مقاومت بتن با عیار 350 کیلوگرم سیمان در مترمکعب

مقاومت بتن با عیار 350 کیلوگرم سیمان در مترمکعب

کد مطلب : 219

در مورد ارتباط حداقل مقاومت فشاري سليندري بتن باعيار سيمان و نحوه مشخص كردن عيار سيمان ادعائي موارد زير به استحضار مي رسد:

1 ـ در استاندارد 6044ايران سه انتخاب براي خريد بتن وجود دارد. در انتخاب "ج" طبق بند (4-4) خريدار حداقل عيارسيمان را مشخص مي كند و در ادامه، حداقل مقاومت فشاري مورد نظر را نيز عنوان مينمايد به نحوي كه امكان دستيابي به آن وجود داشته باشد.

بنظر مي رسد طبق قرارداد موجود بين خريدار و فروشندهبتن آماده صرفاً عيار سيمان اعلام شده و مقاومت مورد نياز ذكر نشده است.

2 ـ كنترل عيار سيمان بتنتازه و سخت شده بسيار مشكل و پرخطا مي باشد بنابراين ارجح است كه خريد بتن براساسانتخاب "ج"صورت نگيرد زيرا امكان كنترل عيار عملاً در بيشتر موارد وجود ندارد.

بهرحال مي توان پس از نمونه گيري بتن توسط آزمايشگاهمورد توافق، نمونه مزبور را براي آزمايشگاه فني و مكانيك وزارت راه و ترابري ارسالنمود تا عيار سيمان بتن سخت شده در صورت امكان اعلام شود. آزمايشگاه هاي محدودديگري نيز وجود دارند كه بتواند اين آزمايش را طبق استاندارد ASTM C1084 يا استاندارد 6714 ايران به انجام رسانند.

3 ـ در مورد بتن تازه،آزمايش تعيين عيار سيمان طبق استاندارد ASTM C1078  يا استاندارد 6042 ايران انجام مي شود.

4ـ پرواضح است كه مقاومت نمونه هاي آزمايشي استوانه ايبتن با عيار سيمان Kg/m3 350 از مقادير ذكر شده در نامهجنابعالي بمراتب بيشتر خواهد بود اما نمي توان مقدار دقيقي را براي آن ذكر نمود.در اين مورد مي توانيد به پرسش و پاسخ هاي مندرج در مجله شماره 39 انجمن بتن ايران(پائيز 1389) مراجعه فرمائيد تا دليل عدم ذكر مقاومت مورد انتظار از طرف اينجانبمشخص گردد. نوع سنگدانه از نظر حداكثر اندازه و شكل، دانه بندي سنگدانه ها، روانيبتن، نوع و كيفيت مقاومتي سيمان مصرفي، دماي اوليه بتن و.... از جمله عواملي استكه به تغيير جدي مقاومت ها منجر مي گردد.

5ـ با توجه به فهرست بهاي سال 88 و آئين نامه  هاي متداول كشور نمي توان با عنايت به مقاومتفشاري استوانه اي نمونه ها، مقدار سيمان مصرفي را مشخص نمود و دستورالعملي براي آنوجود ندارد.

6 ـ جنابعالي مي توانيداز فروشنده بتن بخواهيد كه دليل ادعاي خود مبني بر تحويل بتن با عيار Kg/m3 350  را طبق استاندارد 6044 مشخص نمايد تا در مراجع صالحه بتوان به آن رسيدگينمود. بهرحال بنظر مي رسد نتوان در مراجع صالحه نيز بصورت مشخص در اين مورد اظهارنظر نمود مگر اينكه عيار سيمان طبق آزمايش هاي مذكور در بند 2 اين نامه تعيين شدهباشد.

اميد است اين مشكل جاري، بتواند نحوه خريد صحيح بتنآماده را براي خريداران روشن نمايد و جنابعالي بتوانيد از طريق مراجع صالحه احقاقحق نمائيد.
or
or
A password will be send on your post
Registration