تاثیر استفاده از روان کننده بتن در بتن ریزی در هوای سرد

تاثیر استفاده از روان کننده بتن در بتن ریزی در هوای سرد

کد مطلب : 218

اگر اين مواد بعنوان كاهنده آب به كاهش آب و نسبت آببه سيمان منجر شود مي تواند به افزايش مقاومت هاي اوليه و افزايش آهنگ گرمازاييناشي از واكنش آب و سيمان بيانجامد و طول مدت عمل آوري و قالب برداري رادر هوايسرد و شرايط معمولي كاهش دهد.

بهرحال ميزان تاثير آن بسته به ميزان كاهش نسبت آب بهسيمان است و نبايد فراموش كرد كه در بتن ريزي در هواي سرد، تامين دماي مناسب برايبتن ساخته شده و در هنگام ريختن و عمل آوري طبق آبا و مقررات ملي، ضروري است واقدامات فوق با ساير اقدامات از قبيل مصرف سيمانهاي زودگير يا مصرف تسريع كننده هاوافزايش مصرف سيمان نبايد به رعايت دماهاي مناسب لطمه برساند و عاملي در جهت اهمالدر ساخت و ريختن بتن و عمل آوري آن گردد.


or
or
A password will be send on your post
Registration