روش های تعمیر و ترمیم ترک در بتن

روش های تعمیر و ترمیم ترک در بتن

کد مطلب : 271

راهكارهايي براي ترميم عيوب به وجود آمده

 

نخستين قدم به منظور برطرف كردن نقص‌ها و عيب‌هاي به وجود آمده درسازه، سنجيدن علت و وسعت آن عيوب است. همچنين تأثيرات اين عيوب بخصوص در دوام وبهره‌برداري سازه بايد در مد نظر قرار گيرد. به طور خلاصه نكات مقدماتي در مواجههبا عيوب ايجاد شده در ساخت سازه‌هاي بتني را مي‌توان به 4 گروه تقسيم نمود:

بررسيو تحقيق در مورد مشكلات ايجاد شده

مشخصنمودن اهميت مشكل و عدم تطابق لازم با مشخصات فني

تصميمدر مورد عمليات ترميمي مناسب

جلوگيري از تكرار مشكل      

 

بايد توجه داشت كه همه انواع بتن پتانسيل ترك‌خوردگي را دارا مي‌باشند.اين تصور كه بتن مسلح دچار ترك‌خوردگي نمي‌شود، ناشي از برداشت اشتباه از اين مادهمي‌باشد. امروزه در روشهاي طراحي بر اساس دوام نيز امكان اين ترك‌خوردگي در نظرگرفته مي‌شود.

ترك‌خوردگي ناشي از جمع‌شدگي پلاستيك در سازه‌هاي اجرا شده در منطقهبعلت شرايط خاص آب و هوايي بسيار شايع است. بعضي از تركها احتياج به ترميم درزمانهاي اوليه دارند زيرا تا سطح ميلگردها  ادامه پيدا مي‌كنند.  به طور مثال، تركهاي ناشي از نشست خميري از ايننوع هستند. موضوع ديگري كه بايد در مد نظر قرار گيرد، تمايل اين تركها به گسترشيافتن است.

امروزه انواع مواد ترميم كننده در بازار وجود دارد كه در شرايط مختلف وبه منظورهاي مختلف مي‌توان آنها را به كار برد. قبل از مصرف اين مواد بايد ازكاركرد آنها در شرايط محيطي مورد نظر اطمينان حاصل كرد.

بسته به نوع تركها ممكن است اين مواد بر روي سطح پاشيده شود و يا لازماست درون تركها تزريق شود. به طور معمول تركهاي با عمق بيش از  20  ميليمترلازم است توسط تزريق پر شوند. در صورتي كه تركها تمايل به گسترش دارند،  بايد در قسمتهاي انتهايي آنها بتن را جدا كرد وسپس توسط يك پركننده مناسب ترميم نمود.

در بعضي از اين تركها، مثلاً در تركهاي ناشي از نشست خميري كه باافزايش آب در سطح بتن همراه است، اين ناحيه از بتن ضعيف خواهد بود كه در اين شرايطبايد بتن ارزيابي شده و در صورت لزوم بتن روي ميلگرد را برداشت سپس قالب‌بندي وبتن‌ريزي مجدد نمود. به هر حال انتخاب روش ترميم مناسب به نوع تركها و مشخصات وميزان تأثير آن در بهره برداري بلند مدت از سازه و مقاومت آن در برابر هجوم عواملمهاجم خورنده بستگي دارد.


or
or
A password will be send on your post
Registration