انواع روش های کیورینگ و عمل آوری بتن در هوای سرد

انواع روش های کیورینگ و عمل آوری بتن در هوای سرد

کد مطلب : 265

 عمل آوردنبتن تازه

الف: عمل آوردن بتن تازه بايد حداقل ٢٤ ساعت و تا رسيدن بتن به مقاومت ٥ مگاپاسكالادامه يابد.

ب: براي عمل آوردن بتن تازه و محافظت آن از يخ زدن مي توان از روشهاي زير استفادهنمود:

١- با استفاده ازپوششهاي عايق

٢- با استفاده از گرم كردن بتن و محيط اطراف

٣- ساير روشها به تأييد دستگاه نظارت

پ: بتن تازه بايد در مقابل وزش باد، به ويژه پس از برداشتن پوششها محافظت گردد. بايد توجه داشت كه از تبخير زياد آب و كربناتي شدن سطوح بتن در اثر احتراق مواد سوختي براي گرم كردن آن جلوگيري شود.


or
or
A password will be send on your post
Registration