سند بلاست و گريت بلاست یا شن و ساچمه پاشي  (SAND OF GRIT BLASTING)

سند بلاست و گريت بلاست یا شن و ساچمه پاشي (SAND OF GRIT BLASTING)

کد مطلب : 286

سندبلاست و گريت بلاست (شن و ساچمه پاشي)

(SANDOF GRIT BLASTING)

اينروش يكي از روشهاي بسيار مناسب است، چرا كه علاوه بر تميز نمودن سطوح بتني، طريقهايده آلي نيز جهت تميز نمودن سطوح آرماتورها ساير فلزات از زنگ زدگي و سايرآلودگيها به شمار مي آيد. اين روش علاوه بر تميز نمودن سطح، درجه زبري سطوح را نيزافزايش مي دهد. بايستي توجه داشت كه گرد خاك حاصله در اين روش آن را بر جاهاي بستهمناسب نمي سازد.

or
or
A password will be send on your post
Registration