نمونه قرارداد اجرای بتن ریزی

نمونه قرارداد اجرای بتن ریزی

کد مطلب : 281

قراردادبتن ریزی

 

این قرارداد در تاریخ ..................... فی مابین شرکت.................... به نمایندگی .................. به نشانی................................ تلفن .................... که در این قراردادکارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای .................. فرزند................. به شماره‌شناسنامه ................... صادره از................... و به نشانی ....................................... تلفن....................... که از طرف دیگر پیمانکار نامیده می شود مطابق با شرایط ومشخصات ذیل منعقد و لازم الاجراء می باشد .

ماده یک ـ موضوع قرارداد

1-1- تهیه و اجرای بتن مگر با شن و ماسه شسته طبیعی یاشکسته با 150 کیلوگرم سیمان در متر مکعب .

1-2- تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه دو شور طبیعی یا شکستهبا 350 کیلوگرم سیمان در مترمکعب .

1-3- حمل و پمپاژ و ویبره کردن ( متراکم کردن ) بتن .

1-4- تهیه و اجرای گروت برای زیربیس پلیت و محل های لازم .

ماده دو ـ اسناد و مدارک قرارداد

2-1- قرارداد حاضر

2-2- نقشه و مشخصات فنی عمومی و خصوصی که بنا به مورد توسطکارفرما ابلاغ می گردد .

3-2- کلیه دستور کارهایی که در حین اجراء توسط کارفرما یادستگاه نظارت ابلاغ می گردد .

ماده سه ـ مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد حدوداً ..................... ریال پیشبینی می گردد که تا 25 درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد که براساس صورت وضعیتپیشرفت کار طبق تأیید دستگاه نظارت قابل پرداخت بود براساس نرخ نامه ذیل :

3-1- بتن مگر با عیار 150 کیلوگرم سیمان در مترمکعب از قرارمتر مکعبی ..................... ریال .

3-2- بتن با عیار 350 کیلوگرم سیمان در متر معکب از قرارمتر مکعبی ........................... ریال .

3-3- تهیه و اجرای گروت از قرار هر دسیمتر مکعب......................................................... ریال .

3-4- مضرس کردن , آجدار کردن یا راهراه کردن سطوح بتنی رامپها و موارد مشابه متر مربعی ........................... ریال .

3-5- لیسه ای کردن و پرداخت سطوح بتنی متر مربعی ......................................................ریال .

تبصره یک : اگر طبق مشخصات فنی , ساخت بتن توسط دستگاه بتنساز و حمل آن با تراک میکسر انجام شود هیچگونه اضافه بهایی علاوه بر قیمت های پیشبینی شده در این قرارداد , پرداخت نمی شود .

تبصره دو : چنانچه استفاده از افزودنی های بتن ضروری باشد ,با توجه به نوع و مشخصات ماده مورد نیاز براساس دستورالعمل تهیه اقلام فاکتوری شرحو بهای واحد مورد نظر تهیه و پرداخت می گردد .

تبصره سه : هزینه کرم بندی زمانی قابل پرداخت است که کرمبندی مورد نیاز بوده و توسط مهندس مشاور به صورت کتبی ابلاغ شود .

تبصره چهار : بابت بتن ریزی در ستون ها و دیوارها اضافهبهایی معادل ............... درصد تعلق می گیرد .

تبصره پنج : بابت بتن ریزی پله ها و پاگردها اضافه بهاییمعادل ............... درصد تعلق می گیرد .

تبصره شش : بابت بتن ریزی در بتن مسلح اضافه بهایی معادل............. درصد تعلق می گیرد .

ماده چهار ـ نحوه پرداخت

 پس از اتمام کارپیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده اقدام و پس از تأییدنماینده کارفرما باتوجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس ازکسر10درصدحسن انجام کار و5 درصد مالیات اقدام خواهد شد.

تبصره یک : 5 درصد حسن انجام کار پس از تحویل موقت و 5 درصدپس از تحویل قطعی با درخواست کتبی پیمانکار و تأیید کارفرما پرداخت می گردد .

تبصره دو : 10 درصد کل قرارداد به عنوان پیش پرداخت از سویکارفرما به پیمانکار پرداخت می گردد . 

ماده پنج ـ مدت قرارداد

 مدت قرارداد جمعاً.............. روز / ماه شمسی از تاریخ ............... لغایت ................می باشد

ماده شش ـ مشخصات فنی

6-1- سنگدانه های مصرفی در ساخت بتن باید با مشخصات تعیینشده در مبحث پنجم مقررات ملی ساختمانی ایران تحت عنوان ( مصالح و فرآورده هایساختمانی ) و همچنین با ضوابط تعیین شده در آیین نامه بتن ایران مطابقت داشته باشد.

6-2- سنگدانه های ریز و درشت مصرفی در بتن باید تمیز , سخت, پایا و عاری از مواد شیمیایی جذب شده , پوشش های رسی , گچی و مواد ریز دیگریباشند که به چسبندگی آنها با خمیر سیمان اثر می گذارند . مقدار مواد زیان آورموجود در سنگدانه ها نباید از مقادیر حداکثر مجاز قید شده در مبحث 9 مقررات ملیساختمان تجاوز کنند .

6-3- آب مصرفی در ساخت بتن باید تمیز و صاف باشد . باید ازمصرف آب حاوی مقداری زیاد از هر نوع ماده قادر به صدمه زدن به بتن یا آرماتور ازقبیل روغن ها , اسیدها , قلیایی ها , املاح , مواد قندی و مواد آلی خودداری کرد .

6-4- در مورد مواد افزودنی در بتن باید :

الف) مؤثر بودن مواد افزودنی باید قبل از مصرف و به کمکنمونه های آزمایشی مخلوط و بتن مورد کنترل و تأیید قرار گیرد.

ب) اگر بیشتر از یک نوع ماده افزودنی بکار رود , بایدسازگاری مواد مصرفی , با یکدیگر مورد بررسی قرار گیرد .

ج) اندازه گیری مواد افزودنی باید به دقت انجام پذیرد . اگربیش از یک نوع ماده افزودنی بکار رود اندازه گیری هریک از آنها بطور جداگانه صورتگیرد .

5-6- در ساخت بتن برای مصرف در بتن آرمه نباید از کلرورکلسیم یا هر ماده افزودنی حاوی کلرید به غیر از ناخالصی های مربوط به مواد تشکیلدهنده ماده افزودنی استفاده شود .

6-6- کلیه وسایلی که برای مخلوط کردن و انتقال بتن بکار میروند , باید تمیز باشند .

6-7- کلیه مواد زاید و همین طور یخ باید از محل های موردبتن ریزی زدوده شوند .

6-8- قالب ها باید به نحوی مناسب اندود شوند .

6-9- مصالح بنایی پرکننده ای که در تماس با بتن خواهند بودباید به خوبی خیس شوند .

6-10- قبل از ریختن بتن باید آب اضافه از محل بتن ریزی خارجشود مگر آنکه استفاده از قیف و لوله مخصوص بتن ریزی در آب ( ترمی ) مورد نظر باشدیا دستگاه نظارت آن را مجاز بداند .

6-11- قبل از ریختن بتن جدید روی بتن سخت شده قبلی بایدلایه ضعیف سطح بتن و هر نوع ماده ناسالم دیگر زدوده شوند .

6-12- بتن باید با رعایت ضوابط مندرج در آیین نامه بتنایران طوری مخلوط شود که کلیه مواد تشکیل دهنده آن به صورت همگن و در مخلوط کن پخششود . قبل از پر کردن مجدد , باید مخلوط کن را بطور کامل تخلیه کرد .

6-13- انتقال بتن از مخلوط کن تا محل نهایی بتن ریزی بایدبا رعایت ضوابط آیین نامه بتن ایران و مطابق روش هایی باشد که از جدا شدن یا ازبین رفتن مصالح جلوگیری شود . وسایل انتقال و حمل بتن باید قادر باشند بتن را درهر شرایطی و با هر روشی بطور مداوم و به نحوی مطمئن به محل بتن ریزی برسانند . اینضوابط برای کلیه روش های بتن ریزی از قبیل استفاده از پمپ , تسمه نقاله , سیستمهای بتن پاشی , چرخ دستی , جام و جرثقیل و ترمی از اعتبار برخوردارند .

6-14- بتن باید تا حد امکان نزدیک به محل نهایی خود ریختهشود تا از جدایی دانه ها در اثر جابجایی مجدد جلوگیری گردد .

6-15- آهنگ بتن ریزی باید طوری باشد که بتن همواره در حالتخمیری باقی بماند و بتواند به راحتی به فضاهای بین میلگردها راه یابد .

6-16- بتنی که پس از افزودن آب به آن , یا بعد از گیرشاولیه دوباره مخلوط شود نباید مورد استفاده قرار گیرد .

6-17- سطح فوقانی بتن ریخته شده بین دو درز اجرایی افقیمتوالی باید تراز باشد .

6-18- بتن باید در طول عملیات بتن ریزی با استفاده از وسایلمناسب بطور کامل متراکم شود طوری که کاملاً میلگردها و اقلام مدفون را دربرمی گیردو قسمت های داخلی و بخصوص  گوشه های قالبها را به خوبی پرکند .

6-19- هنگام بتن ریزی , هیچ قسمت از بتن نباید دمایی بیشتراز 30 درجه سلسیوس داشته باشد .

6-20- کلیه مصالح بتن آرمه مشتمل بر سنگدانه ها , آب اختلاط, میلگردها و نیز کلیه سطوحی که بتن با آنها تماس خواهد داشت مشتمل بر قالب ها ,زمین و بتن سخت شده قبلی باید از هرگونه یخ زدگی عاری باشند .

6-21- هنگام بتن ریزی دمای هیچ قسمت از بتن تازه از 10 درجهسلسیون کمتر نباشد .

6-22- عمل آوردن با آب فقط زمانی مجاز است که شواهدی حاکیاز رسیدن مقاومت قطع بتنی به 5 مگا پاسگال در دست باشد .

6-23- برای تأمین پیوستگی بین لایه های بتن در محل درزهایاجرایی باید سطح بتن قبلی را خشن ساخت و سپس لایه بعدی را ریخت .

6-24- در درزهای اجرایی باید سطح بتن را تمیز کرد و دوغابخشک شده را از روی آن زدود .

6-25- باید کلیه سطوح درزهای اجرایی را قبل از بتن ریزیجدید مرطوب کرد ولی آب اضافه باید تخلیه شود .

ماده هفت ـ تعهدات پیمانکار

7-1- پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن کاملاًمطلع می باشد و کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رویت نموده است وکلیه کارها را طبق نقشه و دستورکارها زیر نظر دستگاه نظارت بدون عیب و نقص انجامدهد .

7-2- پیمانکار می بایستی در تمام مراحل کار در کارگاه حاضربوده و در غیاب خود نماینده  تام الاختیارذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تأیید کارفرما نیز باشد حضور داشته باشد.

7-3- پیمانکار جهت اجرای حسن انجام تعهدات خود مبلغ...................... ریال به صورت چک تضمین شده بانکی در قبال اخذ رسید تحویلکارفرما می نماید . چک مذکور پس از اتمام کار با تقاضای پیمانکار مسترد می گردد .

7-4- چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدامننماید , سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط و قرارداد فیمابین بدون نیاز بههیچگونه تشریفات لغو شده تلقی می گردد .

7-5- چنانچه پیمانکار پس از شروع کار به هر علت کار رامتوقف نماید کارفرما می تواند بدون نیاز به تأمین دلیل از دستگاه های قضایی ومراجع ذیصلاح نسبت به تنظیم صورتجلسه کارکرد که به تأیید دستگاه نظارت رسیده اقدامو یک نسخه از آن راتحویل پیمانکار نماید .

7-6- پیمانکار متعهد به رعایت دقیق برنامه زمان بندی اجراءعملیات می باشد و در صورت هرگونه تأخیر که ناشی از کار پیمانکار باشد کلیه خساراتوارده متوجه وی خواهد بود .

7-7- پیمانکار حق واگذاری کار به غیر را ندارد و در صورتاثبات چنین سندی , کارفرما حق هرگونه اقدام را به هرشکل و به صورت تام الاختیارخواهد داشت .

7-8- پیمانکار در حفظ و حراست اموال شرکت مسئول است و درصورت وجود کمی و کاستی پیمانکار مسئول پاسخگویی و جبران است .

7-9- پیمانکار مسئولیت کامل ناشی از منع قانونی کار کردنافراد مشمول نظام وظیفه و اتباع بیگانه خارجی (افغانی) یا افرادی که به نحوی از حقکار کردن محروم هستند را دارد و کارفرما فرض را بر این قرار داده که افرادپیمانکار هیچ نوع منع قانونی برای کار کردن ندارند .

7-10- پیمانکار ملزم می گردد هرگاه عدم صلاحیت اخلاقی و یافنی یک یا چند تن از پرسنل وی بنا به تشخیص مسئولین کارگاه محرز گردد , حداکثر ظرفمدت 48 ساعت از اعلام مسئولین کارکنان مذکور را تسویه حساب و تعویض و به جای آنهاافراد مورد تأیید را بکار گمارد .

7-11- در صورت وقوع حادثه برای پرسنل پیمانکار , پیمانکارمسئولیت تهیه , تکمیل و امضاء فرم گزارشات حادثه وزارت کار و همچنین کلیه جنبه هایمالی و حقوقی آن را به عهده خواهد داشت .

7-12- پیمانکار مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را به عهدهداشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائلاستحفاظی نماید تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند . ضمناً رعایت مبحث 12مقررات ملی ساختمان نیز اجباری می باشد .

7-13- پیمانکار تعهد می نماید که در پایان هر روز لیستکارگران خود را با مشخص نمودن وظیفه مربوطه به دفتر کارگاه تحویل نماید .

7-14- تهیه کلیه ابزارآلات و لوازم به عهده پیمانکار میباشد .

ماده هشت ـ تعهدات کارفرما

8-1- تأمین آب و برق مورد نیاز کار .

8-2- چنانچه تأخیری بواسطه کار کارفرما باشد پیمانکار جریمهای نخواهد پرداخت و نیز مطالبه مبلغی به عنوان خسارت را نخواهد داشت و تشخیص اینموضوع به عهده کارفرما می باشد .

ماده نه ـ موارد فسخ قرارداد

9-1- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یاحقوقی دیگر از طرف پیمانکار .

9-2- عدم اجرای تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیشبینی شده .

9-3- تأخیر در شروع به کار بیش از یک هفته از تاریخ ابلاغقرارداد .

9-4- تأخیر در اجرای کار بطوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالیو فنی و یا سوء نیت پیمانکار بنماید .

9-5- غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدونکسب اجازه کتبی از کارفرما .

9-6- عدم پیشرفت کار متناسب با مقدار کاری که بایستی مطابقبرنامه زمان بندی انجام شود .

9-7- نقص هریک از مواد قرارداد و عدم کیفیت مطلوب کارها طبقنظر دستگاه نظارت .

تبصره : در کلیه موارد مذکور تشخیص و نظر کارفرما ملاک عملبوده و قاطعیت دارد .

ماده ده

این قرارداد در ده ماده و در سه نسخه تهیه و تنظیم شده کههر نسخه حکم واحد را دارا و قابل اعتبار می باشد .

 

کارفرما                                                                           پیمانکار


or
or
A password will be send on your post
Registration