تفاوت مقاومت بتن عمل آوری در آزمایشگاه و بتن اجرا شده در سازه

تفاوت مقاومت بتن عمل آوری در آزمایشگاه و بتن اجرا شده در سازه

کد مطلب : 217

نتايج نمونه هاي آزمايشي كه درشرايط استاندارد آزمايشگاهي نگهداري مي شود براي پذيرش بتن از نظر انطباق با ردهمورد نظر اعتبار دارد و به هيچوجه پذيرش بتن به معناي پذيرش بتني كه در قطعه ريختهنشده است نمي باشد و مهر تائيدي بركيفيت قطعه، سازه و يا بتن سخت شده موجود در آننخواهد بود.

لازم است دستورالعمل هاي آئين نامهها، مشخصات فني و مقررات ملي در مورد نحوه ريختن، تراكم و عمل آوري با دقت تمام بهمرحله اجرا در آيد.تا بتوان از كيفيت بتن سخت شده داخل قطعه و سازه اطمينان حاصلنمود و نبايد پنداشت كه نتايج نمونه هاي عمل آوري شده تهيه شده تحت شرايطاستاندارد نمايانگر كيفيت بتن داخل قطعه مي باشد. متاسفانه چنين افكارهاي غلطمشكلاتي را در پروژه ها بوجود مي آورد و گاه آزمايشگران بتن به خود حق مي دهند تاشرايط تهيه و نگهداري بتن را به ميل خود به آنچه مي پندارند در كارگاه مي گذردنزديك نمايند و بالعكس پيمانكاران و ناظرين         مي پندارند كه اگر نتايج نمونه هايآزمايشگاهي انطباق با رده را نشان مي دهد به معناي آنست كه اجراي بتن آنها صحيحبوده است بلكه اين انطباق مي تواند نشانه ساخت بتن مناسب قبل از ريخته شدن در قطعهيا سازه به حساب آيد .  


or
or
A password will be send on your post
Registration