روان کننده بتن چیست ؟

روان کننده بتن چیست ؟

کد مطلب : 195

 علامت هايP، SP، WRA  و يا HRWRA در ارتباط با روان كننده ها به چهمعناست؟

مواد ليگنوسولفوناتي، ملاميني، نفتاليني،آكريلاتها، پلي كربوكسيلاتها چه نوعي از روان كننده ها به حساب مي آيند و رنگ آنهاو حالت عرضه آن به بازار يا حالت (شكل) مصرف آنها چگونه است؟

 P به معناي Plasticizer يا روانكننده خميري كننده است. معادل آن WRA يا    Water Reducing Admixture مي باشد كه در واقع كاهنده آب است و به معنايروان كننده هم بكار مي رود.

 SPهمان Super Plasticizer  بهمعناي فوق روان كننده است و معادل آن HRWRA يا High Range Water Reducing Admixture مي باشد كه كاهنده قوي آب نامدارد و به معناي فوق روان كننده نيز بكار    مي رود.

ـ ليگنوسولفوناتها و كربوكسيلاتها و اسيدهاي ليگنوسولفونيك وكربوكسيليك از نوعروان كننده معمولي P يا WRA هستند كه تا حدودي ديرگير هستند. كاهش آب 10 تا12 درصد را ميتوانند بوجود آورند. ليگنوسولفوناتها پرمصرف هستند. درواقع به شكل پودري توليد ميشود و با حل كردن آن در آب محلول قهوه اي پررنگ حاصل مي شود كه به شكل مايع مصرفدارد و عمدتاً به اين شكل فروخته مي شوند و مصرف مايع آن در بتن ارجح است (غلظت 35تا 40درصد با چگالي 17/1 تا 20/1).

ـ فرم آلدئيد ملامين سولفوناته فشرده به شكل پودر سفيد توليد مي شود و اگر درآببه ميزان 20تا 35 درصد حل شود به رنگ شكري روشن در مي آيد. درمقادير مصرف مختلف ميتواند بعنوان روان كننده يا فوق روان كننده  (P يا SP)، (WRA ياHRWRA) بكار رود. در بيشترين مقدارمصرف مجاز مي تواند حداكثر تا 25درصد كاهش آب بوجود آورد. اين مواد زودگيري دارند و افتاسلامپ نسبتاً زيادي را در طول زمان بوجود مي آورند.

ـ فرم آلدئيد نفتالين سولفوناته فشرده بشكل پودر قهوه اي رنگ است و به ميزان30تا35 درصد در آب حل      مي شود و به رنگ قهوه اي تيره در مي آيد.درمقادير مختلف مصرف مي تواند بصورت روان كننده يا فوق روان كننده عمل نمايد. دربهترين حالت (بيشترين مصرف و با حداكثر غلظت) مي تواند تا 25درصد كاهش آب ايجادكند. اين مواد كندگيري دارنداما افت اسلامپ آن كم نيست.

ـ پلي كربوكسيلاتها به شكل مايع آبي كدر يا طوسي يا زرد با چگالي 05/1 تا 1/1بصورت فوق روان كننده SP يا HRWRA عمل مي كند و حداكثر كاهش آب آن در بهترين شرايط و يا بيشترينمقادير ممكن (مجاز) برابر 35درصد مي باشد. شكل پودري ندارد. گاه به آن ابر روانكننده نيز مي گويند. اين مواد كندگيري ندارند اما

زودگير نيز به حساب نمي آيند. درصدمواد جامد يك مايع رايج 38 تا 42 درصد مي باشد.

ـ مخلوط برخي از مواد فوق يا آكريلاتها نيز بعنوان فوق روان كننده بصورت مايعبكار مي رود.


or
or
A password will be send on your post
Registration