انواع روش های تخریب بتن آسیب دیده و آماده سازی سطح بتن برای ترمیم و تعمیر

انواع روش های تخریب بتن آسیب دیده و آماده سازی سطح بتن برای ترمیم و تعمیر

کد مطلب : 285

2-1-آماده سازي سطوح بتن جهت ترمیم و تعمیر

(SURFACEPREPARATION)

قبلاز انجام و اعمال سيستم تعميري، سطوح بتن مادر (قديم) بايستي كاملاً آماده گردد.از جمله اهداف اصلي آماده سازي سطوح را مي توان موارد زير ذكر نمود:

(الف)بر طرف نمودن تمامي تكه ها و قطعه هاي نا مناسب و نرم و جدا شدهء بتني جهت ايجادسطحي مناسب با مقاومت كافي.

(ب)تميز نمودن تمامي سطوح از آلودگيها. اين آلودگيها مانع از ايجاد چسبندگي لازم بينلايه تعميري و بتن مادر مي گردند.

(پ)آشكار نمودن و در دسترس قرار دادن طول و يا عمق آرماتورها براي تميز كردن، تقويت،پوشش و

(ت)ازدياد درجه زبري سطوح بتني جهت ايجاد سطح تماس بيشتر بين بتن مادر و لايه تعميريو همچنين ازدياد قفل و بست مكانيكي.

 

2-1-1تميز نمودن با اسيد، شستن با اسيد، اسيد خراشي

(ACIDETCHING)

اينروش، علاوه بر تميز نمودن، درجه زبري سطح را نيز افزايش مي دهد. با توجه به اهدافتعميرات مورد نظر، اسيد هيدروكلريك رقيق شده را روي سطح بتني ريخته و سپس با برسزبر سطح مذكور را با شدت مي سايند، تا زماني كه عمل ايجاد حباب متوقف گردد. پس ازكاربرد اسيد مذكور، سطوح بتني سريعاً با آب شستشوي كامل داده شده، به طريقي كه آببر روي سطح جاري گردد و آلودگيهاي اسيدي را از بين ببرد. درجه زبري سطح بتن بستگيخواهد داشت به قدرت اسيد و عمل برس زدن. از آنجا كه اسيد مذكور براي پوست ضرردارد، لازم است كه اقدامات ايمني مناسبي جهت اجتناب از آلودگي به اسيد و همچنينتهويه مناسب صورت گيرد. لازم به يادآوري است كه علاوه بر اسيد هيدروكلريك، اسيدارتوفسفريك نيز براي تميز كردن سطوح بتني به كار گرفته شده است.

 

2-1-2برس زدن

 (WIRE BRUSHING)

درنقاطي كه قطعات و تكه هاي شل روي سطوح بتني چسبيده است، استفاده از برس زدن جهتتميز نمودن سطوح، از معمولترين روشها مي باشد. مثلاً در مناطقي كه جلبكها و گياهاندريايي روييده اند اين روش به كار مي رود. نقطه ضعف اين روش كند بودن آن مي باشد وعملاً وقت زيادي جهت حصول نتايج مطلوب صرف مي شود.

 

2-1-3چكش زدن

(JACKHAMMERING)

اينروش در مواقعي مورد استفاده قرار مي گيرد كه علاوه بر برطرف نمودن تكه ها و قطعاتشل، ايجاد زبري لازم بر روي سطوح از اهداف آماده سازي باشد.

 

2-1-4سند بلاست و گريت بلاست (شن و ساچمه پاشي)

(SANDOF GRIT BLASTING)

اينروش يكي از روشهاي بسيار مناسب است، چرا كه علاوه بر تميز نمودن سطوح بتني، طريقهايده آلي نيز جهت تميز نمودن سطوح آرماتورها ساير فلزات از زنگ زدگي و سايرآلودگيها به شمار مي آيد. اين روش علاوه بر تميز نمودن سطح، درجه زبري سطوح را نيزافزايش مي دهد. بايستي توجه داشت كه گرد خاك حاصله در اين روش آن را بر جاهاي بستهمناسب نمي سازد.

 

 

2-1-5وترجت (آب فشاري) با مواد ساينده و بدون آن

 (WATER JETTING WITH ORWITHOUT ABRASIVE)

اينروش كه وترجت با فشار بسيار بالا مي باشد، هم مي تواند به همراه مواد ساينده ازقبيل شن و ساچمه به كار كرفته شود و هم بدون مواد ساينده. از امتيازات اين روش آناست كه بدون توليد گرد و خاك، سطوح بسيار تميزي ايجاد مي كند كه علت اين امر وجودآب مي باشد. بايستي توجه داشت كه در اين روش رعايت موارد ايمني از اهميت ويژه ايبرخوردار است.

 

2-1-6روشهاي ديگر

(OTHERMETHODS)

علاوهبر روشهايي كه شرح آنها گذشت، روشهايي نيز از قبيل جت آتش (فواره آتش)، عمل آوريتوسط تفنگهاي سوزني، سائيدن، اسكراپر دستي و دستگاههاي دوار برقي، موجود مي باشدكه بسته به شرايط محيط، سطح بتن تعميري و انتظاراتي كه از تعميرات مي رود، مورداستفاده واقع مي شوند.


or
or
A password will be send on your post
Registration