انواع روش و سیستم های تعمیر و ترمیم بتن و سازه های بتنی

انواع روش و سیستم های تعمیر و ترمیم بتن و سازه های بتنی

کد مطلب : 284

عملياتترمیمی بتن و سازه های بتنی

(REMEDIAL-ACTION)

پساز اينكه عامل يا عوامل سازه دقيقاً مشخص شد، مهندسين مسؤول با در نظر گرفتن هزينهاقدامات لازم، عملياتي را كه براي استفاده و ادامه بهره برداري از سازه براي مدتمورد نظر ضروري است، به كارفرما ارائه مي دهند. اين عمليات ممكن است شامل خرابكردن و از بين بردن كامل سازه و ساخت مجدد آن باشد يا اينكه تعميرات اساسي صورتگيرد و يا اينكه روشهايي اتخاذ شود تا پيشروي خرابي و فرسودگي را در سازه كاهشدهد. البته اين امر يعني كاستن از سرعت پيشرفت خرابي در سازه، در مواقعي ضرورت مييابد كه امكان تعميرات اساسي پيشگيري كننده وجود نداشته باشد، مانند تخريبي كه علتاصلي آن عكس العمل واكنش قليايي- سيليكا(ALKALI-SILICA)  ميباشد.

درهر حال اگر در مراحل تشخيص و ارائه راه حل، تعمير سازه به عنوان تصميم مقتضي،اتخاذ شده باشد، با در نظر گرفتن نوع سازه بتني، طرق متعددي براي اجراي اينتعميرات موجود مي باشد كه اعم آنها عبارتند از:

(الف)جايگزين نمودن تمام يا قسمتي از المانهاي سازه

(ب)تزريق و تلقيح تركها

(پ)چسباندن المانهاي فلزي كمكي (مانند آرماتور، صفحات فلزي، بخيه و )

(ث)پوششها

از آنجا كه با توجه به موقعيت و موضع مناطق تحتتعمير سازه، ممكن است عمل تعمير در شرايط كاملاً خشك، نيمه خشك، و داخل آب (مغروق)انجام گيرد

or
or
A password will be send on your post
Registration