مشخصات و شرایط مصالح سنگی مصرفی در بتن

مشخصات و شرایط مصالح سنگی مصرفی در بتن

کد مطلب : 263

 سنگدانه

 

2-1-1 - ملاحظات كلي

ويژگي‌سنگدانه‌ها نقش مهمي در دوام بتن در رويارويي با شرايط مهاجم دارند، زيرا سنگدانه‌هاحدود سه‌چهارم حجم بتن را تشكيل مي‌دهند، بنابراين كيفيت آنها از اهميتي ويژهبرخوردار است.

همچنيناندازه، شكل، بافت سطحي و نوع سنگدانه‌ها عامل مؤثري در وضعيت ناحيه انتقال (وجهمشترك خمير سيمان و سنگدانه) مي‌باشد و اين منطقه اساساً به علت ساختار ضعيفي كهدارد،  بر خواص مكانيكي بتن تأثير مستقيميدارد. در صورتيكه اندازه سنگدانه‌ها بزرگ باشد، به هنگام جمع‌شدگي در مراحل اوليهگيرش و يا تحت اثر بار، ريزتركهاي ايجاد شده در ناحيه انتقالي براحتي گسترش مي‌يابندو بهم مي‌پيوندند و تركهاي بزرگتري ايجاد مي‌كنند و باعث مي‌شوند تا نفوذ‌پذيريبتن افزايش يابد. همچنين نوع سنگدانه‌ در ميزان پيوستگي خمير سيمان و سنگدانه مؤثراست. مثلاً سنگدانه‌هايي مانند كوارتز و فلدسپات در مقايسه با سنگدانه‌هاي آهكي، پيوستگيضعيف‌تري با خمير سيمان ايجاد مي‌كنند. همچنين شكل و اندازه سنگدانه‌ها و ميزانآنها در طرح اختلاط در خواص بتن تازه مانند كارايي، جداشدگي ذرات و نيز آب‌لندلختگيمؤثر است.

ازطرف ديگر، سنگدانه‌ها مي‌توانند عامل انتقال آلودگي به بتن ‌باشند. اين موضوع درمناطق حاشيه خليج‌فارس و درياي عمان اهميت بيشتري دارد. زيرا اكثر مصالح در اينمناطق آلوده به يونهاي كلريد هستند و حتي در صورتي كه مصالح تميز و عاري از آلودگيباشند، بر اثر انبار كردن در فضاي باز به علت وجود يونهاي كلريد معلق در هوا و يادرتماس با خاك آلوده به سرعت آلوده مي‌گردند.

مشكلاتعمده در مورد سنگدانه ها در نواحي جنوب كشور عبارتند از :

§       دانه‌بندي نامناسب

§       مواد ريزدانه (گذشته از الك نمره 200)

§       مقدار بيش از حد مجاز نمك‌هاي زيان‌آور در سنگدانه‌ها

§       جذب آب زياد 

§       ماسه‌هاي دريايي

§       سنگ‌هاي آهكي حاوي مقادير رس بيش از حد مجاز  

§       سنگريزه‌هايي كه بر اثر واكنش هاي شيميايي بهم چسبيده اند

§       سنگدانه‌هاي داراي ميكا يا پيريت آهن

اغلبسنگدانه‌هاي مصرفي در مناطق حاشيه خليج‌فارس از انواع ماسه سنگها ، سنگهاي آهكي ودولوميتي است. به علت تبخير شديد، نمك‌ها در سطح اين سنگها رسوب كرده و لايه‌ايسخت با مقدار زيادي نمك تشكيل مي‌شود. زياد بودن ميزان نمك‌ها در اين مصالح عامليبراي خوردگي فولاد در حمله عوامل خورنده بر بتن است.

درصورت تصميم بر استفاده از اين نوع مصالح در بتن مسلح، بايد به منظور كاهش ميزاناملاح، سنگدانه‌ها كاملاً شسته شود و در محلي با زهكش مناسب انبار گردد تا از رسوبمجدد نمك‌ها جلوگيري گردد. شستشو بايد توسط آب شيرين صورت گيرد. همچنين در سازه‌هاييكه در معرض آب دريا هستند، به علت رشد جلبك‌ها و خزه‌ها روي سطح بتن، صدفها واسفنج‌ها در ميان آنها ساكن مي‌شوند. به علت اينكه اين جانوران از آهك تغذيه مي‌كنند،در صورتي كه از سنگدانه‌هاي آهكي استفاده شده باشد، باعث تشكيل حفره‌هايي در سطحبتن مي‌شود و باعث افزايش سرعت تخريب بتن مي‌گردند.

درمورد ماسه‌هاي طبيعي مورد استفاده در اين منطقه اعم از ماسه‌هاي ساحلي و غير‌ساحلينيز ميزان نمك زياد است و لزوم شستشوي اين نوع مصالح حتي از شستشوي مصالح درشت همبيشتر است.

ماسه‌هايدريايي نيز از بقاياي پوسيده ارگانيسم‌هاي دريايي كه به تازگي از بين رفته‌اندتشكيل مي‌شوند. اين ماسه‌ها معمولاً از مقادير زيادي  صدف تشكيل شده‌اند، كه قابليت كربناتي شدنبسيار بالايي دارند. ماسه‌هاي دريايي علاوه بر اينكه معمولاً آلوده به نمك هستند،حاوي مقادير قابل توجهي ذرات پولكي با فضاي خالي زياد‌ مي‌باشند. درصد بالايي ازاين مصالح، صدفها و بقاياي جانوران دريايي هستند كه غالباً تو‌خالي بوده و دارايساختمان پولكي و مسطح هستند كه در مورد استفاده از آنها بايد دقت شود.

 همچنين به علت هواي گرم و مرطوب در اين مناطق،  سنگدانه‌هاي شامل مقادير زياد ميكا مناسب نميباشد، زيرا باعث كاهش كيفيت سنگدانه بتن مي‌گردد.

بايدتوجه داشت كه سنگدانه‌هاي مصرفي داراي سيليس يا كربنات فعال نباشند. سيليس ياكربنات فعال مي‌تواند با سيمان واكنش قليايي انجام دهد و تركيب شيميايي حاصل از آنباعث انبساط شديد بتن و ترك خوردن آن گردد.

 از مصرف سنگدانه هاي پولكي و طويل و ترد، متورق،مصالح نرم و رسي و متخلخل بايد ممانعت كرد.

 

 

2-1-2 – دستورالعمل‌ها

 

qمشخصات سنگدانه‌ها بايد با استانداردهاي مندرج در آبا واستاندارد 302 ايران مطابقت داشته باشد.

 

qمشخصات سنگدانه مورد مصرف در بتن بايد مطابق استاندارد دت201 باشد.

 

q                 سنگدانه‌ها بايدسخت، محكم و با دوام بوده و از هر گونه مواد زيان آور عاري باشد. ويژگيهاي سنگدانه‌هايمصرفي بايد طبق جدول (2-1) باشد.

 

 

 

جدول 2-1- محدوديت هاي پيشنهادي براي ميزان مواد مضر درسنگدانه‌ها  براي ساخت بتن مسلح در منطقهخليج فارس

 

حداكثر مجاز*

(درصد)

نوع مصالح

روش ازمايش

نوع ماده زيان اور

 

 

1

درشت دانه

روش تر با استفاده از الك شماره 200 (دت 218)

 

مواد ريز رسي و گردوغبار

 

 

3

ريزدانه

 

2

درشت دانه

(دت 221)

كلوخه‌هاي رسي و ذرات سست و نرم

 

3

ريزدانه

 

02/0

درشت دانه

(دت 231)

كلريد Cl-

 

04/0

ريزدانه

 

4/0

درشت دانه

(دت 230)

سولفات SO3--

 

4/0

ريزدانه

Ø     همچنين مقاديرحداكثر كلريد و سولفات محلول در آب دربتن سخت شده 28 روزه (ناشي از كل مواد تشكيل‌دهنده) بايد طبق محدوديت‌هاي ذكر شدهدر آيين‌نامه آبا باشد.

*   به توضيحات ذيل جداول مربوطه دراستاندارد 302 ايران مراجعه شود.   

 

      qكنترلدانه بندي شن وماسه و انطباق آن با منحني استاندارد

 

درجدول (2-2 ) محدوديت هاي پيشنهادي براي خواص فيزيكي و مكانيكي سنگدانه هاي مصرفيدر ساخت بتن در مناطق حاشيه خليج فارس ارائه شده است.

 

جدول 2-2- محدوديت‌هايپيشنهادي براي خواص فيزيكي و مكانيكي سنگدانه ها ي مصرفي

محدوديت

ويژگي

ريزدانه

درشت دانه

جدول (3-3) فصل 3

جدول (3-4) فصل 3

دانه بندي (بر اساس استاندارد ايران)

 

كمتر از 3% وزني

 

كمتر از 5/2%وزني

ميزان جذب آب

بر اساس (دت 210 و دت 211)

كمتر از 15%

 

كمتر از 15%

 

افت وزني در 5 سيكل با MgSO4

سلامت مصالح (دت 212)

كمتر از 10%

كمتر از 12%

افت وزني در 5 سيكل با Na2SO4

كمتر از 40%

كمتر از 40%

در حالت عادي بدون سايش و فرسايش

مقاومت در برابر سايش (آزمايش لس‌آنجلس)

 (دت 215)

 

كمتر از 30%

 

كمتر از 30%

در صورتيكه در معرض سايش يا ضربه باشد

 

 

 

      qبه منظورجلوگيري از تابش مستقيم نور خورشيد و افزايش دمايسنگدانه بهتر است مصالح سنگي در مكانهاي سر پوشيده انبار شوند، محل انبار بايدطوري ساخته شود تا مشكلاتي در حمل و جابجايي مصالح به وجود نيايد.

 

q               استفاده از ماسه‌هايدريايي در سازه‌هاي بتني مسلح به هيچ وجه توصيه نمي‌شود. در صورت تصميم بر استفادهاز اين نوع ماسه‌ها باشد، بايد آنها را كاملاً  شست تا اين اطمينان حاصل شود كه ميزان نمك در آنهابه سطح قابل قبول كاهش يافته است. همچنين اثر آنها را در تغييرات خواص بتن به علتپوكي بايد در نظر گرفت.

 

q    ميزان نمك زياد در ماسه‌ها را نمي‌توان تنها با شستن كاهشداد. به منظور صرفه‌جويي در هزينه آب مي‌توان درابتدا براي شستن گل و لاي و نيزكاهش ميزان درصد نمك سنگدانه از آب دريا استفاده نمود، اما شستشوي نهايي را بايد باآب آشاميدني (شيرين) صورت داد.

 

      qدر صورت زياد بودن دماي سنگدانه مي‌توان با پاشيدن آب،دماي آن را كاهش داد. از آنجا كه پاشيدن آب درصد رطوبت مصالح را تغيير مي‌دهد بايداين كار را با تأييد مهندس ناظر انجام داد، تا نسبت‌هاي اختلاط بر حسب رطوبت تغييريافته اصلاح گردد. البته در صورتيكه رطوبت هوا زياد باشد اين روش كارآيي چندانيندارد. 

 

      qلازم است تا با ايجاد سايه روي دپوي مصالح از تابش مستقيمنور خورشيد به آنها جلوگيري شود. در صورت عدم امكان بايد مصالح را از زير تل (دپومصالح) برداشت كرد زيرا به لحاظ عدم تابش نور خورشيد معمولاً خنك‌تر مي‌باشد.

 

      qسنگدانه ها بايد در برابر وزش باد شديد محافظت گردد.

 

      qدر جابجايي سنگدانه‌هاي دانه‌بندي شده بايد كاملاً مراقببود تا مصالح دانه‌بندي خود را حفظ كند. توصيه مي‌شود در صورتيكه حداكثر اندازهسنگدانه بيش از 20 ميليمتر باشد، سنگدانه‌ها بصورت تك‌اندازه دپو شود.

 

      qسنگدانه‌هايي كه در مراحل مختلف به كارگاه حمل مي‌شوند،بايد مرتباً با تواتر مشخص شده مورد آزمايش قرار گرفته و ويژگيهاي آن مطابق بامشخصات باشد.مجموعه کلینیکفنی و تخصصی بتن ایران، سعی نموده است با بهره گیری از کارشناس و تجربیات چندین ساله ، فضایی علمی ،مشاوره و مهندسی در زمینه تکنولوژی های روز ، بازرگانی ، مهندسی و مقالات بتن  جهت دسترسی سریع ، آسان و کاربردی مهندسان ،اساتید ، کارفرمایان، کارخانجات بتن آماده ، کارخانجات بتن پیش ساخته و دانشجویانمرتبط با صنعت بتن فراهم آورد. شما می توانید با انتخاب و کلیک بر هریک از مباحثزیر به شرح موضع و کسب اطلاعات مورد نظر از طریق سایت به روز و کاربردی کلینیکفنی و تخصصی بتن ایراندسترسی یابید :

ترمیم کننده بتن ، آب بندی استخر ، آب بندی بتن ، ترمیم بتن ، روان کننده بتن ، فوق روان کننده بتن ، ماستیک پلی یورتان ، مقاوم سازی بتن ، واتراستاپ بتن ، گروت ، گروت اپوکسی ، ژل میکروسیلیس ، پودر آب بندی استخر ، عایق آب بندی استخر ، چسب و رزین آب بندی استخر ، بتن سبک و سنگین ، دیرگیر کننده بتن ، دستورالعمل بتن ریزی در کارگاه ، مقاومت الکتریکی بتن ، بتن اکسپوز ،  چسب بتن ، مواد کیورینگ بتن ، واتراستاپ بتن ، الیاف بتن ، روغن قالب بتن ،چسب کاشت میلگرد و آرماتور در بتن ،  رنگ بتن ، چسب کاشی ، پاور ژل میکروسیلیس ، ترمیم کننده بتن ، روان کننده بتن ، افزودنی بتن ، گروت ، آب بندی بتن ، ترمیم بتن ، ترمیم کننده بتن ، ژل میکروسیلیس ، واتراستاپ بتن ، انواع واتراستاپ بتن ،  آب بندی استخر ، ضد یخ بتن ، فوق روان کننده بتن ، مقاوم سازی بتن ، مقاوم سازی ساختمان ها ، ماستیک پلی یورتان ، کف پوش اپوکسی ، فوق روان کننده بتن ، افزودنی های بتن چیست ، انواع افزودنی های بتن ، لیست قیمت افزودنی های بتن ، روش مصرف افزودنی های بتن ، بتن ریزی در هوای سرد ، بتن ریزی در هوای گرم ، ترمیم بتن ، انواع روش های ترمیم بتن ، ترمیم بتن ترک خورده ، بتن گوگردی ، ترمیم کننده بتن ، چسب بتن چیست ، انواع چسب بتن ، چسب اپوکسی بتن چیست ، چسب های آب بندی بتن ، روان کننده بتن چیست ، انواع فوق روان کننده بتن ، قیمت انواع چسب بتن ، لیست قیمت چسب های بتن ، انواع روش کیورینگ بتن ، مواد کیورینگ بتن ، لیست قیمت کیورینگ بتن ، آب بندی بتن چیست ، انوع روش های آب بندی بتن ، آب بندی بتن به روش تزریق رزین پلییورتان ، ماستیک پلی یورتان چیست ، لیست قیمت ماستیک های پلی یورتان ، ماستیک های سرد اجرا ، ماستیک های گرم اجرا ، ترمیم بتن یخ زده ، راهنمای طرح اختلاط بتن ،طرح مخلوط بتن چیست ، طرح اختلاط بتن سبک ، کرگیری بتن چیست ، آزمایش التراسونیک بتن ، آزمایش های غیرمخرب بتن ، انواع آزمایش های غیرمخرب بتن ، اسکن میلگرد و آرماتور، کاشت آرماتور در بتن چیست ، آزمایش گالواپالس چیست ، چسب کاشت آرماتور هیلتی ، خمیر کاشت بولت چیست ، لیست قیمت خمیر کاشت آرماتور و بولت ، روش اجرای گروت ریزی ، واتراستاپ بتن چیست ، انواع واتراستاپ بتن ، انتخاب واتراستاپ بتن ، واتراستاپ بنتونیتی ، واتراستاپ های هیدورفیلی چیست ، روش ترمیم بتن های ترک خورده ، سوپر روان کننده بتن ، لیست قیمت واتراستاپ بتن ، رنگ بتن ، بتن خودتراکم ، طرح اختلاط بتن خودتراکم ، بتن غلطکی چیست ، روش اجرای بتن غلطکی یا RCC ، آزمایش های بتن خود تراکم، روش آب بندی مخازن بتنی ،لیست قیمت واتراستاپ های هیدروفیلی ، کف پوش اپوکسی ، فاصله نگهدار یا اسپیسر بتن ، کف پوش پلی یورتان ، میکروسیلیس ، فوق روان کننده بتن ، ژل میکروسیلیس ، میکروسیلیس چیست، لیست قیمت ژل میکروسیلیس ،  اسپیسر بتن چیست ، روغن قالب چیست ، روش مقاوم سازی ساختمان ، مقاوم سازی ساختمان و ساز های بتنی باالیاف FRP ، گروت چیست ، گروت اپوکسی چیست ، لیست قیمت انواع گروت اپوکسی، الیاف پلی پروپیلن چیست ،پرداخت سطح بتن چیست ، بتن حجیم چیست ، روش ساخت بتن حجیم ، ترمیم ترک های بتن ، مقاوم سازی بتن ، خوردگی بتن در سواحل خلیج فارس ، التراسونیک بتن چیست بتن ترمی ، بتن پلیمری چیست،  بتن ریزی زیر تراز آب ، بتن گوگردی ، طرح اختلاط بتن گوگردی ، بتن پلیمری ، آزمایش هافسل بتن چیست ،روش انجام آزمایش پتانسیل خوردگی ، ابرروان کننده بتن چیست ، سوپر روان کننده بتن چیست ، میزان مصرف روان کننده بتن ، روش آب بندی استخر ، اسلامپ بتن چیست ، میزان روانی مجاز بتن ، زمان بازکردن قالب های بتن پس از بتنریزی ، زمان حمل مجاز بتن ، روش ساخت و اجرای بتن در کارگاه ، عیار بتن چیست ، روش مصرف الیاف بتن PP ، بتن مگر چیست ، پوشش فایبرگلاس چیست ، انواع بتن های خاص ، بتن خاص چیست ، مواد آب بندی بتن ، آب بندی سازه های بتنی ، حداکثر زمان حمل بتن ، قالب لغزنده بتن ، بتن آماده ، گروت ساختمانی ، بتن پیش ساخته، عوامل موثر در کیفیت بتن آماده ، ضدیخ بتن ، انواع ضد یخ بتن ، قالب بندی بتن چیست ، روش قالب بندی بتن ، روش بتن ریزی خاص ، انواع مواد آب بندی سازه های بتنی ، روش های تراکم بتن ، روش های حمل بتن، روش های مقاوم سازی بتن ، مقاوم سازی بتن ، ضوابط پذیرش بتن کم مقاومت ، روش پرداخت سطح بتن ، انواع کف پوش های صنعتی بتن ، پوشش های ضد حریق ، فایرپروف بتن چیست ، فلای اش چیست ، روش اجرای آب بندی استخر ، نانو سیلیس چیست ، روش ترمیم بتن کرمو ، بتن اکسپوز چیست ، روش ساخت بتن اکسپوز ، ترمیم بتن اکسپوز ، افزودنی حباب زا چیست ، افزودنی دیرگیر بتن چیست ، افزودنی زودگیر بتن چیست ، منبسط کننده بتن چیست ، پنترون چیست ، پنکریت چیست ، پوشش نفوذگر چیست ، فایبرگلاس چیست ، پوشش آب بندی الاستومری چیست ، روش آب بندی با پوشش سوپر الاستومری ، درز اجرایی بتن چیست ، لیست قیمت افزودنی های بتن،  ترمیم کننده ویژه بتن، مصالح ترمیم بتن، روان ساز بتن ، جلوگیری از کرمو شدن بتن ،رنگ نمای بتن ، سوپر روان کننده بتن ، حداقل زمان کیورینگ و عمل آوری بتن ، کیورینگ بتن با بخار ، دلیل جداشدگی بتن ، تست التراسونیک بتن چیست ، لیست قیمت انواع گروت ، روش اجرای پوشش ضد حریق یا فایرپروف ،

 


or
or
A password will be send on your post
Registration