راه های کاهش و جلوگیری از ایجاد حباب در سطح بتن

راه های کاهش و جلوگیری از ایجاد حباب در سطح بتن

کد مطلب : 211

اين حبابهاي ريز و درشت سطحي، درساخت ديوارها وستون هاي عمودي و يا درمواردي كه شيب ديواره منفي باشد ديده مي شود.اين حبابها ناشي از حبس هوا و يا آب رو زده در مجاورت يا در زير قالب فوقاني ميباشد. بويژه در هنگامي كه قالب بر روي بتن با شيب خاص يا بدون شيب قرار دارد،مقادير آنها و ابعاد آنها به نحو چشمگيري افزايش مي يابد.

استفاده از بتني با لزجت (گرانروي)كمتر، استفاده از روغن هاي مخصوص قالب با لزجت كم و مقدار كم، بكارگيري بتني با آبانداختن كمتر، لرزاندن بيشتر بتن با لرزاننده دروني از طريق دريچه هائي در بدنهقالب، استفاده از لرزاننده قالب در فواصل نزديك بهم يا ضربه زدن به قالب با چكشهاي لاستيكي پس از تراكم بتن و بكارگيري بتن روان با آب اندازي كم براي رفع اين مشكلتوصيه مي شود. امروزه گاه از قالب هاي جاذب آب استفاده مي شود. بهرحال در قالب هايفلزي، اين پديده با شدت بيشتري مشاهده مي شود و بكارگيري قالب هاي چوبي ارجح است.


or
or
A password will be send on your post
Registration