تميز نمودن با اسيد، شستن با اسيد، اسيد خراشي سطح بتن (ACID ETCHING)

تميز نمودن با اسيد، شستن با اسيد، اسيد خراشي سطح بتن (ACID ETCHING)

کد مطلب : 287

تميزنمودن با اسيد، شستن با اسيد، اسيد خراشي

(ACIDETCHING)

اينروش، علاوه بر تميز نمودن، درجه زبري سطح را نيز افزايش مي دهد. با توجه به اهدافتعميرات مورد نظر، اسيد هيدروكلريك رقيق شده را روي سطح بتني ريخته و سپس با برسزبر سطح مذكور را با شدت مي سايند، تا زماني كه عمل ايجاد حباب متوقف گردد. پس ازكاربرد اسيد مذكور، سطوح بتني سريعاً با آب شستشوي كامل داده شده، به طريقي كه آببر روي سطح جاري گردد و آلودگيهاي اسيدي را از بين ببرد. درجه زبري سطح بتن بستگيخواهد داشت به قدرت اسيد و عمل برس زدن. از آنجا كه اسيد مذكور براي پوست ضرردارد، لازم است كه اقدامات ايمني مناسبي جهت اجتناب از آلودگي به اسيد و همچنينتهويه مناسب صورت گيرد. لازم به يادآوري است كه علاوه بر اسيد هيدروكلريك، اسيدارتوفسفريك نيز براي تميز كردن سطوح بتني به كار گرفته شده است.

or
or
A password will be send on your post
Registration