مناسب برای شرایطی که اساسا خشک میباشد ، برای سازه های که در مناطق پر مرطوب و پرآب قراردارند ، مانند اسکله ها ،جداول و نرده پلها ، دیواره حوضچه های آرامش ، عملکرد ضعیفی دارند.

در خصوص عملیات تعمیرات باید توجه داشت که برخی عیوب صرفابا تکنیک ها محدودی قابل بازسازی می باشد. این بدین معنا است که باید تعاملی درشرایط اجرایی ، محدودیت ها و مصالح مصرفی وجود داشته باشد.

لذا یکی از عوامل موثر در انتخاب روش تعمیرات در اختیارداشتن نیروهای تخصصی و تجهیزات لازم می باشد. این بدان معناست که باید روشی برایتعمیرات مورد توجه قرار گیرد که امکان اجرای آن وجود داشته باشد.

 

1-درزها و ترک های اجرایی : اینموارد با توجه به عدم قدمت سازه ها و شرایط اجرایی غیر سازه ای بوده و بیشتر ازمنظر دوام و آب بندی دارای اهمیت می باشند. از این رو عملیات انجامی در این راستا برنامهریزی و اجرا می گردد.

ترمیم ترکها و درزهایی که در حالحاضر خشک و یا دارای رطوبت می باشند:

·      بازکردن ترک و درزهای اجرایی به عرض و عمق 2*2 سانتیمتر به شکل V ، به وسیله چکش برقی و یا شیار زن در طولترک

·      تمیز کاری درون ترکبه وسیله واترجت فشار پایین به منظور حذف گرد و غبار و بتن های ضعیف ناشی از تخریب

·      اعمال لایه پیونددهنده بتن قدیم به جدید بر پایه لاتکس Dezobond P-2200 به منظور اتصال مناسب ملات ترمیمی و بتنبستر به میزان 300 گرم در مترمربع

·      ترمیم محل تخریب شدهبا ملات پایه سیمانی اصلاح شده با پلیمر و الیاف Dezosive 1020 به طور کامل وماله تحت فشار جهت تراکم

 

ترمیم ترکها و درزهایی دارای نشتآب ضعیف :

·      باز کردن ترک به شکل V به ابعاد 3*5 به وسیله چکش برقی و شیار زن

·      تمیز کاری درون ترکبه روش شستشو به منظور حذف بتن های ضعیف و گرد و غبار

·      اعمال ملات آنی گیرپایه سیمانی  Watershuck به میزان لازمتا توقف نشت آب به صورت موقت

·      پر کردن محل ترک بهصورت دستی تحت فشار به وسیله ملات پایه سیمانی به همراه افزودنی آب بند Dezosive 1020 ، یا Repamerk 02 و یا krystaline Block بعداز این مرحله باید 12 تا 48 ساعت زمان داد که ملات مقاومت خود را کسب نماید.

·      اجرای پوشش نفوذگرکریستال شونده Betogard P1  بر روی سطح کار به ابعاد یک متر از هر طرف

·      کیورینگ پوشش به مدتسه روز

 

ترمیم ترکها و درزهایی با نشت آبشدید:

·      بازکردن ترک به صورت V شکل به ابعاد 2*2 سانتیمتر به وسیله چکشبرقی و شیار زن

·      ایجاد یک عدد سوراخبه قطر نیم تا یک سانیتمتر در عمق بتن

·      نصب شلنگ پلاستیکیدرون سوراخ به منظور هدایت آب درون سوراخ

·      آب بندی دور لوله بهوسیله ملات پایه سیمانی آنی گیر Watershuck

 

·      شتسشوی درز به وسیلهآب به منظور پاکسازی درز از هر گونه گرد و غبار و بتن ضعیف

·      اعمال چسب لاتکسپیوند دهنده بتن قدیم به جدید Dezobond P-2200 بر روی سطح درز با استفاده از برس به میزان300 گرم در مترمربع

·      پرکردن محل درز بااستفاده از ملات پایه سیمانی اصلاح شده با پلیمر Dezosive 1020 ، یا Repamerk 02 و یا Krystaline Block

·      بستن محل لوله بااستفاده ملات آب بندی آنی گیر Watershuck یا Turbuoshuck

 

توجه : در صورت زیاد بودن شدت درترک ها و درزها ، روش جایگزین استفاده از تزریق رزین پلی یورتان می باشد. مراحلاین امر شامل مراحل زیر می باشد :

·      سوراخ کاری بتن درطول ترک ، با فواصل 20 تا 25 سانتیمتر به قطر 10 میلیمتر به صورت مورب با زاویه 30تا 45 درجه

·      نصب پکر های مخصوصتزریق رزین درون سوراخ ها انجام شده

·      فیکس کردن پکر ها درصورت نیاز به وسیله ملات ترمیم کننده پایه سیمانی یا اپوکسی

·      نصب نازل پمپ تزریقبر روی پکرها

·      آماده سازی  رزین پلی یورتان فوم شونده این محصول با نفوذ در عمق ترک در مواجه با آب افزایش حجمچند برابری داده و باعث آب بندی ترک می گردد.

·      تزریق رزین پلییورتان AQUFIN P1یا AQUFIN P4به وسیله پمپ ویژه تزریق رزین پلی یورتان و اپوکسی تک جزئی- تزریق تا زمان خارجشدن رزین منبسط شده از ترک یا پکر با فشار تا 20 بار ادامه خواهد داشت.

·      خارج کردن پکر و تمیزکاری سطح کار

 

 

2-بتن های کرمو و متخلخل سطحی خشکو با رطوبت کم :

·      برداشت بتن های ضعیفتا عمق مناسب و دسترسی به بستر مستحکم

·      شستشو و تمیز کاریسطح به منظور حذف بتن های ضعیف و گرد و غبار

·      اعمال لایه پیونددهنده بتن قدیم به جدید بر پایه لاتکس Dezobond P-2200 به میزان 250 گرم در مترمربع به وسیله برسبر روی سطح کار

·      پر کردن حجم با ملاتترمیم کننده پایه سیمانی اصلاح شده با پلیمر Dezosive 1020 ، یا Repamerk 02 و یا Krystaline Block به روش دستی بافشار لازم جهت تراکم

·      عمل آوری ملات اجرایشده به مدت سه روز

 

3-بتن های کرمو و متخلخل عمیق خشکیا مرطوب با عمق بیش از سه میلیمتر:

·      برداشت بتن به وسیلهچکش برقی ، تا دسترسی به بستر مستحکم به صورت هندسی ، زوایای قائم و عمق تقریبایکنواخت

·      شستشوی سطح کار بهوسیله آب به منظور حذف بتن های ضعیف سطحی و گرد و غبار

·      اعمال لایه پیونددهنده بتن قدیم به جدید برپایه لاتکس Dezobond P-2200 بر روی بستر موجود به میزان 250 گرم درمترمربع

·      پرکردن محل تخریب شدهبا ملات پایه سیمانی اصلاح شده با پلیمر Dezosive 1020 به صورت دستی و با فشار لازم جهت تراکم

·      عمل آوری ملات اجراشده به مدت سه روز

 

4-بتن های کرمو و متخلخل عمیقدارای نشت با عمق بیش از سه میلیمتر:

با توجه به اینکه در اینحالت دارای فشار آب هستیم و این امر باعث شسته شدن هرگونه ملات و پوشش پیش از گیرشمی گردد ، در این حالت سیستم به این شکل می باشد.

·      هدایت آب با استفاده ازروش لوله گذاری-در این سیستم آب های جاری با استفاده از سوراخ کاری و شلنگ گذاری میگردد تا آب به آسانی از درون شلنگ هدایت شود.. اطراف شلنگ با استفاده از ملات آنی گیرWatershuck سیلمی گردد.

·      تخریب و برداشت بتنبا چکش برقی تا حصول بستر مستحکم و سالم به شکل هندسی ، عمق یکنواخت و زوایایقائم.

·      شتستشوی سطح کار بهمنظور حذف آلودگی ها و بتن گرد و غبار

·      سپس محل های آسسیب دیدهو درزها ، بتن های کرمو  به وسیله ملاتهای Dezosive 1020 ، یا Repamaerk 301 ترمیم و مقاوم سازی می گردد.

·      پس از آن عایق نفوذگرکریستال شونده Krystaline 1و Krystaline 2 بهمیزان 1.8 کیلوگرم بر روی سطح کار اجرا می گردد.

·      سپس محل لوله گذاری شدهبا استفاده از ملات آب بند و محصول Watershuck  و ملات های پایه سیمانی مسدودمی گردد.

توجه : در صورت نیاز ازسیستم تزریق رزین پلی یورتان در آب بندی موضعی استفاده خواهد شده که شرح آن در فوقارائه گردید.

توجه : امروزه پوشش هایمختلفی در آب بندی سازه های بتنی وجود دارد . از جمله آنها می توان به پوشش هایسیمانی-اکرلیکی ، پلی یورتان ، اپوکسی ، ونیل استر ، ژئوممبرین ، سیلوکسان ، کریستالشونده ها ، رابرها و ... اشاره کرد. هر یک از این پوشش ها بسته به شرایط مختلف میتوانند کارآمد باشند.

لذا باید توجه داشت که اکثر پوشش ها در حالتفشار منفی فاقد توانمندی لازم می باشند . امروزه موثرترین نوع پوشش ها در فشارمنفی پوشش های نفوذگر می باشند. از این رو طرح اصلی این شرکت مبتنی بر این امر میباشد.

 

5-درز اتصال کف به دیواره ها :

·      مضرس کردن سیه بتن درمحل اتصال به عرض 15*15 سانتیمتر بر روی کف و دیواره

·      اجرای ماهیچه کشی بهوسیله بتن عیار 350 ریزدانه ، اصلاح شده با چسب بتن ویژه و افزودنی های بتن به ایعاد15*15 یا 20*20 سانتیمتر ، بسته به ابعاد سازه

·      لازم به ذکر است درصورت نشت داشت درزه اتصال از روش های مشروح جهت آب بندی درز و ترک ها در ابتدااستفاده خواهد شد.

 

6-آب بندی حول قطعات مدفون داراینشتی ( لوله و ... ) :

·      تخریب و باز کردن دورلوله ها به ابعاد به عرض 2 تا 3 سانتیمتر و عمق 5 تا 10 سانتیمتر به وسیله چکشبرقی

·      تمیز کاری حول لولهبا هدف حذف بتن ضعیف و گرد و غبار

·      بسته به میزان نشتانجام شلنگ گذاری یا استفاده از ملات آنی گیر Watershuck

·      پرکردن محل تخریب باملات پایه سیمانی آب بند منبسط شونده تا عمق 2 سانتیمتر از سطح تحت فشار

·      پر کردن ده سانتیمتراخر با ماستیک پلی یورتان PUMAST 600 به طور کامل

 

7-محل بولتها :

·      تمیز کاری درون بولتبه منظور حذف بتن ، مصالح ضعیف و گرد و غبار

·      نصب یک عدد پستانکپلاستیکی منعطف با فشار درون لوله

·      در صورت وجود نشت ،آب بندی موقت با استفاده از آنی گیر پایه سیمانی Watershuck

·        پر کردن 4 سانتیمتر جلویبولت با استفاده از ملات ترمیم کننده Dezosive 1020 یا گروت اپوکسی Dezoflow 650 تحت فشار

 

8-آب بندی سازه  سولفور پیت:

·      تمیز کاری و شتسشویسطح کار

·      ترمیم سطح کار براساسروش های فوق الذکر

·      ماهیچه کشی براساسروش فوق الذکر در اتصالات کف به دیوار

·      اجرای پوشش آب بندیپایه سیمانی کریستال شونده Krystaline 1 -2 یا Betogard P1 به میزان 1.8 کیلوگرم در مترمربع در دولایه- این محصول به واسطه پایه سیمانی بودن تا محدود های دمایی 300 درجه بلامشکلبوده و مانع چسبندگی پوشش های بعدی نمی شود.این محصول تا سه روز می بایست عمل آوریگردد.

 

9- پوشش  آب بند کلی سازه ها :

·      تمیز کاری کل سطح کاربا استفاده از فشار آب به منظور حذف گرد و غبار و بتن های ضعیف

·      ترمیم و ماهیچه کشیسطح برابر روش های فوق الذکر

·      اجرای پوشش نفوذگرکریستال شونده  Betogard P1 یا Krystaline 1 محصول کشورترکیه و اسپانیا ، به میزان 1.5 تا 2 کیلوگرم در مترمربع در دو لایه- از مزایایاین سیستم آب بندی از عمق و عدم جداشدگی و آسیب دیدگی در برابر ضربه های معمول ،مقاومت مکانیکی و شیمیایی خوب ، مقاومت در برابر سولفات و کلر ، مقاومت در برابرتابش آفتاب ، ضریب انبساط حرارتی منطبق با بتن بستر و ... می باشد. این محصول بانفوذ در عنق بتن از طریق حفرات مویینه با آهک آزاد بتن واکنش داده و با ایجادکریستال های نامحلول بتن را آب بند می کننده این محصول قابلیت خود ترمیمی در ترکهای زیر 700 میکرون را داشته و به مرور زمان در مجاورت آب به فعالت آب بندی بتنادامه داده و به ایجاد لایه ای جداناپذیر و آب بندی در بتن اقدام می نماید.

·      در اتاق های برق ، درگام نخست می بایست برق سیستم قطع گردد . در صورت عدم امکان این امر ، با توجه بهاینکه پوشش Betogard P1نیازمند کیورینگ و ریزش آب می باشد و این امر از نظر ایمنی خطرناک می باشد، بهعنوان پوشش از محصولات Chimex227 یا BetogardSN1 استفاده می شود. این پوشش در دو لایه و مجموعه به میزان 2.5کیلوگرم در مترمربع ، به همراه مش فایبرگلاس 60 گرم در مترمربع استفاده و اجرا میگردد. این محصول که تولید شرکت Baumerk ترکیه می باشد قابلیت آب بندی در فشار منفی را دارا بوده ونیازمند کیورینگ مرطوب می باشد.


or
or
A password will be send on your post
Registration