مراحل ساخت بتن و بتن ریزی در کارگاه

مراحل ساخت بتن و بتن ریزی در کارگاه

کد مطلب : 268

ساخت بتن شاملمراحل توزين و پيمانه كردن و همچنين اختلاط اجزاء آن مي‌باشد. رعايت نسبت‌ها ومقادير اجزاء بتن (طرح مخلوط بتن) با توجه به رواداري‌هاي مورد نظر در آبا ضرورتدارد. مهمترين نكته در اختلاط، همگني بتن و رسيدن آب به سطح دانه‌هاي سيمان ومصالح مي‌باشد و استفاده از اختلاط دستي در شرايط محيطي مورد نظر ابداً جايز نمي‌باشد.حفظ همگني در تمام مراحل تخليه مخلو‌ط‌كن، حمل، ريختن و تراكم بتن از مهمترين اصولاجراي بتن است. ايجاد همگني، تأمين دماي مناسب و در حد مجاز پس از اتمام اختلاط،عدم آلودگي به مواد خارجي و دستيابي به حجم بتن مورد نياز در زمان تعيين شده ازجمله نكاتي است كه در انتخاب و بكارگيري مصالح با دماي مناسب و حجم يا نوع مخلوط‌كنبايد بدان توجه نمود.


or
or
A password will be send on your post
Registration