روش نمونه گیری بتن S.C.C( بتن خود متراکم )

روش نمونه گیری بتن S.C.C( بتن خود متراکم )

کد مطلب : 212

مسلماً روش نمونه گيري از بتن تازهاعم از معمولي، حبابدار، خودتراكم و غيره غالباً شبيه به هم و گاه يكسان است. اماگاه نحوه نمونه گيري از بتن هائي همچون بتن پاشيدني يا بتن پيش آكنده متفاوت ميباشد. پس از نمونه گيري از بتن تازه، آزمايش هائي همچون تعيين رواني يا كارائي،وزن مخصوص، درصد هوا و ... بر روي آن انجام مي شود كه در دستورهاي استاندارد به آنپرداخته شده است. اما ظاهراً مقصود شما از روش نمونه گيري، تهيه آزمونه هاي تعيينمقاومت يا آزمونه هاي تعيين ويژگي هاي مرتبط با بتن سخت شده است كه مسلماً در موردبتن خودتراكم، پركردن بتن بصورت لايه لايه و تراكم بتن با ميله يا استفاده ازروشهائي همچون ميز لرزان و غيره بي مورد و بلكه غلط است.

در استاندارد ملي ايران برخي ازروش هاي تعيين كارائي همچون جريان اسلامپ و حلقه J و آزمايشپايداري در برابر جداشدگي استاتيكي با اقتباس از استاندارهاي ASTM امريكا تدوين شده است اما هنوز براي روش استاندارد تهيه آزمونههاي مقاومتي اقدامي نشده است، چنين استانداردي ظاهراً در ساير كشورها نيز تدويننگرديده است و شايد تدوين آن را ضروري ندانسته اند اما بهرحال لازم است دراستانداردهاي موجود مانند ASTMC192 و ASTM C31 بدان پرداخته شود.

در ايران نيز لازم است در استانداردهاي 11270 ، 11271 ، 581 ، 3205 و 3201 در مورد بتن خودتراكم تذكر خاصي مبني بر عدمنياز به پركردن لايه به لايه قالب ها و عدم نياز به متراكم كردن آنها ارائه شود.

لازم به ذكر است روش تهيه آزمونههاي مختلف مقاومتي و غير مقاومتي براي بتن سخت شده، نمونه گيري از بتن نام ندارد.


or
or
A password will be send on your post
Registration