حداقل  دمای ساخت و  بتن ریزی در هوای سرد و یخبندان براساس ACI

حداقل دمای ساخت و بتن ریزی در هوای سرد و یخبندان براساس ACI

کد مطلب : 240

جداول و روابط بتن ریزی در هوای سرد

 

برای اطلاع بيشتر دست اندرکاران ، در زير جداول توصيه شده ACI برای بتن ريزیدر هوای سرد ارائه می گردد .

 

 

جدول 1- دمایتوصيه برای بتن ريزی در هوای سرد بر حسب درجه سانتی گراد

حداقل بعد قطعه Cm

تا 30

90-30

180-90

بيش از 180

حداقل دمای بتن در هنگام ريختن و عمل آوری

 

13

10

7

5

تا1-

16

13

10

7

حداقل دمای * ساخت بتن در دمای هوای

1- تا 18-

18

16

13

10

کمتر از 18-

21

18

16

13

حداکثر افت تدريجی دما در 24 ساعت پس از حفاظت

 

28

22

17

11

*حداقلدمای ساخت با فرض طول حمل و معطلی يک ساعته با وسيله حمل چرخان توصيه شده است .

 

 

جدول 2- حداقل زمان لازمحفاظت برای جلوگيری از خسارت ناشی از يخبندان زود هنگام بتن معمولی

با فرض عمل آوری در دمایجدول شماره *1

نوع مصالح و سيمان

سيمان نوع 1 يا 2

سيمان نوع 3 ، زودگيرکننده يا ضد يخ 600 کيلوگرم سيمان اضافی در هر متر مکعب بتن

بتن بطور جدی در معرض يخبندان نيست

4

2

بتن در معرض يخبندان است

6

4

 

 

 

جدول 3- مدت زمان توصيه شدهبرای دستيابی به بخشی از مقاومت 28 روزه عمل آمده در آزمايشگاه

دمای عمل آوری

10 درجه سانتی گراد

21 درجه سانتی گراد

نوع سيمان*

1

2

3

1

2

3

50 %

6

9

3

4

6

3

75 %

11

14

5

8

10

4

85 %

21

28

16

16

18

12

95 %

29

35

26

23

24

20

 

*در صورتيکه دمای نگهداری و عمل آوری با اعداد جدول متفاوتباشد مدت عمل آوری تغيير خواهد کرد .

** در صورت استفاده از سيمان پرتلند پوزولانی يا سرباره ای آن رامانند نوع 2 در نظر بگيريد و در صورت مصرف نوع 5 مدت عمل آوری برای درصد مقاومتهای کم تا 50 در صد و برای درصد مقاومت های بيشتر تا 10 درصد افزايش می يابد .سيمان پرتلند پوزولانی ويژه و پرتلند سرباره ای ويژه مانند سيمان نوع 5 می باشد .

 

برای محاسبه مدت عمل آوری با توجه به تغيير دمای مندرج درجدول 2 و 3 می توان از فرمول Saul استفاده نمود . اين رابطه بر اساس بر روابط بلوغ يا رد شدن بتناستوار است .

 

 و  بترتيب مدت زمان عملآوری در دمای t1 و t2 می باشد بنابراين با مجهول بودن يکی از چهار پارامتر در رابطه فوق، می توان آن را بدست آورد .

 


or
or
A password will be send on your post
Registration