تاثیر رطوبت ماسه برمیزان آب  طرح اختلاط بتن

تاثیر رطوبت ماسه برمیزان آب طرح اختلاط بتن

کد مطلب : 199

رطوبت ماسه در كارگاه چگونه اندازهگيري مي شود؟ و نتيجه آن چه كاربردي دارد؟ تاثير آن برمقادير مصالح مصرفي بچينگچگونه است؟

 اندازه گيري رطوبت ماسه در كارگاه بصورت سريع بصورتهايزير بدست مي آيد (مقصود رطوبت كل ماسه مي باشد)

ـ توزين حداقل 1 كيلوماسه مرطوب با ترازوي با دقت حداقل 1 گرم، خشك كردن آن برروي يك بخاري ، گاز يا اجاق برقي ضمن همزدن آن تا حدي كه وزن آن پس از دو توزينمتوالي در فاصله 1دقيقه بيش از 1/0 درصد وزن ماسه نباشد.

كاهش وزن تقسيم بر وزن ماسه خشكهمان درصد رطوبت مي باشد. اگر ترازوي 1/0 گرم داشته باشيم مي توان از

 

200 گرم ماسه يا كمتر نيز استفادهنمود.

ـ توزين ماسه به ترتيب فوق و خشك كردن آن با شعله ور كردن ماسه با كمك الكل

ـ توزين ماسه به ترتيب فوق و خشك كردن آن با مايكروفر

ـ استفاد از سنسور رطوبت سنج در ماسه

نتيجه آن مي تواند براي محاسبهمقدار ماسه مرطوب مصرفي و اصلاح مقدار آب مورد نياز براي ساخت بتن بكار رود.مسلماً پس از اصلاح مقدار ماسه و آب مصرفي، بچينگ بايد از اين مقادير استفاده كندتا بتن مورد نظر طراح مخلوط بتن در كارگاه ساخته شود.


or
or
A password will be send on your post
Registration