تفاوت ماده افزودني مكمل بتن و ژل ميكروسيليس در چيست؟

تفاوت ماده افزودني مكمل بتن و ژل ميكروسيليس در چيست؟

کد مطلب : 207

در استانداردهاي موجود دنيا مادهاي تحت نام مكمل بتن وجود ندارد. برخي شركت هاي افزودني بتن با سليقه خود موادي راتحت اين عنوان بدون محدوديت خاص توليد مي كنند.

در افزودنيهاي مكمل مي توان ازمواد مختلف پودري فعال پوزولاني يا سرباره اي، پودر سنگ، فوق روان كننده موادبندكننده، مواد ديرگيركننده، مواد حافظ اسلامپ، مواد لزجت زا و ضد جداشدگي و آبانداختن و در نهايت مواد فعال كننده هيدراسيون استفاده نمود.

ژل ميكروسيليس نيز داراي استانداردمشخصي در دنيا نمي باشد و اصولاً واژه اي است كه در ايران  ابداع شده است. در اين ماده، ميكروسيليس، فوقروان كننده و آب وجود دارد. برخي از توليدكنندگان مدعي افزودن موادي به اين ژلهستند كه آنرا بهبود مي بخشد. بهرحال وقتي براي يك افزودني چارچوب استاندارد وجودندارد، توليد آن بهرشكل و با هرنوع خاصيت و ويژگي امكان پذير است.

or
or
A password will be send on your post
Registration