براي انتخاب كاهنده آب مناسب بايد چه مواردي مد نظر قرار داده شود؟

براي انتخاب كاهنده آب مناسب بايد چه مواردي مد نظر قرار داده شود؟

کد مطلب : 208

در ابتدا توجه به قدرت كاهندگي آبو روان كنندگي ماده مزبور در كنار توجه به نوع و پايه اصلي آن از اهميت برخورداراست. توجه به ضرورت مصرف اين ماده در بتن بصورت كاهنده آب، كاهنده  سيمان و يا افزاينده رواني يا تركيبي از آنهامهم است. با توجه به اين نكات ممكن است از مصرف برخي از مواد كه توانائي لازم راندارند منصرف شويم. محدوديت نسبت آب به سيمان از نظر تامين مقاومت و دوام، محدوديتحداقل و حداكثر عيار سيمان از نظر آئين نامه اي يا مشخصات فني عمومي و خصوصيپروژه، رواني مورد نياز، مسائل مرتبط با جداشدگي و آب انداختن، افت اسلامپ و فاصلهزماني ساخت تا ريختن با توجه به دماي محيط و دماي بتن مصرفي،مسائل مربوط به ابعادمقطع و وجود شرايط بتن حجيم، نياز به سرعت كسب  مقاومت بتن در سنين اوليه از جمله موادي است كهدر انتخاب ماده كاهنده آب و روان كننده موثر است.

از جمله موارد مهم در انتخاب هرماده افزودني منجمله مواد روان كننده و يا كاهنده آب، هزينه مصرف آن  مي باشد كه به مقدار مصرف و قيمت واحد آنبستگي دارد.

or
or
A password will be send on your post
Registration