تفاوت افزودنی زودگیر پودری  و مایع بتن  چیست

تفاوت افزودنی زودگیر پودری و مایع بتن چیست

کد مطلب : 205

بطور كلي استفاده از افزودني هايمايع بهتر از بكارگيري نوع پودري آن (از يك جنس) مي باشد زيرا عمل اختلاط بخوبيانجام مي شود و همگني حاصل مي گردد. بنابراين استفاده از زودگير مايع نيز ارجحاست. اگر قرار باشد ماده زودگير درپاشيدن بتن بكار رود، و بكارگيري روش تر مطرحباشد، مواد زودگير اعم از پودري يا مايع در ساخت بتن مي تواند بكار رود. در روش خشك،مي توان مواد پودري را با مواد اوليه بتن (سيمان و سنگدانه) مخلوط كرد. هم چنين ميتوان مواد زودگير مايع را از طريق لوله آب به سر شيلنگي (افشانك) رسانيد يا موادپودري را در آب اختلاط حل نمود و بكار برد. در صورتي حلمواد زودگير امكان پذير است كه اين مواد قابل حل باشد وگرنه تهيه زودگير محلولميسر نيست.

همه موارد فوق وقتي مطرح است كهجنس مواد زودگير پودري و مايع يكي باشد. در صورتيكه جنس آنها متفاوت باشد ممكن استتفاوتهاي ديگري مطرح گردد.


or
or
A password will be send on your post
Registration