حداقل و حداکثر میزان مصرف افزودنی بتن

حداقل و حداکثر میزان مصرف افزودنی بتن

کد مطلب : 222

حداقل و حداكثر مصرف افزودني براي ساخت بتن چگونه مشخصمي شود و اصولاً مقدار افزودني مصرفي چگونه بايد تعيين شود؟

 حداقلو حداكثر مصرف افزودنيها در ساخت بتن معمولاً توسط توليدكننده افزودني در ساخت جهتراهنمائي خريدار ارائه مي شود و با توجه به تجربيات توليدكننده در حالات عادي ومعمول مشخص مي گردد اما مقدار مصرف افزودني بايد براي دستيابي به خواسته هاي پروژهبا آزمون و خطا و ساخت مخلوطهاي آزمايشي در آزمايشگاه بدست آيد و در درجه اول لازماست در محدوده توصيه شده توليدكننده باشد. در برخي مواقع ممكن است از اين محدودهتخطي شود زيرا به خواسته هاي مورد نظر دست نمي يابيم.

در اين حالت بايد موضوع را با بخش فني شركت هاي معتبرتوليدكننده افزودني در ميان گذاشت و نظر آنان را خواستارشد كه در بسياري از مواردممكن است بتوان مقادير كمتر يا بيشتر را بكار برد مشروط براينكه مشكل خاصي را شاهدنباشيم (بويژه در مورد روان كننده ها).


or
or
A password will be send on your post
Registration