تخمین نسبت مقاومت بتن در سنین 3 ، 7 و 28 روزه

تخمین نسبت مقاومت بتن در سنین 3 ، 7 و 28 روزه

کد مطلب : 221

 هر چند مقاومت بتن در سن 28 روزهبراي مقايسه با مقاومت مشخصه (رده بتن) بكار مي رود اما گاه نياز به تخمين مقاومت،با توجه به مقاومت سنين پائين تر مانند 7 روزه احساس مي شود. در برخي منابع رابطهزير ارائه شده است كه مقاومت 28 روزه براساس رابطه مزبور با استفاده از مقاومت 7روزه بدست مي آيد. آيا مي توان از اين رابطه استفاده نمود و اصولاً چگونه مي توانتخمين مناسبي راداشت؟            ƒc28=ƒc7+2.5  

پاسخ 1ـ‌ طبقآئين نامه هاي موجود تخمين مقاومت 28 روزه نمي تواند ملاك قضاوت درمورد قبول يا ردبتن باشد اما ميتواند باعث ايجاد شك و احتياط گردد و در صورت كم بودن مقاومت، ميتوان تمهيداتي از قبيل جلوگيري از  بتنريزي در قسمت هاي بعدي و اصلاح مخلوط بتن با شرايط ساخت بتن را در دستوركار قرارداد.

براي چنين تخميني، روابط متعددي ارائه شده است كهرابطه فوق يكي از آنها مي باشد. اين رابطه براي واحد خاصي قابل استفاده است درحاليكه برخي روابط مستقل از نوع واحد بكار رفته، نتايج مقاومت 28 روزه را بدست ميدهند. بايد دانست رابطه مقاومت 28 روزه و 7 روزه يا رابطه مقاومت سنين مختلف تابععوامل متعددي هستند، كه عبارتند از :‌ نوع(جنس)سيمان، ريزي سيمان، نوع موادافزودني پودري معدني و يا شيميايي، نسبت آب به سيمان، عيار مواد سيماني، نوع و شكلو بافت سطحي و دانه بندي سنگدانه، دماي ساخت بتن، دماي عمل آوري و شرايط عمل آوريبتن و ...

به اين دليل امكان ارائه يك رابطه مشخص و ثابت وجود نداردكه بتواند در همه موارد استفاده شود. در نمونه هاي نگهداري شده در شرايطاستاندارد، شرايط عمل آوري و دماي آن ثابت است واين متغير حذف مي شود اما سايرعوامل متغير پابرجا مي باشد. براي يك بتن مشخص با سيمان ثابت، نسبت آب به سيمان،عيار سيمان ثابت، سنگدانه ثابت با دانه بندي و نسبت هاي ثابت و دماي ساخت ثابت،اين نسبت تقريباً ثابت خواهد بود.

بنابراين هيچيك از روابط ارائه شده در كتب و مقالاتمعتبر، عملاً معتبر نمي باشند و براي شرايط و حالات بخصوصي مي توانند كاربرد داشتهباشند.

در صورتيكه اصرار داشته باشيد رابطه اي را بكار بريدبهتر است در زمان طرح مخلوط بتن، نسبت مقاومت 28 به 7 روزه رابدست آوريد و درهنگامكنترل كيفي بتن در كارگاه نيز در چند نوبت اين نسبت را بدست آوريد و براي تخمينمقاومت 28 روزه و در نوبت هاي بعدي، اين نسبت را بكار بريد. مسلماً با تغيير طرح وبويژه تغيير نوع سيمان يا افزودني و هم چنين تغيير در نسبت آب به سيمان و دمايساخت بتن، اين نسبت تغييرات جدي خواهد داشت.

هر چه سيمان زودگيرتر و پرمقاومت تر و ريزتر استفادهشود، اين نسبت كاهش مي بايد.

با استفاده از مواد افزودني پودري معدني (پوزولانها،سرباره ها) بجزدوده سيليسي اين نسبت افزايش مي يابد. با كاهش نسبت آب به سيمان وافزايش عيار سيمان، اين نسبت كاهش مي يابد.

با افزايش دماي اوليه بتن در هنگام بتن ريزي، اين نسبتكم مي شود و بويژه با افزايش دما و بالاتر رفتن آن از حدود 30 درجه سانتي گراد،اين نسبت به شدت كاهش مي يابد و حتي از 2/1 كمتر مي گردد.

در صورت استفاده از سيمانهاي پرتلند معمولي (نوع1) ياپرتلند اصلاح شده (نوع2) و نسبت آب به سيمان در بارة 45/0 تا 55/0 و در محدودهدماي 15 تا 30 درجه و عيار سيمان 300 تا 400 كيلوگرم برمتر مكعب، اين نسبت معمولاًبين 3/1 تا 7/1 تغيير مي كند. مي توانيد بصورت سرانگشتي اين نسبت را در اين محدودهفرض كنيد كه قابل اعتماد هم نيست. بهرحال توصيه مي شود خودتان رابطه بين مقاومتهاي سنين مختلف را در كارگاه براي بتن مورد نظر بدست آوريد و از آن استفاده كنيد.


or
or
A password will be send on your post
Registration