آزمايشهاي تعيين دوام سازه های بتنی

آزمايشهاي تعيين دوام سازه های بتنی

کد مطلب : 275

آزمايشهاي تعيين دوام

 

از آنجا كه نفوذ يونها و گازها و مايعات از سطح بتن بهداخل آن مهمترين مشخصه تعيين دوام سازه‌هاي بتني در شرايط مختلف از جمله محيط هايدريايي مي‌باشد، آزمايشها و روشهاي مختلفي براي اندازه‌گيري اين  انتقال ونفوذ در بتن ارائه شده است. پيچيدگيآزمايشها، وسائل و دستگاه‌هاي پيچيده و مدرن، اندازه گيريهاي مختلف و طولاني بودنآزمايشها، از مشكلات عمده اين روشها براي مدل كردن سازوكار نفوذ بوده است. با همهاطلاعات مفيدي كه از بعضي از اين روشها در آزمايشگاه و در تحقيقات به دست آمدهاست، در عمل، به علت محدوديتهاي نحوه آزمايش، هنوز اكثر آنها جايي باز نكرده‌اند.

دراندازه‌گيري نفوذپذيري و تعيين نشانه و ضريب دوام بايدآزمايش و يا آزمايشهاي پيشنهادي، نظير آزمايش تعيين مقاومت فشاري بتن، ساده و قابلاجرا در آزمايشگاه و گاه در محل ‌باشد. از خصوصيات ديگر اين روشهاي آزمايش مي‌توانبه خواصي چون مربوط بودن آزمايش به مسائل نفوذ يونها و مايعات با پايه تئوريكيمنطقي، سريع و ساده بودن و عدم نياز به مهارت‌هاي خاص، تكرارپذيري و انحراف معياركم نتايج، آماده سازي حداقل آزمونه‌ها قبل از آزمايش و سادگي آن و بالاخره انجامشدن آن در سنين اوليه اشاره نمود.

از آزمايشهاي پيشنهادي تعيين نفوذ و نفوذپذيري، گروهي بهجذب آب [1]و نفوذ آب تحت فشار[2] ، گروهي به نفوذ گازها و اكسيژن [3]و گروهي به نفوذ يا هدايت يون كلريد [4]در حالتهاي معمول و تسريع شده اختصاص يافته است. در همه اين آزمايشها مشخصه‌هايفيزيكي و پارامترهاي لازم ، اغلب در كوتاه مدت براي اعمال مسئله دوام تعيين مي‌گردد.آزمايشهاي مستقيم دوام با روشهاي تسريع شده و درازمدت قدم بعدي است كه مي‌تواند بهعنوان معيارها و نشانه‌هايي براي تخمين دوام و طراحي بر اساس دوام صورت پذيرد. به علتطولاني بودن زمان خرابيها در بتن، آزمايشهاي تسريع شده لازم مي‌باشد. معهذا ازآنجا كه ممكن است سازوكار خرابي در آزمايشهاي تسريع شده و دراز مدت در شرايط واقعيتفاوتهايي داشته باشند، آزمايشهاي دراز مدت نيز ضروري است. با تجزيه و تحليل نتايجآزمايشهاي كوتاه مدت و آزمايشهاي دراز مدت مي‌توان ارتباط بين آنها را برايحالتهاي مختلف تعيين نمود و در طراحيهاي بعدي با آزمايشهاي كوتاه مدت، معيار دوامرا در نظر گرفت.[1]-watersorptivity

[2]- waterpermeability

[3]-oxigen or gas permeability

[4]- chloride diffusion or chlorideconductivity


or
or
A password will be send on your post
Registration