انواع آزمایش های بتن خودتراکم SCC

انواع آزمایش های بتن خودتراکم SCC

کد مطلب : 206

بتن خودتراكم SCC با بتن خود تراز SLC از نقطه نظرهاي مختلفي موردآزمايش قرار مي گيرند. اين آزمايشها عبارتند از : آزمايشهاي بتن تازه و آزمايش هايبتن سخت شده .

ازمايشهاي بتن تازه عبارتند از :آزمايش هاي كارآئي، درصد هوا، وزن مخصوص ، گيرش، جداشدگي، جمع شدگي و آب انداختن وغيره. بنظر مي رسد هدف پرسش آزمايش هاي بتن تازه براي اين نوع بتن ها باشد زيرا درآزمايش هاي بتن سخت شده تفاوتي وجود ندارد.

آزمايش هاي درصدهوا، وزن مخصوص،گيرش و جمع شدگي و آب انداختن بصورت خاص براي اين بتن ها ارائه نشده است. ولي آزمايشهاي كارائي و جداشدگي خاص براي اين نوع بتن ويژه وجود دارد كه تعداد آنها بسيارزياد است.

آزمايش هاي كارائي موجود گاهتركيبي هستند و مي توان بصورت چشمي و يا به صورتهاي كمي، جداشدگي و آب انداختن رانيز مشخص كرد. در اين آزمايش ها گاه قابليت پركردن يا قابليت عبور بتن و يا تركيبآنها بررسي مي شود.

آزمايش هاي كارائي عبارتند از :جريان اسلامپ، قيفV، جعبه L، جعبه U، جعبه پركردن و روزنه و تعداد زيادي از آزمايش هاي ديگر همچنين دربكارگيري اين آزمايش ها، گاه روال خاصي براي تعيين قابليت جدائي و پايداري بتن باقابليت عبور بدون جداشدگي طي مي شود. به عنوان مثال : زمان رسيدن به قطر50 سانتيمتر در آزمايش جريان اسلامپ، انجام آزمايش جريان اسلامپ با حلقه ژاپني (Jring)، انجامآزمايش قيف پس از 5 دقيقه، انجام آزمايش جعبه L با ميلگرد، انجام آزمايش جعبه U

با ميلگرد، تعيين زمان عبور بتن ازفواصل مختلف در آزمايش جعبه L.

در ارتباط با جداشدگي و پايداريبتن، دو آزمايش مشخص بنام هاي پايداري ستون و پايداري شبكه الك وجود دارد ضمناينكه در آزمايش هاي كارآئي بويژه جريان اسلامپ و جعبه L يا روزنه مي توان شاهد جداشدگي احتماليبود. هم چنين در آزمايش حلقه J مي توان پي به چنين ويژگي هائي در هنگامعبور از قفس ميلگرد برد.


or
or
A password will be send on your post
Registration