ضوابط نمونه برداری برای آزمایش مقاومت فشاری بتن

ضوابط نمونه برداری برای آزمایش مقاومت فشاری بتن

کد مطلب : 183

ضوابط نمونه برداری برای آزمایش مقاومت فشاری بتن

🔻دراکثرقراردادهای طرحهای عمرانی کشور ، ضوابطو مقررات ، آئین نامه های رایج بخصوص آئین نامه بتن ایران جزء مشخصات فنی پیمان بودهو رعایت آنها ضروری است .

🔹پذیرش بتن در کارگاه براساس نتایج آزمایشفشاری نمونه های برداشته شده از بتن مصرفی صورت می پذیرد .

🔹دراکثر طرحها عمرانی کشور و آزمایشگاه هاروش b.s.1881 با قالب مکعبی نمونه گیری انجامو نسبت به حجم بتن مطابق بند 6-5-1-2 آئین نامه بتن ایران می‌باشد:

الف ) برای دالها و دیوارها ، یک نمونه برداری ازهر 30 مترمکعب بتن یا 150 مترمربع سطح

ب ) برای تیرها و کلافها درصورتی که جدا از قطعاتدیگر بتن ریزی میشوند ، یک نمونه برداری از هریکصد مترطول

ج ) برای ستونها ، یک نمونه برداری از هر50 مترطول

 

🔹براین اساس و روش فوق حداقل شش نمونه مکعبیاز حجم بتن به ترتیب:

-یک نمونه (یک آزمونه ) ــــــ 7 یا 11 روزه

-سه نمونه (سه آزمونه )‌ ــــــ 28 یا 42 روزه

-یک نمونه (یک آزمونه )‌ ــــــ 90 یا 125 روزه

-یک نمونه (یک آزمونه ) ــــــ  کنترل یا آگاهی

 

🔹به عبارت دیگر حداقل شش نمونه (آزمونه )‌ازهربتونیر در مدت تخلیه اش بصورت تصادفی ، با رعایت بند 6-5-1-2 حجم بتن برداشته شود.

 

www.clinicbeton.com

 

@clinicbetoncom

 

 

 

 

 

 

 


or
or
A password will be send on your post
Registration