راه های افزایش مقاومت کف پوش های بتنی در برابر ذوب و یخ و سایش

راه های افزایش مقاومت کف پوش های بتنی در برابر ذوب و یخ و سایش

کد مطلب : 209

1 ـ براي مقاومت در برابر سايشدر كفپوش هاي بتني، لازم است سنگدانه هاي مصرفي در برابر سايش، مقاوم باشند. ضابطهموجود در جداول بتني حاكي از آن است كه نتيجه آزمايش لوس آنجلس نبايد از 35 درصدبيشتر باشد. بنظر مي رسد در كف پوش ها كه در معرض تردد بيشتري هستند لازم است اينحد را كاهش داد و نتيجه اين آزمايش بهتر است از 25درصد كمتر باشد.

لازم به ذكر است كه براي بهبودكيفيت سايشي، بهتر است حداكثر اندازه و سنگدانه كمتر از 20 ميلي متر باشد كه دراين كف پوش ها اين ضابطه برقرار است. هم چنين لازم است درصد گذشته از الك 75ميكرون براي ماسه گردگوشه به 3 درصد و براي ماسه شكسته به 5 درصد محدودگردد.

بهبود كيفيت كف پوش در برابر سايشنيز در گرو كاهش نسبت آب به سيمان مي باشد و توصيه مي شود در كف هاي بتني اينمقدار از 45/0 تجاوز ننمايد كه در اين كف پوش ها ظاهراً نسبت آب به سيمان به مراتباز اين مقدار كمتر است.

آنچه در ارتباط با بالا بردن كيفيتبتن كف ها اهميت دارد، عمل آوري خوب و كافي است و بنظر مي رسد بايد مدت عمل آوريرا به همراه كيفيت عمل آوري افزايش داد.

2 ـ براي پايائي بتن در برابر چرخههاي يخ بندان و آبشدگي پي در پي در ابتدا لازم است سنگدانه هاي پايا مصرف گردد وپايا كردن خميره سيمان نيز ضرروت دارد. در آئين نامه هاي معتبر گفته شده استسنگدانه بايد با آزمايش سلامت سنگدانه در برابر سولفات سديم يا منيزيم مورد بررسيقرار گيرد.

نتيجه اين آزمايش براي سولفاتمنيزيم براي سنگدانه درشت و ريز نبايد به ترتيب از 18 و 15 درصد تجاوز نمايد. ازآنجا كه اين كف پوش ها بايد از دوام خوبي برخوردار باشند توصيه مي شود نتيجه مورد نظراز نصف اين مقدار بالاتر نرود. توصيه موجود جنبه آئين نامه اي ندارد و صرفاً توصيهشخصي است.

براي پايائي در برابر يخبندان وآبشدگي، نياز به بالا بردن كيفيت خميره سيمان وجود دارد. همواره تاكيد بر استفادهاز مواد حبابزا وجود دارد و در كنار آن محدود كردن نسبت آب به سيمان به 45/0 ديدهمي شود از آنجا كه در اين كف پوش ها، مواد حبابزا وجود ندارد توصيه مي شود نسبت آببه سيمان به كمتر از 32/0 محدود گردد.

در ارتباط با بالا بردن كيفيت بتندر برابر يخبندان و آبشدگي نيز، افزايش مدت عمل آوري در كنار بهبود كيفيت عمل آوريبا شيوه هاي مناسب اكيداً توصيه مي شود و همه اينها وقتي بخوبي موثر است كه تراكمخوبي حاصل شده باشد.


or
or
A password will be send on your post
Registration