افزودنی بتن زودگیر کننده بتن چیست ؟

افزودنی بتن زودگیر کننده بتن چیست ؟

کد مطلب : 224

 آيامواد زودگيركننده كربناتي را مي توان مصرف كرد و آيا صرفاً زودگيركننده هايسيليكاتي، آلوميناتي و نيتريتي اجازه مصرف دارند يا خير؟ آيا اين مواد براي بتنضرر دارند يا نه؟

 موادزودگيركننده مختلفي دردنيا براي بتن، ملات و دوغاب جهت كاربرد در پروژه هاي مختلفو    شيوه هاي مختلف بتن ريزي بكار مي رود.سيليكاتهاي مختلف، آلوميناتها، نيتريت كلسيم و حتي نيترات كلسيم، فرمات كلسيم،هيدروكسيدهاي قليائي و برخي مواد ديگر با قدرتهاي متفاوت زودگيركنندگي و قابليتافزايش در مقاومت هاي اوليه با درجات مختلف كاربرد دارند.

كربناتها و بي كربناتها معمولاً زودگيري بسيار شديديرا بوجود مي آورند كه در موارد بسيار خاصي همچون بتن پاشي روش خشك و در مناطق خاصآبدار بكار مي روند و دوام و مقاومت دراز مدت بتن را به شدت كاهش      مي دهند. امروزه زودگيركننده هاي غير قليائيدر بتن پاشي استفاده مي شود كه از نظر بهداشتي و ايمني ارجحيت دارند.

استفاده از زودگيركننده هاي استاندارد معمولاً تاثيرمنفي قابل ملاحظه اي برمقاومت دراز مدت و دوام بوجود   نمي آورند. بهرحال بهتر است در مواردي كه ضرورتوجود دارد از اين مواد استفاده كرد و شرايط اجرائي مناسب را بوجود  آورد. مواد زودگيركننده كلريدي نيز وجود داردكه معمولترين و رايج ترين آنها در دنيا كلريدكلسيم بوده است كه تاثير قابل توجهيبر زودگيري و افزايش مقاومت بتن دارد اما براي بتن هاي مسلح نمي توان آن را بكاربرد. مصرف اين ماده در بتن غير مسلح و ملاتها مانعي ندارد.


or
or
A password will be send on your post
Registration