حداقل دمای مجازبتن ریزی در هوای سرد

حداقل دمای مجازبتن ریزی در هوای سرد

کد مطلب : 223

آيا بتن ريزي در دماي كمتراز 5 درجه سانتي گراد مجازنمي باشد؟ آيا وجود مواد ضد يخ يا زودگيركننده در اين موارد(يعني دماي كمتراز 5درجه سانتي گراد) مؤثر و مجاز است يا خير؟

درصورتيكه طبق آئين نامه بتن ايران، شرايط هواي سرد برقرار باشد نياز به پيش بينيتمهيدات خاصي براي بتن ريزي وجود دارد. در آئين نامه، بتن ريزي در دماي هواي كمتراز 5 درجه سانتيگراد را بتن ريزي در هواي سرد ندانسته است بلكه تعريف خاصي راارائه داده است كه بايد به آن مراجعه شود. اما درصورتيكه دماي بتن كمتر از 5 درجهسانتي گراد باشد عملاً هيدراسيون سيمان در بتن يا ملات به شدت كند وتا حدودي متوقف مي گردد و پيشرفت مقاومتي وجود ندارد وممكن است به بتن آسيب برسد. در صورت وجود هواي سرد(نه الزاماً  

يخ بندان) لازم است دماي ساخت و ريختن بتن از حد معينيبالاتر باشد (اين حد براي بيشتر بتن ها دركارهاي ساختماني معمولي بالاتر از10 درجهسانتي گراد و حتي بالاتر از 13 درجه سانتيگراد در هنگام ريختن در قالب    ميباشد). هم چنين لازم است دماي بتن در چنين شرايطي دراين حد حفظ شود و بهرحال سعيگردد تحت هيچ شرايطي از 5 درصد سانتي گراد كمتر نشود(توصيه آنست كه در همان حداقلدماي ريختن نگهداري انجام گردد). اين عمل آوري معمولاً بسته به دماي آن 2 تا 3 روزا لزامي است تا بصورت مطمئن بتواند در معرض يخ زدن قرارگيرد(براي يك نوبت) و آسيبنبيند.

مصرف افزودني هاي زودگيركننده دراين شرايط اختياري استو به هيچ وجه نبايد اين مواد را جايگزين محدوديت حداقل دماي بتن ريزي و عمل آوريآن دانست بلكه اين مواد ميتواند طول مدت عمل آوري را در اين شرايط كاهش دهد وهزينه هاي مربوطه را پائين آورد.

اصولاً ماده اي تحت عنوان "ضديخ" وجود ندارد و بكارگيري اسم جعلي "ضديخ" متاسفانه توسط شركت هاي فروشندهافزودني در ايران مرسوم شده است در حالي كه در بروشورهاي اصلي شركت هاي معتبر دنياچنين نامي ديده نمي شود. اين مواد ضديخ همان مواد زودگيركننده هستند و ابداً نقطهانجماد آب بتن را بصورت قابل  ملاحظه اي كاهشنمي دهند. اين مواد وقتي مؤثر واقع مي شوند كه دماي بتن ريزي و عمل آوري بتنبالاتر از 5 درجه سانتي گراد باشد.


or
or
A password will be send on your post
Registration